Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(XI.28.) önkormányzati rendelete

a helyi köztemetőről és temetkezésről

Hatályos: 2018. 06. 29

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, valamint a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi köztemetőről és temetkezésről a következő önkormányzati rendeletet alkotja:


Bevezető rendelkezések


1.§ (1) A rendelet hatálya az önkormányzat tulajdonában álló Pusztaszer Községi Köztemetőre (Pusztaszer, Tanya 79.; a továbbiakban: köztemető) terjed ki.


(2)[1] Az önkormányzat a köztemetővel kapcsolatos üzemeltetési kötelezettségét a ravatalozó, a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő, kiszolgáló helyiség igénybe vételének szervezése, koordinálása, a ravatalozó és kapcsolódó helyiségek rendben tartása, valamint a temetőbe kiszállított elhunytak átvétele, hűtése vonatkozásában a Csongrád Megyei Kegyeleti Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződéssel, egyebekben pedig közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott temetőgondnok (a továbbiakban együtt: üzemeltető) által teljesíti.


(3) Az önkormányzat a köztemetőben a következő létesítményeket biztosítja: ravatalozó, a halottak ideiglenes elhelyezésére szolgáló tároló és hűtő, kiszolgáló helyiség, illemhely, vízvételi lehetőség (kút, közkifolyó), hulladéktároló, út, kerítés vagy élősövénnyel való lehatárolás, parkosítás, fásítás.


A temetési helyek


2.§ A köztemető sírhelytáblákra, sorokra és temetési helyekre felosztásáról, az egyes területek felhasználási módjáról és idejéről temetőrendezési tervet kell készíteni, amely térképet (vázrajzot) is tartalmaz. A temetőrendezési tervet az üzemeltető készíti el, és a képviselő-testület hagyja jóvá. Külön sírhelytáblát kell kijelölni

- a felnőtt sírhelyek,

- a gyermek sírhelyek,

- a sírboltok elhelyezésére,

- a hamvak szétszórásához és bemosásához, valamint

- a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére.


3.§ (1) A felnőtt sírhelynek

a) egyes sírhely esetén 210 cm hosszúnak és 90 cm szélesnek,

b) kettős sírhely esetén 210 cm hosszúnak és 190 cm szélesnek kell lennie.


(2) A gyermek sírhelynek 130 cm hosszúnak és 60 cm szélesnek kell lennie.


(3) Az urnasírhelynek 80 cm hosszúnak és 60 cm szélesnek kell lennie.


(4) A sírhelyek egymástól való távolságának 60 cm-nek kell lennie.


(5) A felnőtt sírhelybe

a) koporsós rátemetés alkalmazása esetén további kettő urna,

b) koporsós rátemetés alkalmazása nélkül további négy urna temethető.


4.§ (1) A törvény alapján temetésre kötelezett írásbeli hozzájárulásával a képviselő-testület díszsírhelyet adományozhat azon elhunyt személynek, aki a település érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett.


(2) A díszsírhely adományozásáról, illetve a díszsírhelyen sírjel létesítéséről a képviselő-testület esetenként határoz.


(3) A díszsírhely kettős sírhely.


(4) A díszsírhely használati ideje a köztemető fennállásáig tart, használata díjtalan.


(5) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – az elhunyt özvegye is eltemethető.


(6) A díszsírhelyek gondozását az üzemeltető végzi.


A temetési helyek használati ideje és díja


5.§ (1) A temetési hely felett rendelkezési jogot annak megváltásával vagy újraváltásával lehet szerezni. A rendelkezési jog megszerzéséért az 1. számú mellékletben meghatározott temetési hely használati díjat kell fizetni.


(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő)

a) sírhely, urnasírhely, urnafülke és urnasírbolt esetén 25 év,

b) sírbolt esetén 60 év.


(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamot a temetési helybe történő – utolsó – koporsós betemetés, rátemetés, illetve urnaelhelyezés, -betemetés vagy -rátemetés napjától kell számítani, figyelemmel a (4) bekezdésben foglalt kivételre.


(4) Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.


(5) A (3) bekezdésben foglaltak alapján a meghosszabbított temetési hely használati időre az eltemettetőnek az 1. számú mellékletben meghatározott temetési hely használati díj időarányos részét kell pótdíjként megfizetnie az újabb koporsós betemetés, rátemetés, illetve urnaelhelyezés, -betemetés vagy -rátemetés napját megelőzően.


(6) A használati idő eltelte után a temetési hely feletti rendelkezési jog a lejárat napjától számítva az eredetivel azonos időtartamra – tiltó rendelkezés hiányában – ismételten megváltható (újraváltás).


(7) Ha kettős sírhely esetén az első temetés napjától számított 25 éven belül újabb temetés nem történik, a temetési hely feletti rendelkezési jog megszűnik, kivéve, ha az arra jogosult a rendelkezési jogot ismételten megváltja.


(8) Ha a temetési hely felett rendelkezni jogosult az üzemeltetőnél tett írásbeli nyilatkozatában bejelenti, hogy a temetési helyet nem kívánja igénybe venni, akkor a megváltási díj időarányos részét – a visszatérítéskor hatályos díjtételek alapul vételével – vissza kell téríteni.


(9) Az adott évben lejárt vagy lejáró használati idejű temetési helyekről az üzemeltető hirdetményt tesz közzé a köztemető bejáratánál elhelyezett tájékoztató táblán, illetve az egyes temetési helyeken értesítést helyez el a használati idő lejártáról minden év október 1-től november 30-ig terjedő időszakban. Ha a használati idő lejártát követő egy éven belül a temetési helyet arra jogosult nem váltja meg, az üzemeltető a temetési helyet újra értékesítheti.


Egyéb díjak


6.§ (1) A temettetőknek az elhunytak hűtéséért a 2. számú mellékletben meghatározott halotthűtő használati díjat kell fizetniük.


(2) A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők a 3. számú mellékletben meghatározott temetőfenntartási hozzájárulási díjat kötelesek megfizetni.


(3)[2] A temetkezési szolgáltatóknak a ravatalozó helyiségeinek és berendezéseinek használatáért és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a 2. számú mellékletben meghatározott ravatalozó eszközhasználati díjat kell fizetniük.


A köztemető rendje


7.§ (1) A köztemető bejáratánál elhelyezett tájékoztató táblán fel kell tüntetni a köztemető nyitvatartási idejét, a tulajdonos és az üzemeltető megnevezését és elérhetőségeit, ki kell függeszteni a köztemető részletes térképét, illetve a köztemetővel kapcsolatos hirdetményeket.


(2) A köztemető nyitvatartási ideje: minden nap 800 – 1800 óra. Ettől eltérni csak a Halottak Napja körüli időszakban lehet.


(3) A nyitvatartási idő alatt a köztemetőt bárki korlátozás nélkül látogathatja, a temetési helyeket gondozhatja. A köztemető területén 12. életévét be nem töltött gyermek csak nagykorú felügyeletével tartózkodhat.


(4) A köztemetőben és annak közvetlen környezetében mindenki a hely jellegének megfelelő magatartást köteles tanúsítani.


(5) A köztemetőben az üzemeltető engedélyével csak az egészségi állapota vagy életkora miatt mozgásában korlátozott személyt szállító, vagy bejelentett munkavégzéssel kapcsolatosan igénybe vett jármű közlekedhet.


(6) A köztemetőbe vakvezető kutya kivételével állatot bevinni tilos.


(7) A temetési helyen csak olyan fás szárú vagy évelő növény ültethető, amely kifejlett állapotában sem terjeszkedik a szomszédos temetési hely(ek) fölé.


(8) A köztemetőben keletkezett hulladékot, koszorú- és virágmaradványt, illetve egyéb növényi nyesedéket égetni tilos, azt kizárólag az arra kijelölt tárolóhelyen lehet lerakni.


(9) A köztemetőben történő gyertya- vagy mécsesgyújtás esetén a tűzveszély elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket annak kell megtenni, aki a gyertyát vagy mécsest meggyújtotta.


8.§[3]


Záró rendelkezések


9.§ (1) Az e rendeletben nem részletezett szabályozás vonatkozásában a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 145/1999.(X.1.)Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.


(2) E rendelet 2005. december 1-én lép hatályba.


(3) Ha a temetési helybe az utolsó koporsós betemetés, rátemetés, illetve urnaelhelyezés, -betemetés vagy -rátemetés e rendelet hatályba lépése előtt történt, akkor a temetési hely feletti rendelkezési jogot az e rendelet szerint számított időpontban az 5.§ (5) bekezdésében meghatározott pótdíj fizetése nélkül lehet újraváltani.


(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a temetőkről és a temetkezésről szóló 10/2000.(IV.7.)Kt. önkormányzati rendelet.


Kertész László sk.

polgármester

dr. Jaksa Tibor sk.

jegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2005. november 24-én megalkotott fenti 13/2005.(XI.28.)Kt. önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2005. november 28.dr. Jaksa Tibor sk.

jegyző
Jogharmonizációs záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(XI.28.)Kt. önkormányzati rendelete az Európai Uniós jogharmonizáció céljából felülvizsgált és a közösségi normákkal harmonizált központi jogszabályokon alapul.


Pusztaszer, 2005. november 28.dr. Jaksa Tibor sk.

jegyző1. számú melléklet a 13/2005.(XI.28.)Kt. önkormányzati rendelethez[4]


Temetési hely használati díjak:


25 évre

egyes felnőtt sírhely

10.000,-Ftkettős felnőtt sírhely

20.000,-Ftgyermeksírhely

(18 éven aluli elhunyt esetén)


0,-Ft

újraváltáskor: 3.000,-Ft


urnasírhely

10.000,-Ftegyes urnafülke

10.000,-Ftkettős urnafülke

20.000,-Fturnasírbolt

40.000,-Ft


60 évre

egyes sírbolthely

80.000,-Ftkettős sírbolthely

160.000,-Ftnégyes sírbolthely

180.000,-Fthatos sírbolthely

220.000,-Ft

2. számú melléklet a 13/2005.(XI.28.)Kt. önkormányzati rendelethez[5]


A halotthűtő használati díja: 1785,-Ft + ÁFA /nap


A nem helyben eltemetett halottak esetében a halotthűtő használati díja:

2100,-Ft alapdíj + 1785,-Ft + ÁFA /nap


Ravatalozó eszközhasználati díj: 5785,-Ft + ÁFA szertartásonként
3. számú melléklet a 13/2005.(XI.28.)Kt. önkormányzati rendelethez


A temetkezési szolgáltatók kivételével a köztemetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj: 1.500,-Ft/elhalt.

[1]

Módosította: 1/2011.(II.4.)Kt.ör. 1. §-a. Hatályos: 2011.03.01.-

[2]

Megállapította: 1/2011.(II.4.)Kt.ör. 2. §-a. Hatályos: 2011.03.01.-

[3]

Hatályon kívül helyezte: 17/2012.(XI.29.) ör. 8. §-a. Hatálytalan: 2012.11.30.-

[4]

Módosította: 1/2012.(II.10)ör. 1. §-a. Hatályos: 2012.02.11.-

[5]

Módosította: 6/2018.(VI.28.)ör. 3. §-a. Hatályos: 2018.06.29.-