Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013.(IX.20.) önkormányzati rendelete

a közterületek filmforgatási célú használatáról

Hatályos: 2016. 10. 01

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt (a továbbiakban: Mktv.) 34. § (5) bekezdésében, és 37. § (4)-(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § Ezen önkormányzati rendelet hatálya Pusztaszer község közigazgatási területére terjed ki.


2. § (1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 90 (kilencven) napot nem haladhatja meg.


(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele, akár ugyanazon, vagy különböző engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időintervallum alatt összességében a 2000 (kettőezer) m2-t nem haladhatja meg.


3. § (1) Filmforgatás nem engedélyezhető a Pusztaszer Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) által, vagy megbízása alapján közterületre szervezett önkormányzati rendezvények időtartamára, illetve területére.


4. § (1) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége, vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (a továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén – a polgármester döntését követően – az engedélyes a közterület, vagy annak a kárral fenyegetett részének igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb 3 (három) órán belül köteles megszüntetni.


(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb 3 (három) napon belül a közterület használatot ismét biztosítani kell az engedélyes részére.


(3) Rendkívüli természeti helyzet esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni azzal, hogy a rendkívüli helyzet megszűnését követően legkésőbb 30 (harminc) napon belül kell biztosítani a közterület használatát az engedélyes részére.


5. § (1)[1] A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díjat a a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. számú melléklete határozza meg.


(2) A fizetendő díj 30 (harminc) %-kal csökken, ha a közterület használat nem haladja meg a 30 (harminc) napot.


(3)[2] Ha a hatósági szerződés szerint a közterület használat nem haladja meg a 30 (harminc) napot, de a tényleges használat annál hosszabb az (1) bekezdés szerinti díjat kell megfizetni.


(4) Ha a tényleges közterület használat a 90 (kilencven) napot meghaladja, a teljes igénybevétel időtartamára az (1) bekezdés szerinti díjak háromszorosát kell megfizetni.


6. § A filmforgatás céljából történő közterület-használat során a használó az alábbi egyéb feltételeket köteles betartani:

a) a használat teljes időtartama alatt köteles a használt közterület tisztán és rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni,

b) zöldfelületet köteles kíméletesen használni.

c) 22 óra után forgatás esetén a használt területre vonatkozó zajvédelmi előírásokat betartani,

d) a használat megszűnését követően a területet eredeti állapotával legalább egyenértékűen helyreállítani, az esetlegesen okozott környezetszennyezést megszüntetni, a területet kiürített állapotban az önkormányzat részére visszaadni.


7. § (1) Mentes a díjfizetés alól a mozgóképről szóló törvény szerinti közérdekű célokat (oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú) szolgáló vagy filmművészeti állami felsőoktatási képzés keretében készülő film forgatása, ha forgatás időtartama nem haladja meg a 15 (tizenöt) napot, illetve a 30 (harminc) napot.


8. § A képviselő-testület a hatósági szerződés, és az e rendelet szerinti döntéssel kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházza át.


9. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

aljegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. szeptember 19-én megalkotott fenti 11/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2013. szeptember 20.

dr. Jaksa Tibor

aljegyző


[1]

Módosította: 9/2016.(IX.23.) ör. 1. §-a. Hatályos: 2016.10.01.-

[2]

Módosította: 9/2016.(IX.23.) ör. 2. §-a. Hatályos: 2016.10.01.-