Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018.(XI.16.) önkormányzati rendelete

a természetben nyújtott szociális ellátásért fizetendő térítési díjakról

Hatályos: 2020. 11. 04

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a természetben nyújtott szociális ellátásáért fizetendő térítési díjakról a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. §     A rendelet hatálya kiterjed Bakonyszentiván községben élő bejelentett lakóhellyel vagy

            bejelentett   tartózkodási hellyel rendelkező – több lakcímmel rendelkező esetén

a községben életvitelszerűen lakó – magyar  állampolgárokra. az Szt. 3. § (1) bekezdésében foglalt személyekre.


2. A természetben nyújtott szociális ellátásokért fizetendő térítési díj


2. § (1) Az étkeztetés intézményi térítési díja meghatározása az Szt. 115. § alapján történik.

       (2) Az étkeztetés szociális alapszolgáltatás intézményi térítési díját az 1. melléklet

             tartalmazza.3. §  (1)  E rendelet 2018. december  1-jén lép hatályba.

        (2) Hatályát veszti a természetben nyújtott szociális ellátásokért fizetendő térítési

             díjakról szóló 2/2015.  (II.12.) önkormányzati rendelet.


  1. melléklet az 5/2018. (XI. 16.) önkormányzati rendelethez
Szociális étkeztetés intézményi térítési díja
Ételkészítés

helye

Vásárolt élelmezés díja

(Ft/adag/fő)                                                     

Normatív állami támogatás

(Ft/adag/ nap/fő)

Intézményi térítési díj (Ft/adag/ nap/fő nap)                                                                                              

Személyi térítési díj

(Ft/ adag/fő)                          

Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el étkező havi rendszeres jövedelme

Öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át meghaladja  étkező havi rendszeres jövedelme

KÉK DELIKÁT KFT 8552 Vanyola, Petőfi u. 24. )

750

260

490

380

430