Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.21.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 22

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

 27.756.977 Ft

Költségvetési bevétellel

56.795.083 Ft

Költségvetési kiadással

 29.038.106 Ftműködési költségvetési egyenleggel

        


állapítja meg.

(2)  A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek  költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.


A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők
       szerint állapítja meg:

(1)   A 2.§ (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2)   A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(3)  A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 3/1-3/21. mellékletek szerint határozza meg.

        A polgármesteri hivatal épületével kapcsolatban felmerült közüzemi kiadások megoszlását az alábbi vetítési alap szerint rendeli el: Közművelődés -  közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 15 %, Háziorvosi alapellátás 20 %, Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 65 %.

       A Napközi-otthonos Óvoda épületével kapcsolatban felmerült közüzemi kiadások megoszlását az alábbi vetítési alap szerint rendeli el: Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 85 %, Könyvtári szolgáltatások 10 %, Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése 5 %.

(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
      képviselő-testület a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat költségvetésében tervezett beruházási kiadásokat az 5. melléklet szerint

      hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat költségvetésében tervezett felújítási kiadásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.

(7)   Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyleteket és kötelezettségvállalásokat nem tervez.

(8)   Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(9)   Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat nem tervez.

(10) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg.

(11)  Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) Az önkormányzat a kiadások között 8.293.239 Ft általános tartalékot állapít meg. A
       tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(13) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
       testület fenntartja magának.

(14) Az önkormányzat 2020. évben engedélyezett létszámát 1 főben, a közfoglalkoztatottak
        létszám-előirányzatát 6 fő (8 órás) állapítja meg a képviselő-testület.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
       bontásban a 9. melléklet szerint, likviditási tervét a 10. melléklet szerint hagyja
       jóvá.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

 (2)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3)   A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


Önként vállalt feladatok

6. § A képviselő-testület a saját bevétele terhére 2020. évben támogatja:

  • Falugondnoki Egyesületet, melynek mértéke 10.000 Ft
  • Rendőrkapitányságot , melynek mértéke 40.000 Ft
  • Katasztrófavédelmi Egyesületet, melynek mértéke 10.000 Ft
  • Bakonyszentiváni Szabadidő és Sportegyesületet, melynek mértéke 150.000 Ft
  • Alapítványok, Egyesületek támogatása, mértéke 50.000 Ft. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.


Mellékletek