Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(II.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 02. 26 - 2017. 05. 08

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §      A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)            A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését:

19.736 E Ft

Költségvetési bevétellel

30.517 E Ft

Költségvetési kiadással

 10.781 E Ft

 10.781 E Ft


Költségvetési egyenleggel

-ebből működési           

állapítja meg.

(2)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet  1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3)   A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2/a. és a 2/b. melléklet részletezi.

(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
      képviselő-testület a 4. melléklet alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetését részletesen a következők
       szerint állapítja meg:

(1)   Az önkormányzat költségvetésében tervezett beruházási kiadásokat az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2)   Az önkormányzat költségvetésében tervezett felújítási kiadásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.

(3)   Az önkormányzat 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.

(4)   Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(5)   Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 7. melléklet szerint határozza meg.

(6)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 3/1-3/23. mellékletek szerint határozza meg. A polgármesteri hivatal épületével kapcsolatban felmerült közüzemi kiadások megoszlását az alábbi vetítési alap szerint rendeli el: Közművelődés -  közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 15 %, Háziorvosi alapellátás 20 %, Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 65 %.

       A Napköziotthonos Óvoda épületével kapcsolatban felmerült közüzemi kiadások megoszlását az alábbi vetítési alap szerint rendeli el: Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 85 %, Könyvtári szolgáltatások 5 %, Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése 10 %.

(7)  Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 862 E Ft általános tartalékot állapít meg. A
       tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
       testület fenntartja magának.

(10) Az önkormányzat 2016. évben engedélyezett létszámát 1 főben, a közfoglalkoztatottak
        létszám-előirányzatát 3 fő ( 8 órás)   állapítja meg a képviselő-testület.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
       bontásban a 9. melléklet szerint, likviditási tervét a 10. melléklet szerint hagyja
       jóvá.


A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1)            Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2)   Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

 (3)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

  1. A működési célú  forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.


Az előirányzatok módosítása

5. § (1)            Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

 (2)  Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3)   A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Önként vállalt feladatok

6. § A képviselő-testület a saját bevétele terhére 2016. évben támogatja:

  1. Falugondnoki Egyesületet, melynek mértéke 10 e Ft
  2. Rendőrség gépjárműhasználatát, melynek mértéke 45 e Ft
  3. Katasztrófavédelmi Egyesületet, melynek mértéke 10 e Ft
  4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 60 e Ft
  5. Arany János tehetséggondozó program támogatására 130 e Ft
  6. Római Katolikus Plébánia hittantábor szervezésére 15 e Ft.


 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §      Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.


Záró rendelkezések

8. §      E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Fehér Mária

Ledó Edit

címzetes főjegyző

polgármester
A  rendeletet kihirdettük:


Bakonyszentiván, 2016. február 25.
                                                                                                                      Fehér Mária

                                                                                                                      címzetes főjegyző