Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017.(V.30.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék szabadtéri égetéséről

Hatályos: 2017. 05. 31

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


A rendelet célja és hatálya


1 § (1) A rendelet célja az avar és kerti hulladék szabadtéri égetésére vonatkozó olyan szabályok megállapítása, melyek adott körülmények között a környezeti levegő tisztaságának védelmét elvárható és betartható módon biztosítják, elősegítik az ingatlanok rendeltetésszerű használatát, továbbá csökkentik a tárgyhoz kapcsolódó tevékenység szabályszerű gyakorlásával a szomszédos, illetve a környező birtokok füst hatásával járó háborítását.


(2) A rendelet területi hatálya Pusztaszer község belterületére terjed ki.


(3) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.


Fogalom-meghatározások


2. § (1) A rendelet alkalmazása szempontjából avar és kerti hulladék: falomb, faág, gally, cserje- és díszcserje ága és levele, szőlő és gyümölcsfa nyesedéke, kaszálék, egyéb növényi maradványok.


(2) Hasznosítás: avar és kerti hulladék komposztálása, illetve a vastagabb faágak, szőlő metszése során keletkező nyesedék lehetőség szerinti tüzelőanyagként történő hasznosítása.


Általános rendelkezések


3.§ (1) Az egészséges, kórokozóktól és kártevőktől mentes, és egyébként hasznosításra alkalmas avart és kerti hulladékot elsősorban hasznosítani kell, vagy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató által megjelölt időpontban kell szállíttatni.


(2) Az avar és kerti hulladék szabadtéri égetése csak az e rendeletben foglalt esetekben és feltételekkel végezhető.


(3) Az égetés során csak a helyben (telken belül), valamint a közterületek, vízelvezető árkok gondozása során keletkezett avar és kerti hulladék semmisíthető meg.


(4) Közterületen avar és kerti hulladék lakossági égetése tilos.


(5) A hatóságilag elrendelt általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést.


(6) Az égés folyamatának gyorsítására légszennyező vagy bűzös segédanyag nem alkalmazható.


Kerti égetés tűzvédelmi szabályai


4. § (1) Avar és kerti hulladék égetése kedd és péntek napokon 16 óra és 20 óra között engedélyezett, az állami ünnepnapok kivételével.


(2) Tilos az avar és kerti hulladék égetése ködös, esős, vagy szeles időben. Amennyiben tüzelés közben olyan jelek mutatkoznak (pl. az időjárás megváltozik, felerősödik a szél), hogy az égetés folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni.


(3) Törekedni kell arra, hogy az égetés a lehető legkevesebb füstképződéssel történjen. A füstképzés csökkentése érdekében az avart és kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés folyamatosan ugyan, de egyszerre csak kis adagokban, szélcsendes időben történhet. Törekedni kell továbbá arra, hogy a keletkezett füstöt a szél a legközelebb eső külterület felé vigye.


(4) Az avart és kerti hulladékot csak olyan helyen szabad égetni, ahol az égetés és annak hősugárzása a személyi és vagyonbiztonságot nem veszélyezteti, kárt nem okoz.


(5) Avar és kerti hulladék égetését végezni nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad.


(6) A tűz őrzéséről, és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. Az égetést végző személy köteles gondoskodni a tűz helyszínén olyan eszközök és felszerelések készenlétben tartásáról, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.


(7) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, egyéb háztartási, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot (pl. műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb., illetve ezek maradványait).


(8) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról. A helyszín elhagyása előtt meg kell arról is győződni, hogy az égetés helyén túl a saját, illetve a szomszédos ingatlanokon a tüzelésből eredően (felszálló égő nyesedék, szikra által) nem keletkezett-e újabb tűzfészek, újabb veszélyforrás.


Záró rendelkezés


5.§ Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

aljegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2017. május 30-án megalkotott fenti 4/2017.(V.30.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2017. május 30.dr. Jaksa Tibor

aljegyző