Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020.(III.12.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok juttatásairól

Hatályos: 2020. 03. 13

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Mötv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet személyi hatálya


1. § (1) A rendelet személyi hatálya a polgármester kivételével Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága tagjaira (a továbbiakban: testületi tag) terjed ki.


(2) E rendelet 5. § (1) – (2) bekezdésében foglalt szabályozás az alpolgármesterre nem vonatkozik.


A Képviselői Alap


2. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési év január 1. napjától november 30. napjáig (önkormányzati választás évében a választás napjáig) Képviselői Alapot állapít meg annak érdekében, hogy pénzügyi fedezetet biztosítson a testületi tag részére olyan, testületi döntéshozatalt nem igénylő célok megvalósítására, amelyet a testületi tag – figyelemmel a (2) bekezdésben foglaltakra – különösen fontosnak, kiemelten támogatásra méltónak tart.


(2) A Képviselői Alap elsődlegesen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használható fel:

a) közösségi kulturális, szabadidős és sporttevékenység támogatása,

b) helyi civil szervezetek támogatása,

c) lakossági kezdeményezésen alapuló és Pusztaszer község közigazgatási területén megvalósuló fejlesztési, felhalmozási jellegű munkálatok támogatása, kivitelezése.


3. § A Képviselői Alap összege

a) bizottsági tag helyi önkormányzati képviselő esetében 610 000,-Ft,

b) nem bizottsági tag helyi önkormányzati képviselő esetében 470 000,-Ft,

c) nem helyi önkormányzati képviselő bizottsági tag és az alpolgármester esetében 235 000,-Ft.


4. § (1) A Képviselői Alap felhasználására vonatkozó javaslatot írásban a polgármesterhez kell benyújtani, aki annak teljesítését csak fedezethiány esetében tagadhatja meg. Ennek hiányában a megjelölt Képviselői Alap terhére a polgármester 15 napon belül köteles megtenni a kötelezettségvállalást a vonatkozó jogi szabályozásoknak megfelelően.


(2) A testületi tag önállóan dönthet:

a) a Képviselői Alapja felhasználásáról,

b) más testületi tag Képviselői Alapjával együttesen történő felhasználásáról,

c) a Képviselői Alapjának vagy annak egy részének más testületi tag(ok) részére történő átengedéséről és annak feltételeiről.


(3) A Képviselői Alapot a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége elkülönítetten, testületi tagonként kezeli és tartja nyilván.


Tiszteletdíj


5. § (1) A testületi tag a 3. § szerint megállapított Képviselői Alapja terhére bérjellegű kifizetésként tiszteletdíjra jogosult, melynek legmagasabb összege

a) bizottsági tag helyi önkormányzati képviselő esetében havonta bruttó 39 000,-Ft,

b) nem bizottsági tag helyi önkormányzati képviselő esetében havonta bruttó 27 000,-Ft/hó,

c) nem helyi önkormányzati képviselő bizottsági tag esetében havonta bruttó 18 500,-Ft/hó.


(2) A testületi tag az (1) bekezdés szerint megállapított tiszteletdíja egészéről vagy egy részéről írásban lemondhat, mely nyilatkozatot a testületi tag a Képviselői Alap költségvetési évre vonatkozó összegét megállapító önkormányzati rendelet hatályba lépését követő 8 napon belül köteles megtenni. A testületi tag nyilatkozata a költségvetési évben nem módosítható.


(3) A testületi tag tiszteletdíjának kifizetéséről a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig a polgármester gondoskodik.


Záró rendelkezés


6. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.


(2) Ezen önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselői alapról szóló 2/2008.(II.14.)Kt. önkormányzati rendelete,

b) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselői alapról szóló 2/2008.(II.14.)Kt. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2011.(III.11.) önkormányzati rendelete, és

c) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a képviselői alapról szóló 2/2008.(II.14.)Kt. önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2016.(III.11.) önkormányzati rendelete.
Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

jegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2020. március 11-én megalkotott fenti 4/2020.(III.12.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2020. március 12.

dr. Jaksa Tibor

jegyző