Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/1998.(VII.3.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat jelképeiről

Hatályos: 2005. 11. 01

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)Pusztaszer Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése szerinti rendeletalkotási jogkörében, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló, többször módosított 1949. évi XX. törvény 44/A § (1) bekezdés f) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 1 § (6) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazása alapján, a 10.§ tekintetében a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 21.§ (2) bekezdésében biztosított felhatalmazása alapján a községi Önkormányzat jelképeiről a következő rendeletet alkotja:I. fejezet


Általános rendelkezések


1.§ A községi Önkormányzat jelképei:

a) a községi címer,

b) a községi zászló (lobogó) és

c) a községi pecsét.2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed az 1.§ szerinti önkormányzati jelképek alapítására, elhelyezésére és használatára.


(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi magánszemélyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli szervezetre.II. fejezet


A községi címer


3.§ Pusztaszer község címere (a továbbiakban: címer, községi címer): álló, háromszögű pajzs, zöld mezejét két ezüst szalag tagolja. A pajzsfőben szökellő arany szarvasok között ezüst obeliszk látszik lebegve; kiterjesztett szárnyú, arannyal fegyverzett csőrében aranyos markolatú, ezüst pengéjű szablyát tartó, fekete turulmadár ereszkedik alá a pajzsderék mezejében; a pajzstalpban egy, a honfoglaló Árpád vezér (jobbra forduló) mellképét ábrázoló arany medalion lebeg. A pajzs felső élén természetes színű, aranyozott ékítménnyel ellátott, bizánci típusú harci sisak helyezkedik el, enyhén jobbra fordulva. A foszlányok: jobbról zöld és arany, balról kék és ezüst.4.§ (1) A községi címert a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságai, a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat intézményei feladataik ellátása során engedély nélkül használhatják, épületeikben és helyiségeikben elhelyezhetik.


(2) A Polgármesteri Hivatalban, a bejárattal szembeni falfelületen a községi címert el kell helyezni.5.§ (1) Magánszemély a foglalkozásának (hivatásának) gyakorlása során, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet tevékenységével összefüggésben vagy a szervezet jelképeként, jelképének részeként a községi címert egyedi engedélyben meghatározott körben és módon használhatják.


(2) Az engedély iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani, aki dönt a címer használatának engedélyezéséről vagy a használat megtiltásáról.


(3)[1] A használatra vonatkozó eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályait kell alkalmazni.III. fejezet


A községi zászló (lobogó)


6.§ A községi zászló és a községi lobogó (a továbbiakban: zászló, községi zászló): vízszintes, egysávos, fehér színű alapon, a sáv közepén a községi címerrel.7.§ (1) A községi zászlót a Polgármesteri Hivatal épületének homlokzatán az állami és a nemzeti ünnepeken a Magyar Köztársaság zászlajával együtt el kell helyezni.


(2) Önkormányzati rendezvények alkalmával a rendezvény helye szerinti épület homlokzatán, helyiségeiben a községi zászlót ki kell helyezni.


(3) A községi zászló a Csongrád Megyei Önkormányzat hivatali épületében állandó jelleggel elhelyezhető.


(4) A községi zászlót állami és nemzeti ünnepeken, önkormányzati rendezvényeken bárki, korlátozás és engedély nélkül használhatja.IV. fejezet


A községi pecsét


8.§ A községi pecsét: kör alakú bélyegző, közepén a községi címerrel, és a kör belső vonalával egyező vezetésben a „Pusztaszer Község Önkormányzata” felirattal.9.§ (1) A községi pecsétet a polgármester őrzi.


(2) A községi pecsét használatára a polgármester egyedül, a jegyző a polgármesterrel vagy alpolgármesterrel együttesen jogosult.


(3) Nem használható a községi pecsét (körbélyegző lenyomata) a Magyar Köztársaság címerével ellátott körbélyegzővel együtt vagy az helyett, például: önkormányzati és államigazgatási hatósági eljárásokban, az önkormányzati feladatkörökkel, hatáskörökkel (hatósági jogkörökkel) kapcsolatos kiadmányokon.V. fejezet


Vegyes és záró rendelkezések


10.§ Állami és nemzeti ünnepeken a községben a középületeket a Magyar Köztársaság zászlajának kihelyezésével fel kell lobogózni. A Polgármesteri Hivatal fellobogózásáról a jegyző, az önkormányzati intézmény esetében az intézmény vezetője a felelős.11.§ A 7.§ (1) bekezdése és a 10.§ alkalmazásában állami és nemzeti ünnep: március 15., május 1., augusztus 20. és október 23.12.§ A községi címer és a községi zászló használata során a használó a jelképek tekintélyének megőrzését biztosítani köteles.13.§ A községi címer lenyomatát és a címer egyes elemeinek jelentés-tartalma leírását a rendelet melléklete tartalmazza.14.§ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az egyes jelképek elkészítésétől, használatba vételétől kell alkalmazni.Kertész László sk.

polgármester

Vinnai Gyula sk.

jegyző

Kihirdetési záradék:


A Képviselő-testület 1998. július 2-án megtartott ülésén megalkotott fenti önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel a rendelet hatálybalépésének napja: 1998. július 03.


Pusztaszer, 1998. július 03.
Vinnai Gyula sk.

jegyző


[1]

Módosította: 12/2005.(X.28.)Kt. ör. 3.§-a. Hatályos: 2005.11.01.-