Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hatályos: 2019. 11. 29- 2023. 05. 25

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2019.(XI.28.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról1

2019.11.29.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében, és a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

Bevezető rendelkezések

1. § (1) A képviselő-testület és szervei számára a jogszabályokban foglalt feladat- és hatásköri, szervezeti és működési előírásokat a jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SzMSz) foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzati feladatokat a képviselő-testület és szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal, a jegyző, továbbá a társulásai látják el.

(3) A polgármester tisztségét főállásban látja el.

(4) Az alpolgármester tisztségét társadalmi megbízatásban látja el.

(5) A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére a képviselő-testület összehívására, vezetésére a legidősebb helyi önkormányzati képviselő jogosult.

(6) A képviselő-testület tagjainak választáskori száma 7 fő, összetétele: 6 fő települési önkormányzati képviselő és 1 fő főállású polgármester. A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. függelék tartalmazza.

(7) Az önkormányzat

a) hivatalos megnevezése: Pusztaszer Községi Önkormányzat,

b) képviselő-testületének hivatalos megnevezése: Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

c) székhelye és címe: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 45.,

d) illetékességi területe: Pusztaszer község közigazgatási területe,

e) hivatalának hivatalos megnevezése: Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal,

f) hivatalos honlapja: www.pusztaszer.hu.

(8) A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal feladatellátásához kapcsolódó szervezeti és működési előírásokról külön szabályzat rendelkezik.

(9) A jegyzői és aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetére a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal székhely településének polgármestere a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal állományában lévő köztisztviselők közül legfeljebb hat hónap időtartamra kijelöli a jegyzői feladatokat ideiglenesen ellátó köztisztviselőt.

(10) Az önkormányzat jelképeit és használatuk rendjét külön önkormányzati rendelet szabályozza.

(11) A képviselő-testület és szervei, valamint az önkormányzati tisztségviselők hivatalos körbélyegzői

a) Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

b) Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének Előkészítő Bizottsága,

c) Pusztaszer Község Polgármestere,

d) Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

körfelirattal és valamennyi esetben a körbélyegző közepén Magyarország címerével készülnek. Ha az a) – d) pontok szerinti körbélyegzők közül bármelyikből egynél több bélyegző készül, az egyes bélyegzőket típusonként 1-gyel kezdődő, növekvő arab sorszámmal kell ellátni.

2. § (1) Az Mötv. 13. § (1) bekezdésében előírt kötelező feladatai mellett az Önkormányzat önként vállalt feladatait az éves költségvetési rendelete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület részéről a polgármesterre átruházott hatáskörök felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat tagságával működő társulások megnevezését, jogállását, feladatait a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Pusztaszer Községi Önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolását a 3. melléklet tartalmazza.

Az alakuló ülés

3. § Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai:

a) az önkormányzati választás eredményének ismertetése,

b) települési önkormányzati képviselők eskütétele,

c) polgármester eskütétele,

d) polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása,

e) a képviselő-testület bizottságai tagjainak megválasztása,

f) alpolgármester választása,

g) alpolgármester eskütétele,

h) alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása.

A képviselő-testület munkaterve

4. § (1) A képviselő-testület éves munkaterve alapján évente, a közmeghallgatással együtt legalább kilenc ülést tart.

(2) A képviselő-testület üléseire általában a hónap utolsó hetének szerdai napján kerül sor.

(3) A képviselő-testület az előre tervezhető feladatok tervszerű, folyamatos és eredményes előkészítése érdekében üléseit éves munkaterv alapján tartja meg.

(4) A munkaterv előkészítéséről a polgármester a jegyző közreműködésével gondoskodik.

(5) A polgármester az éves munkaterv összeállításához évente, december 1-ig javaslatot kér a helyi önkormányzati képviselőktől, a képviselő-testület bizottságaitól, a jegyzőtől, a Pusztaszer községben működő nevelési-oktatási intézmények vezetőitől, a Pusztaszer községben egészségügyi szolgáltatást nyújtóktól, a politikai pártok Pusztaszer községben működő szervezetének vezetőitől, és a Pusztaszer községben működő társadalmi szervezetektől.

(6) A javaslatok beérkezését követően a polgármester összeállítja a következő év munkatervét, és a képviselő-testület decemberi ülésén előterjeszti. A polgármester az előterjesztés során indokolással együtt tájékoztatást ad az érkezett, de a munkatervbe fel nem vett javaslatokról.

(7) Az éves munkaterv

a) a képviselő-testületi ülések tervezett időpontjait,

b) az egyes ülések tervezett napirendi pontjait, azok előterjesztőjének, témafelelősének megnevezését,

c) az előterjesztések megküldésének határidejét tartalmazza.

A képviselő-testület ülésének összehívása

5. § (1) A polgármester a képviselő-testület ülését úgy köteles összehívni, hogy a települési önkormányzati képviselők, az Előkészítő Bizottság nem települési önkormányzati képviselő tagja(i) és az állandó tanácskozási joggal meghívottak a meghívót és az írásos előterjesztéseket, a további meghívottak pedig a meghívót az ülés napját megelőző hét péntekén megkapják. Ezzel egyidejűleg a meghívót az Önkormányzat hivatalos honlapján is közzé kell tenni.

(2) A képviselő-testület és az Előkészítő Bizottság ülésére állandó tanácskozási joggal meg kell hívni:

a) a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda, Pusztaszer Kossuth u. 38. szám alatti telephelye vezetőjét,

b) a Kisteleki Óvoda, Bölcsőde és Minibölcsőde Csizmazia György Tagóvodája vezetőjét,

c) a Csongrád Megyei Kormányhivatal Kisteleki Járási Hivatal hivatal-vezetőjét,

d) a Pusztaszer Községért Közalapítvány kuratóriumának elnökét,

e) a Pusztaszer Községi Polgárőr Egyesület elnökét,

f) a Pusztaszeri Ifjúsági és Szabadidősport Közhasznú Sport Egyesület elnökét,

g) a Pusztaszeri Lovas Közhasznú Egyesület elnökét,

h) a Pusztaszeri Homoktaposók Egyesületének elnökét,

j) a Pusztaszer községben működő politikai pártok helyi alapszervezetének vezetőit.

(3) Eseti tanácskozási joggal, adott napirendi pont tárgyalásához meg kell hívni azon szervezet vezetőjét, képviselőjét, akinek jelenléte a szakszerű döntés meghozatalához indokolt és szükséges, vagy akinek tevékenységét a napirendi pont tárgya érinti, továbbá akinek jelenlétét törvény előírja.

(4) Határidőhöz kötött vagy egyébként halasztást nem tűrő döntés szükségessége esetén a képviselő-testület ülése futár útján vagy telefonon történő értesítéssel az ülés kezdetét megelőzően 24 órával is összehívható. Ilyen esetben a polgármester az ülés kezdetén indokolást ad a rendkívüli ülés összehívásának szükségességéről.

(5) A képviselő-testület ülésének meghívója tartalmazza

a) az ülés kezdetének időpontját (év, hónap, nap, óra szerint meghatározva),

b) az ülés helyét,

c) a javasolt napirendi pontokat,

d) a meghívó keltezését,

e) a polgármester aláírását.

(6) A képviselő-testület ülésének időpontjáról a polgármester a lakosságot a meghívónak a hivatali és lakossági hirdetőtáblákon történő közszemlére tételével, és az Önkormányzat honlapján, Facebook-oldalán történő közzététellel értesíti, biztosítva az írásos előterjesztések munkaidőben történő megtekinthetőségét az önkormányzati hivatalban (a zárt ülésen tárgyalandó írásos előterjesztések kivételével).

Az előterjesztés

6. § (1) Előterjesztés benyújtására jogosult

a) a polgármester,

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) a helyi önkormányzati képviselő,

d) a jegyző, vagy

e) akit erre a képviselő-testület határozatban felkér.

(2) Előterjesztésnek minősül bármely határozathozatalra vagy önkormányzati rendelet alkotására irányuló javaslat vagy tervezet, valamely feladat elvégzéséről szóló beszámoló, illetve tudomásul vételt igénylő tájékoztató.

(3) Az előterjesztést írásban kell elkészíteni. Írásbeli előterjesztésnek minősül az is, ha terjedelmi okra hivatkozással az előterjesztés nyomtatott változat helyett elektronikus módon kerül megküldésre, vagy az elektronikusan tárolt dokumentumhoz az előterjesztő biztosítja a hozzáférést. Szóbeli előterjesztés csak abban az esetben lehetséges, ha a döntést megalapozó körülmények közismertek, vagy az ilyen módon átadott információk hitelessége és helytállósága egyértelműen és azonnal megállapítható, vagy az igényelt döntés nem jelentős kihatású, és az ügy nem minősített többségű döntést igényel, illetve az előterjesztés nem önkormányzati rendelet alkotására irányul. Szóbeli előterjesztés esetében is a határozati javaslatot írásba kell foglalni.

(4) Az előterjesztésnek tartalmaznia kell

a) a tárgy meghatározását, a tárgy sajátosságainak megfelelően lehetőség szerint a tárgyra vonatkozó előzményeket, korábbi döntéseket, azok végrehajtásával kapcsolatos információkat, a meghozandó döntés indokolását, kapcsolódó érveket és ellenérveket, a várható költségkihatások bemutatását, a tárgyra vonatkozó jogszabályokat, különböző döntési változatok bemutatását, azok következményeinek ismertetését, olyan egyéb adatokat, összefüggéseket és körülményeket, amelyek segítik a döntéshozatalt, az előkészítésben résztvevők megnevezését, továbbá

b) a határozati javaslato(ka)t, a végrehajtásért felelős szerv(ek), személy(ek) megnevezését, végrehajtási határidő megjelölését, vagy

c) az önkormányzati rendelet-tervezetet.

A képviselő-testület ülésének rendje

7. § (1) A képviselő-testület ülésének megnyitásakor a polgármester a jelenléti ív alapján megállapítja a képviselő-testület határozatképességét, vagy kinyilvánítja annak határozatképtelenségét.

(2) Határozatképtelenség esetén a képviselő-testületet változatlan javasolt napirendi pontokkal nyolc napon belüli időpontra a polgármester ismételten összehívja.

(3) A polgármester az ülés megnyitásakor javaslatot tesz a tanácskozás napirendi pontjaira, amely felett a képviselő-testület határoz. Rendkívüli ülésen csak az a napirendi pont tárgyalható, amelyre vonatkozóan a rendkívüli ülés összehívásának 5. § (2) bekezdése szerinti indokoltsága fennáll.

(4) A polgármester minden munkaterv szerint ülésen

a) jelentést tesz a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a végrehajtást esetlegesen gátló tényezőkről, azok elhárítására tett intézkedésekről és ezek eredményeiről, mulasztás esetén a mulasztást elkövető személy megjelölésével javaslatot tesz a felelősség megállapítására,

b) jelentést ad a két ülés között, átruházott hatáskörben meghozott döntéseiről,

c) tájékoztatást ad a két ülés közötti időszak közérdekű eseményeiről, a részvételével folytatott tanácskozásokról.

(5) A polgármester a képviselő-testület által elfogadott napirendi pontokat azok sorrendjében egyenként tárgyalásra bocsátja.

(6) Az előterjesztések feletti tanácskozás során elsőként az előterjesztőt illeti meg a szó, melynek keretében a napirendi pont előterjesztője vagy témafelelőse a napirendi ponthoz szóbeli kiegészítést adhat. A szóbeli kiegészítés nem ismételheti meg az írásos előterjesztést, ahhoz képest új informciókat kell tartalmaznia.

(7) A szóbeli kiegészítést követően a napirendi pont tárgyában illetékes bizottsági elnök vagy megbízottja ismerteti az előterjesztésre vonatkozó bizottsági határozatot, összefoglalva a döntésre vezető, azt megalapozó felvetéseket, amelyek bizottsági ülés keretében kerültek megtárgyalásra.

(8) A napirendi ponthoz kapcsolódó felszólalásokra (kérdések, észrevételek, vélemények, kiegészítések, módosító indítványok, válaszok megfogalmazására) a jelentkezés sorrendjében kerülhet sor. A hozzászólók tényleges sorrendjét a szó megadásával a polgármester határozza meg.

(9) A helyi önkormányzati képviselő és a polgármester az ülés során bármikor, soron kívül ügyrendi javaslattal élhet, melyet „Ügyrendi javaslatom van” kijelentéssel jelez. Az ügyrendi javaslat irányulhat a hozzászólások időtartamának korlátozására, a napirendi pont feletti tanácskozás lezárására, a napirendi pont napirendről levételére. Az ügyrendi javaslat felett a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(10) A polgármester az ülésen jelen lévő, tanácskozási joggal nem rendelkezők felszólalását is engedélyezheti.

8. § (1) Felszólalásra jelentkezők hiányában a polgármester a napirendi pont feletti tanácskozást – annak összefoglalását követően – lezárja.

(2) A szavazás előtt – ha arra igényt tart – szót kell adni a jegyzőnek, aki a javaslatok, módosító indítványok törvényességét illetően észrevételt tesz. Ebben az esetben a jegyzői jelzést a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza, vagy annak írásba foglalásával azt a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

9. § (1) A települési önkormányzati képviselő köteles

a) tevékenyen részt venni a képviselő-testület munkájában,

b) olyan magatartást tanúsítani, amely méltóvá teszi a közéleti tevékenységre, a választók bizalmára,

c) felkérés alapján részt venni a képviselő-testületi ülések előkészítésében, valamint az esetleges vizsgálatokban,

d) írásban vagy szóban előzetesen bejelenteni, ha a képviselő-testület ülésén való részvételben, vagy egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van.

(2) A tanácskozás rendjének fenntartásáról a polgármester (tanácskozást vezető) köteles gondoskodni. Ennek érdekében

a) felszólítja a tárgyszerűségre azt a hozzászólót, aki jelentősen eltér a tárgyalt témától,

b) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki a tanácskozáshoz nem illő, sértő módon nyilatkozik,

c) rendreutasítja azt a személyt, aki az ülés rendjéhez méltatlan magatartást tanúsít, vagy bármely módon zavarja a rendet,

d) megvonja a szót attól, aki az a) – c) pontok szerinti intézkedést követően a helytelen magatartást folytatja, vagy aki személyhez fűződő jogokat sért a hozzászólásával,

e) a figyelmeztetés utáni ismételt rendzavarás esetén a rendzavarót – a települési önkormányzati képviselő kivételével – a terem elhagyására kötelezheti,

f) bármely települési önkormányzati képviselő indítványára tárgyalási szünetet rendelhet el, a jelenlévő települési önkormányzati képviselők több mint felének kérésére pedig köteles azt elrendelni.

A szavazás

10. § (1) A polgármester a napirendi pont feletti tanácskozás lezárása után a határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

(2) A szavazást először a módosító (kiegészítő) indítvány(ok), azt követően az előterjesztés szerinti eredeti javaslat(ok) felett kell lefolytatni.

(3) A képviselő-testület ülésein a nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. Szavazni csak személyesen lehet.

(4) Az Mötv. 48. § (3) bekezdésében szabályozott név szerinti szavazás esetén a jegyző betűrendben felolvassa a képviselő-testület tagjainak névsorát, akik a nevük elhangzása után „egyetértek”, „ellenzem”, vagy „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. A név szerinti szavazás eredményét a jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni kell.

(5) Az Mötv. 49. § (1) bekezdése szerinti személyes érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeként az erről való tudomásszerzést követően a polgármester figyelmezteti az érintett önkormányzati képviselőt, és felszólítja, hogy a későbbiekben fordítson fokozott figyelmet esetleges személyes érintettségének bejelentésére.

(6) A jogszabályban meghatározott ügyekben a titkos szavazást az Előkészítő Bizottság bonyolítja le.

(7) Ha az Előkészítő Bizottság bármely tagja érintett a titkos szavazás tárgyában, helyette, eseti jelleggel másik települési képviselőt kell a bizottságba választani.

(8) A titkos szavazáshoz az Előkészítő Bizottság szavazólapot készít, biztosítja a szavazáshoz a külön helyiséget (szavazófülkét) és a tárgyi feltételek (kiemelten az urna) meglétét, meghatározza a szavazás menetét és a szavazatok érvényességének követelményeit, valamint biztosítja a szavazás titkosságát.

(9) A titkos szavazás eredményét az Előkészítő Bizottság állapítja meg, melyről külön jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza:

a) a szavazásra jogosult képviselő-testületi tagok számát,

b) a szavazóként megjelent képviselő-testületi tagok számát,

c) az urnában lévő szavazólapok számát,

d) az eltérést a szavazóként megjelentek számától,

e) az érvénytelen szavazatok számát,

f) az érvényes szavazatok számát,

g) az érvényes szavazatok megoszlása szerint az igen, a nem és a tartózkodom szavazatok számát,

h) a szavazás eredményességének vagy eredménytelenségének megállapítását,

i) a szavazás eredményessége esetén a szavazás eredményének rögzítését.

A külön jegyzőkönyvet a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvhöz kell mellékletként csatolni. A titkos szavazás eredményét a képviselő-testület folytatólagos ülésén az Előkészítő Bizottság elnöke ismerteti, melynek tudomásul vételéről a képviselő-testület határoz.

(10) A szavazás eredményét – a titkos szavazás kivételével – a polgármester a jegyző közreműködésével állapítja meg, és ismerteti a meghozott döntést.

A jegyzőkönyv

11. § (1) Az Mötv. 52. § (1) bekezdésében foglaltakon túl a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell

a) az ülés nyilvános vagy zárt minősítésének megjelölését,

b) az ülés rendes (munkaterv szerinti) vagy rendkívüli jellegét,

c) az ülés adott évi sorszámát,

d) az arra való utalást, hogy a képviselő-testület üléséről a jegyzőkönyv elkészítése érdekében hangfelvétel készül,

e) a határozatképesség megállapítását,

f) a szavazás módját (nyílt, titkos, név szerinti),

g) a tanácskozás rendjét érintő fontosabb eseményeket, intézkedéseket,

h) az ülés bezárására vonatkozó utalást, időpont (óra, perc) megjelölésével,

i) a képviselő-testület hivatalos körbélyegzőjének lenyomatát,

j) a határozatok jegyzékét.

(2) A jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolni kell

a) a meghívót,

b) a jelenléti ívet,

c) az írásos előterjesztéseket,

d) a települési önkormányzati képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólását,

e) a titkos szavazás jegyzőkönyvét,

f) a jegyző írásba foglalt törvényességi észrevételét.

A határozatok nyilvántartása

12. § (1) A képviselő-testület határozatait a naptári év elejétől 1-től kezdődően folyamatos, növekvő, egyedi arab sorszámmal kell ellátni.

(2) A képviselő-testület határozatainak jelölése a következő formában történik: Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének határozat sorszáma / határozathozatal éve arab számmal / (határozathozatal hónapja római számmal, napja arab számmal)Kt. határozata.

(3) A képviselő-testület normatív határozatát a hivatali hirdetőtáblán harminc napra történő kifüggesztéssel kell kihirdetni. A kihirdetés időpontja a kifüggesztés napja.

(4) A képviselő-testületi határozatokról a jegyző naprakész nyilvántartást vezet, amely határozatszám szerinti növekvő sorrendben tartalmazza a határozatok tárgyát, a határozatok végrehajtási határidejét, a felelős megnevezését.

Az önkormányzati rendelet

13. § (1) Önkormányzati rendelet alkotását

a) a helyi önkormányzati képviselő,

b) a képviselő-testület bizottsága,

c) a polgármester, vagy

d) a jegyző kezdeményezheti.

(2) Az önkormányzati rendelet alkotására irányuló kezdeményezést a polgármesternél vagy a jegyzőnél lehet benyújtani.

(3) Az önkormányzati rendelet alkotására irányuló kezdeményezés elfogadásáról, a rendelet-tervezet előkészítésének egyes kérdéseiről, a szabályozás főbb elveiről és az egyeztetések rendjéről a képviselő-testület határozhat.

(4) Az önkormányzati rendelet tervezetének jogi előkészítését a jegyző végzi.

(5) Az önkormányzati rendeletet a hivatali hirdetőtáblán tizenöt napra történő kifüggesztéssel kell kihirdetni. A kihirdetés időpontja a kifüggesztés napja.

A közmeghallgatás

14. § (1) A képviselő-testület minden év december hónapjában közmeghallgatást tart.

(2) A közmeghallgatás időpontját és helyét a hivatali és a lakossági hirdetőtáblákon, továbbá az önkormányzat honlapján közszemlére tett hirdetménnyel kell közölni legkésőbb a közmeghallgatás időpontját megelőzően nyolc nappal.

(3) A közmeghallgatásra vonatkozóan megfelelően alkalmazni kell az 5 – 12. §-ban foglaltakat.

A falugyűlés

15. § A lakosság közvetlen tájékoztatása, illetve jelentős nagyságrendű településfejlesztési döntések, intézkedések előkészítése, vagy önkormányzati rendelet-tervezet véleményzése érdekében a képviselő-testület eseti határozata alapján falugyűlés tartható.

Helyi népszavazás

16. § A helyi népszavazást a választópolgárok 20 %-a kezdeményezheti.

A képviselő-testület bizottsága

17. § (1) A Képviselő-testület állandó bizottságként 3 tagú Előkészítő Bizottságot (rövidítése: EB) hoz létre.

(2) Az Előkészítő Bizottság egy tagját nem a települési önkormányzati képviselők közül kell választani.

(3) Az Előkészítő Bizottság működésére vonatkozóan megfelelően alkalmazni kell az 5 – 12. §-ban foglaltakat.

18. § Az Előkészítő Bizottság

a) a képviselő-testület által történő tárgyalásra alkalmasság szempontjából véleményez minden írásos előterjesztést, figyelemmel a formai, tartalmi és jogszerűségi követelményekre,

b) előzetesen véleményezi valamennyi önkormányzati rendelet-tervezetet,

c) előzetesen véleményezi az Önkormányzat költségvetésének teljesítéséről szóló féléves tájékoztatót, valamint minden költségvetési kihatású előterjesztést,

d) vizsgálja a jelen SzMSz hatályosulását, szükség esetén módosító javaslatot tesz,

e) ellátja a képviselő-testület titkos szavazásaival kapcsolatos feladatokat,

f) ellátja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárással kapcsolatosan az Mötv. 39. §-ában, az összeférhetetlenséggel kapcsolatosan az Mötv. 37. §-ában, és a méltatlansággal kapcsolatosan az Mötv. 38. §-ában előírt feladatokat,

g) előkészíti a képviselő-testület hatáskörébe tartozó személyi, fegyelmi ügyeket,

h) ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,

i) javaslatot tehet a helyi adók körének, mértékének megállapítására, módosítására,

j) javaslatot tehet önkormányzati vagyontárgyak elidegenítésére, bérbeadására, más módon történő hasznosítására,

k) kezdeményezheti egyes pénzintézeti szolgáltatások igénybevételét,

l) értékeli az önkormányzat költségvetési szerveinél tartott pénzügyi ellenőrzések, vizsgálatok megállapításait, ezek alapján javaslatot tehet intézkedések tételére,

m) figyelemmel kíséri a falukép alakulását, a természetes és az épített környezet védelmét, előzetesen véleményezi a környezet- vagy természetvédelmi, vízügyi, hulladékgazdálkodási vonatkozású előterjesztéseket,

n) ellátja a képviselő-testület által esetenként meghatározott feladatokat,

ny) közreműködik a képviselő-testület döntései végrehajtásának ellenőrzésében.

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Ezen önkormányzati rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet,

b) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet és a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló 2/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2015.(III.13.) önkormányzati rendelet, és

c) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 1/2016.(II.12.) önkormányzati rendelet.

1

Az önkormányzati rendeletet a Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete 19. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 26. napjával.