Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2017. 01. 01

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében és 6. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


Bevezető rendelkezés


1. § A Képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén bevezeti

a) a magánszemély kommunális adóját és

b) a helyi iparűzési adót.


Magánszemély kommunális adója


2. § A Htv. 24-25.§-aiban szabályozott adó mértéke a Htv. 11.§-ában és a 17.§-ában meghatározott adótárgyanként évi 6000,-Ft.


3. § Az adóalany a 2.§-ban meghatározott adó mértékének 50 %-át köteles fizetni arra az adótárgyra vonatkozóan, amelyet a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen, életvitelszerűen is lakóhelyéül használ, ha

a) a saját háztartásában három vagy több kiskorú gyermek tartásáról gondoskodik, vagy

b) a 70. életévét az adóévben tölti be vagy már betöltötte, házastársak esetében akkor, ha a 70. életévüket mindketten az adóévben töltik be vagy már betöltötték.


Helyi iparűzési adó


4. § A Htv. 35-39/B.§-aiban szabályozott adó évi mértéke

a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,6 %-a,

b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén naptári naponként 5000,-Ft.


Záró rendelkezések


5. § Ez az önkormányzati rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.


6. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 3/2012.(II.10.) önkormányzati rendelete.


Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

aljegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2016. november 24-én megalkotott fenti 11/2016.(XI.25.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2016. november 25.

dr. Jaksa Tibor

aljegyző