Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/1997. (VI. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes lakások elidegenítéséről

Hatályos: 2005. 11. 01- 2023. 05. 25

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)Pusztaszer Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése szerinti jogkörében,


a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, módosított 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) 45-54.§-aiban foglaltakra figyelemmel


a községi Önkormányzat tulajdonában lévő egyes lakások elidegenítésére a következő rendeletet alkotja:1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Pusztaszer községi Önkormányzat tulajdonában lévő, elidegenítésre kijelölt szolgálati lakásokra, a lakáshoz tartozó földrészletekre.2.§ (1) A községi Önkormányzat tulajdonában nincs olyan lakás, amelyre az Ltv. 45.§-a szerinti vételi jog fennáll.


(2) A községi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások körét, amelyekre az Ltv. 49.§ (1) bekezdés szerinti elővásárlási jog áll fenn, a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.3.§ Az elidegenítésre kijelölt lakások körét, azok főbb adatait, a lakások forgalmi értékét és a vételárát, a vételár és a vételár-hátralékból adható kedvezmény mértékét a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.4.§ (1) A 2. számú mellékletben felsorolt lakások vételárát, ha az Ltv. 49.§ (1) bekezdésében foglalt elővásárlási joggal rendelkező személy vásárolja meg, az ott megjelölt forgalmi értékből kiindulva kell meghatározni.


(2) A vételár a forgalmi érték 65-75%-a közötti összeg, a rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerinti részletezésnek megfelelően.


(3) A megállapított vételár 10 %-át a szerződés megkötésekor, egy összegben kell megfizetni.


(4)[1] Az Ltv. 49.§ (1) bekezdés szerinti elővásárlási joggal rendelkező vevő részére – kérelmére – a (2) bekezdés szerinti vételár és a (3) bekezdés szerinti összeg különbözetének megfizetésére 25 éves részletfizetési kedvezményt kell biztosítani. Részletfizetési kedvezmény biztosítása esetén a havi törlesztőrészt a hátralék egy hónapra jutó összegének a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, módosított 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 232.§ (2) bekezdésében meghatározott kamattal növelt összegben kell meghatározni.


(5) A (2) bekezdés szerinti vételár meghatározásánál a számított összeget ezer Forintra kell kerekíteni úgy, hogy a megkezdett ezer Ft egésznek számít.5.§ (1) Ha a vevő a vételárat a szerződés megkötésekor egy összegben megfizeti, a vételárból 20 %-os kedvezményben részesül.


(2) Ha a vevő:

a) a vételár hátraléka törlesztését 5 évet meg nem haladó futamidővel vállalja,

b) vagy a vételár legalább 50 %-ának a szerződés megkötésekor történő egy összegű kiegyenlítést vállalja,

a vételár-hátralékból 15%-os kedvezményben részesül.6.§ (1) Ha a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt lakást az elővásárlási joggal rendelkező személyen kívüli – harmadik – személy:

a) lakottan vásárolja meg, a vételár a forgalmi értéknek a lakásra meghatározott %-ának megfelelő összeg,

b) egyéb esetekben a vételár a forgalmi értékkel egyenlő.


(2)[2] Az (1) bekezdés szerinti esetekben, ha a vevő részletfizetéssel teljesít, a szerződés megkötésekor a vételár 40%-át egy összegben meg kell fizetni. A hátralék megfizetésére a vevő legfeljebb 5 éves részletfizetési kedvezményben részesülhet, és a törlesztőrészlet mértéke a havi törlesztési összegnek a Ptk. 232.§ (2) bekezdésében meghatározott kamattal növelt összege.7.§[3] A rendelet 2. számú mellékletében felsorolt lakásokra az ott rögzített forgalmi érték a rendelet hatálybalépésének napjától számított 1998. március 31-ig érvényes.8.§[4] (1) A polgármester a rendelet hatálybalépésétől számított 30 napon belül értesíti a 2. számú mellékletben felsorolt lakások bérlőit az elidegenítési szándékról, a rendeletben meghatározott vételi feltételek közlésével.


(2) Ha az elővásárlási joggal rendelkező a vételi feltételek elfogadásával az elővásárlási jogával élni kíván, a polgármester az adás-vételi szerződés megkötéséről a nyilatkozat megtételét követő 60 napon belül gondoskodik.


(3) A megkötött szerződésekről, részletfizetés esetén a részletfizetési kötelezettség előírásáról és teljesítésének nyilvántartásáról a polgármester gondoskodik.9.§ (1) Részletfizetési kedvezmény esetén a szerződésben rögzíteni kell, hogy a részletfizetés kedvezményezettje a kedvezményt elveszti, ha 3 havi részletfizetéssel elmarad és az elmaradt hátralékot a felszólítást követő 8 napon belül nem rendezi.


(2) A részletfizetési kedvezmény az (1) bekezdés szerinti esetben változatlanul fenntartható akkor, ha a kedvezményezett hitelt érdemlően igazolja, hogy a mulasztás önhibáján kívüli okból állt elő.


(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben, a (2) bekezdésben megjelöltek hiányában a vevő a hátralékot egy összegben, 60 napon belül köteles megfizetni.10.§ (1) A vételár-hátralék és járulékai erejéig jelzálogjog, a vételár teljes egészének kiegyenlítéséig elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a lakás ingatlan-nyilvántartásába, a községi Önkormányzat javára.


(2) Ha a vevő a rendelet 5.§-a szerinti kedvezménnyel vásárolt lakást 5 éven belül elidegeníti, az árengedményt, vételár-hátralék engedményét az elidegenítés előtt a községi Önkormányzat részére megfizetni köteles.11.§ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.Kertész László sk.

polgármester

Vinnai Gyula sk.

jegyzőZáradék:


A Képviselő-testület 1997. június 10-én megtartott ülésén megalkotott fenti önkormányzati rendeletet kihirdetem, ezzel a rendelet hatálybalépésének napja: 1997. évi június hónap 12. napja.


Pusztaszer, 1997. június 12.

Vinnai Gyula sk.

jegyző1. számú melléklet az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes lakások elidegenítéséről szóló 10/1997.(VI.12.)Kt. ör.-hez.


Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások, melyekre az Ltv. 49.§ (1) bekezdése szerinti elővásárlási jog fennáll:


1/ Felszabadulás utca 3/1                                                        1 lakás

2/ Felszabadulás utca 3/2                                                        1 lakás

3/ Köztársaság tér 2.                                                              1 lakás

4/ Kossuth u. 45/A                                                                  1 lakás

5/ Kossuth u. 47/1                                                                  1 lakás

6/ Kossuth u. 47/2                                                                  1 lakás

7/ Kossuth u. 49.                                                                    1 lakás

8/ Kossuth u. 51.                                                                    1 lakás

9/ Kossuth u. 53.                                                                    1 lakás

10/ Kossuth u. 38.                                                                  1 lakás

11/ Ady E. u. 1.                                                                      1 lakás

12/ Diófa u. 10.                                                                      1 lakás

13/ Felszabadulás u. 61.                                                         1 lakás

14/ Tanya: 79.                                                                        1 lakás2. számú melléklet az Önkormányzat tulajdonában lévő egyes lakások elidegenítéséről szóló 10/1997.(VI.12.)Kt. ör.-hez.[5]


Az elidegenítésre (értékesítésre) kijelölt szolgálati lakások:


Helye              komf.fok.       alapt.m2         forg.ért.Ft.                 forg.ért.%-a    összege


Felsz.u.3/1       komfortos        31                    250.000,-                     65                        163.000,-

Felsz.u.3/2       komfortos        77                 1.000.000,-                    70                        700.000,-

Ady u. 1.          komfortos        64                 1.000.000,-                    75                        750.000,-

Diófa 10.          komfortos        67                    800.000,-                     70                        560.000,-

Tanya 79.         fél komf.          49                    400.000

[1]

Módosította: 5/1998.(V.4.)Kt. ör. 1.§-a. Hatályos: 1998.05.04.-

[2]

Módosította: 5/1998.(V.4.)Kt. ör. 2.§-a. Hatályos: 1998.05.04.-

[3]

Módosította: 1/1998.(II.20.)Kt. ör. 3.§-a. Hatályos: 1998.02.20.-

[4]

Módosította: 12/2005.(X.28.)Kt. ör. 1.§-a. Hatályos: 2005.11.01.-

[5]

Módosította: 5/1998.(V.4.)Kt. ör. 3.§-a. Hatályos: 1998.05.04.-