Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

Hatályos: 2015. 03. 14

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és 32. cikk (2) bekezdésének második fordulatában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében és 143. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:


Általános rendelkezések


1. § A rendelet hatálya Pusztaszer község közigazgatási területén lévő közterületekre, az ingatlan-nyilvántartásban külön helyrajzi számon szereplő ingatlanokra, építményekre, a szabályozási terv által kijelölt területekre, azok tulajdonosaira, használóira, kezelőire terjed ki.


2. § E rendelet alkalmazásában

a) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 13. pontjában meghatározott terület.

b) Közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése.

c) Utcanév: földrajzi név, az út, az utca, a tér, a park, a köz, stb. jellegű közterület neve, mely

előtagból (pl. személynév, élőlény, fogalom, tárgy) és utca jelentésű utótagból áll. Az utcanév a közterületek megjelölésére, földrajzi azonosítására, a tájékozódás biztosítására szolgál, egyúttal emléket állít és hagyományt őriz.

d) Házszám: Az ingatlannak az utca házsorában elfoglalt egyedi számszaki megjelölése, az utcanév nélkül.


Közterületek elnevezése


3. § (1) Minden közterületet a létrejöttét (kialakítását) követő egy éven belül el kell nevezni.


(2) Az elnevezett utca természetes folytatásaként nyíló új útszakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett utca nevét veszi fel.


(3) Közterület elnevezését 15 éven belül nem lehet megváltoztatni.


(4) Pusztaszer község közigazgatási területén több azonos elnevezésű közterület – ide nem értve az egymás folytatásában lévő, de különböző helyrajzi számon szereplő utakat, utcákat – nem lehet.


4. § (1) Közterületet elnevezni személyről, tárgyról, állatról, növényről, földrajzi névről, történelmi eseményről, néphagyományban kialakult elnevezésről lehet.


(2) A közterület elnevezése során törekedni kell arra, hogy az elnevezés rövid és közérthető, a magyar nyelvhelyesség szabályainak megfelelő legyen.


(3) Élő személyről közterületet elnevezni nem lehet. Erre legkorábban a személy halálát követő 20 év múltán kerülhet sor.


(4) A személyről történő elnevezés során törekedni kell arra, hogy az elnevezés olyan személynek állítson emléket:

a) akinek közismert tevékenysége a társadalmi haladást, a nemzet szellemi, anyagi gyarapodását szolgálta, és személye közmegbecsülésnek örvend, vagy

b) aki a tudomány, művelődés, sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett vagy alkotott, és ez által személyének emléke megőrzésre méltó, vagy

c) akinek Pusztaszer életében, történetében kiemelkedő szerepe volt, tevékenységével hozzájárult Pusztaszer egészének vagy egy részének fejlődéséhez.


(5) Közterületet elnevezni külföldi állampolgárságú személyről is lehet, akinek élete, munkássága az emberiség egyetemes értékeit gyarapította, vagy jelentős szerepet játszott hazánk vagy Pusztaszer életében.


(6) A személyről történő elnevezés esetén az utcanév előtagjának meg kell egyeznie a személy által használt családi és utónévvel.


(7) Kizárólag családi nevet alkalmazni csak akkor szabad, ha a névadó személyiség csak így ismert, illetőleg az elnevezés egy családról történik.


(8) Ha a névadó személy foglalkozása, hivatása, vagy egyéb ismertető jegye szorosan kapcsolódik a személynévhez, akkor ez az utcanévben is feltüntethető.


5. § (1) Közterület elnevezését, annak megváltoztatását a Képviselő-testület tagjai, helyi civil szervezet vezető szerve, valamint az érintett ingatlantulajdonosok 10 %-a kezdeményezheti.


(2) Az elnevezésre vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület által történő tárgyalást megelőzően 15 napra közszemlére kell tenni. A benyújtott észrevételeket az előterjesztéshez csatolni kell.


(3) A közterületek elnevezéséről, elnevezés módosításáról a Képviselő-testület minősített többséggel hozott határozattal dönt.


6. § A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, továbbá a döntésről értesíteni kell az okmányirodai és ingatlan-nyilvántartási feladatokat ellátó államigazgatási szervet, a postahivatalt, a helyi rendőrkapitányságot, tűzoltóságot, mentőállomást, valamint a közmű-szolgáltatókat.


Névtáblák


7. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő névtáblákon kell feltüntetni.


(2) A névtábla kihelyezéséről, karbantartásáról és pótlásáról a polgármester gondoskodik.


(3) A névtáblát az utcák végein és minden útkereszteződés minden oldalán ki kell helyezni.


Házszámozás


8. § (1) A névvel ellátott közterületeken az ingatlanokat, az épületeket és a beépítetlen telkeket a közterületről jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni.


(2) Az utcában több ingatlan azonos számmal nem jelölhető.


(3) Ha egy ingatlan több közterülettel is érintkezik (pl.: saroktelek), a házszámot arról a közterületről kell megállapítani, amely felöl az ingatlan megközelíthető (főbejárata esik).


(4) Az út, utca, sor stb. (a továbbiakban együttesen: utca) házszámozása a településközponttól kivezető utcák esetében a településközponttól kezdődően, a településközponttól távolabb eső utcákban lévő ingatlanokat a magasabb rangú utca torkolatától kezdve kell számozni. Az utca bal oldala páratlan, a jobb oldala páros számozást kap. Kialakult számozás esetén a házszámozás a hagyományos számozáshoz igazodik. A csak egyik oldalán beépíthető utcák házszámozása 1-től kezdődően folyamatos.


(5) A (3) – (4) bekezdés rendelkezései a rendelet hatálybalépésekor már meglévő közterületek házszámozását nem érintik.


(6) Ugyanazon helyrajzi számú ingatlanon álló, szerkezetileg megosztható földszintes ingatlan megosztása esetén, továbbá telekmegosztás során keletkező új helyrajzi számú ingatlan számozására A, B, C, stb. alátörés (pl.: 1/A, 1/B, 1/C) alkalmazható.


(7) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti kerítésére, ha az nincs, házfalára, az utcáról jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának elhelyezni.


(8) A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.


9. § (1) Házszámmal nem rendelkező, újonnan létesült épület, kialakult ingatlan esetén a házszám megállapítását az ingatlan bármelyik tulajdonosa a jogerős használatbavételi engedély, jogerős megosztást, összevonást engedélyező határozat alapján kérheti.


(2) Házszám(ok) megállapítását az ingatlan bármelyik tulajdonosa kérheti, amennyiben az ingatlan rendelkezik házszámmal, de a korábbi megállapítást követően a beépített környezetben olyan mértékű változás állt be, amely újraszámozást tehet szükségessé (pl. több ingatlan összevonása, házszámok megszűnése, megosztott ingatlanok továbbosztása, az alábontott házszám további alábontása, ingatlan megosztása saroktelek, illetve két, utcára néző telek esetében, ahol az alábontás során már nem egyértelmű az ingatlan közterületi elnevezés szerinti besorolása).


(3) Házszám megállapítási kérelmet a tulajdonjog igazolására alkalmas melléklettel együtt kell benyújtani.


(4)[1]


(5)[2]


(6) Több ingatlant érintő házszám megváltoztatása közterületenként, az összes érintett ingatlanra vonatkozóan, egy határozatban történik.


(7) A határozatnak a törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell:

- a kérelmező nevét, bejelentett lakcímét (kérelemre indult eljárás esetén),

- a házszám elrendelő azonosító adatait (hivatalból indult eljárás esetén),

- a házszám megállapítás okát,

- a házszám változásával érintett ingatlanok helyrajzi számát,

- a házszám változásával érintett ingatlanok változás előtti és változás utáni pontos címét (település, közterület elnevezése, házszám, alábontás).


(8) A házszám megállapításáról szóló határozatot az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultakon túl közölni kell a 6. §-ban meghatározott szervekkel.


(9) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlan új házszám megállapításával kapcsolatban beállt változást a személyi okmányaiban, az ingatlan-nyilvántartásban, közüzemi szerződéseiben és minden egyéb vonatkozásban átvezettetni, ahol jogszabály bejelentési kötelezettséget állapít meg részére.


10. §[3]


Záró rendelkezés


11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

jegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. február 14-én megalkotott fenti 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2013. február 15.

dr. Jaksa Tibor

jegyző


[1]

Hatályon kívül helyezte: 3/2015.(III.13.)ör. 7. §-a. Hatálytalan: 2015.03.14.-

[2]

Hatályon kívül helyezte: 3/2015.(III.13.)ör. 7. §-a. Hatálytalan: 2015.03.14.-

[3]

Hatályon kívül helyezte: 3/2015.(III.13.)ör. 7. §-a. Hatálytalan: 2015.03.14.-