Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019.(III.1.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2019. 03. 01

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított jogalkotói hatáskörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


A rendelet célja és hatálya


1. § A rendelet célja, hogy Pusztaszer község polgárai és közösségei művelődési és kulturális szükségleteinek figyelembevételével meghatározza Pusztaszer Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatásokat, azok ellátási formáját, módját és mértékét.


2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységet is ellátó természetes és jogi személyekre, egyéb szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira és a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.


A közművelődési alapszolgáltatások meghatározása


3. § Az önkormányzat az alábbi közművelődési alapszolgáltatásokat látja el:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.


4. § Az önkormányzat a 3. §-ban meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat a következő feladatok ellátásával biztosítja:

a) a nemzeti ünnepeket a helyi közösség bevonásával és részvételével rendezi meg, azokhoz közösségi színteret biztosít,

b) támogatja az idősek művelődő közösségének tevékenységét,

c) támogatja az ifjúság közösségi szerveződését és részvételét,

d) lehetőséget és helyet biztosít az iskolarendszeren kívüli önképző, szakképző, képességfejlesztő tanfolyamok, bemutatók tartására,

e) támogatja a hagyományos kézműves kultúra megőrzését,

f) támogatja a helyi környezeti értékek megismertetését, a túrázást a turizmus lehetőségeinek támogatásával és bővítésével, a helyi környezeti értékek megőrzését,

g) települési értéktár bővítése, helyi értékek tudatosítása, népszerűsítése,

h) a helytörténeti szakirodalmi tevékenység ösztönzése, helytörténetet bemutató dokumentumok kiadásának, megismertetésének támogatása,

i) lehetőséget és helyet biztosít művelődési és alkotó célú helyi közösségek, gyűjtőkörök, szakkörök, kulturális célú közös tevékenységek, összejövetelek számára,

j) kiállítási lehetőséget biztosít művészeti alkotások számára, közösségi színteret bocsát rendelkezésre zenei rendezvényekhez,

k) támogatja a helyi lakosokból álló művészeti csoportok fellépését rendezvényeken, a művészeti és zeneoktatásban szerzett ismeretek bemutatásához közösségi színteret biztosít, a közösségi rendezvényeket meghirdeti,

l) közreműködik táborok szervezésében

közösségi internet szolgáltatást biztosít,

m) feladatának tekinti továbbá az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetését, a megértés, a befogadás elősegítését.


A közművelődési feladatellátás formája


5. § Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységéhez a közművelődési alapszolgáltatások mellett egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt biztosító alábbi épületeket, ingatlanokat biztosítja:

a) Pusztaszeri Szociális Intézmény és Közösségi Színtér (rövid neve: PUSZIKÖSZI, címe: 6769 Pusztaszer, Kossuth utca 49.)

b) önkormányzati tulajdonú közterületek.


6. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik

a) a Pusztaszer községben működő köznevelési intézményekkel,

b) a kulturális tevékenységet is végző civil szervezetekkel,

c) az egyházakkal és

d) a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális, megyei, térségi vagy járási intézményekkel, civil szervezetekkel, más önkormányzatokkal.


7. § Az önkormányzat a közművelődési lehetőségekről

a) a Pusztaszeri Hírfutárban,

b) plakátok, szórólapok útján,

c) a www.pusztaszer.hu honlapon és

d) az önkormányzat Facebook-oldalán

ad tájékoztatást.


A közművelődési tevékenység finanszírozása és személyi feltételei


8. § (1) Az önkormányzat a helyi közművelődési feladatok támogatását az éves költségvetésében meghatározott keretek között biztosítja, illetve további egyedi döntéssel biztosíthatja.


(2) Az önkormányzat a civil szervezetek támogatásán keresztül is hozzájárul a település közművelődési és közösségfejlesztési feladatainak ellátásához.


(3) Az önkormányzat a pályázati források kihasználásával törekszik a helyi közművelődés minél magasabb szinten történő biztosítására. Az önkormányzat közművelődési pályázat esetén a szükséges önrészt az éves költségvetési rendeletében biztosíthatja.


9. § Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásáról nem intézményi formában gondoskodik. Az önkormányzat közművelődési feladatainak koordinálását és végrehajtását elsődlegesen a polgármester által kinevezett, közalkalmazotti jogviszonyban álló közművelődési szakember látja el.


Záró rendelkezés


10. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

aljegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2019. február 27-én megalkotott fenti 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2019. február 28.

dr. Jaksa Tibor

aljegyző