Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 02. 28 - 2018. 06. 11

Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését:

21.065.375 Ft

Költségvetési bevétellel

32.353.294 Ft

Költségvetési kiadással

11.287.919 Ft

11.287.919 Ft


Költségvetési egyenleggel

-ebből működési

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2/a. és a 2/b. melléklet részletezi.

(4) Az általános működési és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a
képviselő-testület a 4
. melléklet alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését részletesen a következők
szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében beruházási kiadásokat nem tervez.

(2) Az önkormányzat költségvetésében tervezett felújítási kiadásokat az 5. melléklet szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat 2017. évi adósságot keletkeztető fejlesztési kiadásokat nem tervez.

(4) Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(5) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások megoszlását, és az éves létszám-előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát kormányzati funkciónként a 3/1-3/22. mellékletek szerint határozza meg. A polgármesteri hivatal épületével kapcsolatban felmerült közüzemi kiadások megoszlását az alábbi vetítési alap szerint rendeli el: Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 15 %, Háziorvosi alapellátás 20 %, Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 65 %.

A Napköziotthonos Óvoda épületével kapcsolatban felmerült közüzemi kiadások megoszlását az alábbi vetítési alap szerint rendeli el: Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 85 %, Könyvtári szolgáltatások 5 %, Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése 10 %.

(7) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 6.500.648 Ft általános tartalékot állapít meg. A
tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(9) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-
testület fenntartja magának.

(10) Az önkormányzat 2017. évben engedélyezett létszámát 1 főben, a közfoglalkoztatottak
létszám-előirányzatát 3 fő ( 8 órás) állapítja meg a képviselő-testület.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét havi
bontásban a
8. melléklet szerint, likviditási tervét a 9. melléklet szerint hagyja
jóvá.A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

  1. A működési célú forráshiány belső finanszírozására a képviselő-testület az előző évek pénzmaradványát használja fel.

  2. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Önként vállalt feladatok

6. § A képviselő-testület a saját bevétele terhére 2017. évben támogatja:

  1. Falugondnoki Egyesületet, melynek mértéke 10.000 Ft

  2. Rendőr-kapitányságot , melynek mértéke 45.000 Ft

  3. Katasztrófavédelmi Egyesületet, melynek mértéke 10.000 Ft

  4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj támogatása 60.000 Ft

  5. Arany János tehetséggondozó program támogatására 100.000 Ft

  6. Római Katolikus Plébánia hittantábor szervezésére 15.000 Ft

  7. Rákóczi Szövetséget, melynek mértéke 10.000 Ft.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján gondoskodik.


  1. Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Fehér Mária Karvas János

címzetes főjegyző polgármesterA rendeletet kihirdettük:


Bakonyszentiván, 2017. február 27.
Fehér Mária

címzetes főjegyző