Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelete

a kommunális adóról

Hatályos: 2020. 11. 04

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 5. § a) pontjában, továbbá a 6. § a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
l. § Bakonyszentiván Község Önkormányzata illetékességi területén kommunális adót vezet be.2. § Az adó évi mértéke 25.000 Ft.”


3. § Mentes az adó alól, aki a tulajdonában levő

       a) telket, udvart, kertet gondozza, az ott található  szemetet, lomot eltávolítja,

            b) az ingatlanhoz tartozó kertet rendeltetésszerűen használja, műveli,

            c)  az ingatlan előtti járdának (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig                          terjedő teljes területét  gondozza,tisztán tartja, szemét- és gyommentesíti.4. § E rendelet 2015. január 1. napján lép hatályba.


5. § Hatályát veszti Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/1999. (IV. 30.) önkormányzati rendelete.