Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(XI.19.) önkormányzati rendelete

a szociális tüzelőanyag támogatásról

Hatályos: 2015. 11. 20 - 2016. 03. 30

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ában kapott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  a 32. § (3) bekezdésében, Magyarország helyi  önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  13. § (1) bekezdés 8. pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


I. Fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

1. A rendelet célja, hatálya


1. § (1) A Belügyminiszter Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó vissza nem térítendő támogatást biztosított Bakonyszentiván Önkormányzat számára.


(2) E rendelet célja, hogy Bakonyszentiván településen élők részére támogatást nyújtson szociális rászorultsága alapján, tekintettel a törvényi felhatalmazásra meghatározza a természetben nyújtott szociális ellátás, egyszeri tűzifa juttatást ellátási forma jogosultsági feltételeit, és az odaítélés menetét.


(3) E rendelet hatálya kiterjed Bakonyszentiván Község közigazgatási területén életvitelszerűen lakó és ott lakcímmel rendelkező állampolgárokra.


2. A támogatás feltételei


2. § (1) Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatást, tűzifát biztosít az 46/2014.(IX. 25.) BM rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában felsorolt ellátásokra jogosultak közül rászorulóknak, valamint azoknak az egyedülálló nyugdíjasoknak, akiknek havi jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300 %-át nem haladja meg.


(2) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.


3. § Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra – függetlenül a 2. § -ban meghatározott feltétel teljesülésétől – az a személy, család

a)Aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett.

b)Azon ingatlan vonatkozásában, mely tűzifával egyáltalán nem fűthető.


3. A támogatás odaítélésének menete


4. § (1) Az eljárás kérelemre indul. A támogatás megállapítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, aki a támogatásról következő rendes ülésén, legkésőbb 2015. december 16.  napjáig dönt.

(4) A polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról 2016. február 15. napjáig.

(5) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.


5. § A támogatás kizárólagos forrása a Belügyminiszter által az Önkormányzat számára megállapított   514.350 Ft kiegészítő támogatás.


II. Fejezet

4. Hatályba léptetõ rendelkezések


6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. március 31-én hatályát veszti.

Fehér Mária                                                                                                              Ledó Edit

címzetes főjegyzõ                                                                                                      polgármester                                                              
A rendeletet kihirdettük:


Bakonyszentiván, 2015. november 19.  


                                                                                                                                                                                                                                                                                          Fehér Mária

                                                                                                                                 címzetes fõjegyzõ