Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2007.(VI.14.) önkormányzati rendelete

a települési rendtartásról

Hatályos: 2012. 11. 30

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a települési rendtartásról az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja:


1. § A rendelet hatálya Pusztaszer község belterületén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre terjed ki.


2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (közút, járda, tér, közpark), továbbá az építmények közhasználatra átadott része;

b) tisztán tartás: az egyes ingatlanok és közterületek tisztítása, hó- és síkosságmentesítése, illetőleg pormentesítése.


3. § Az egyes ingatlanok tisztán tartásáról az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában levő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartásáról pedig a használó, illetőleg – a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó) köteles gondoskodni. Ennek keretében az ingatlan tulajdonosa, használója különösen köteles

a) a jó gazda gondosságával az udvart (kertet) folyamatason rendben tartani, a területen nevelt állatokat a vonatkozó állategészségügyi, állatvédelmi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően tartani, az ott lévő növényzetet ápolni, gyomtól, gaztól megtisztítani, a mezőgazdaságilag hasznosított területet megművelni,

b) a járdára kinyúló faágat, bokrot megnyesni úgy, hogy a gyalogos közlekedést ne akadályozza,

c) gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon.


4. § A tulajdonos, használó köteles gondoskodni

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület

tisztán tartásáról, az ott lévő növényzet ápolásáról, gyomtól, gaztól megtisztításáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.


5. § A járdáról letakarított havat, jeget a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a járműforgalmat ne akadályozza.


6. § A közterület rendeltetésétől eltérő célra (árusítás, építési-szerelési munka stb. céljára) történő használata esetén a használattal érintett területet a használó köteles tisztán tartani.


7. §[1] (1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített hirdetőtáblán lehet elhelyezni legfeljebb kettő hét időtartamra, a kifüggesztés kezdő időpontjának feltüntetésével. Ha a kifüggesztés kezdő időpontja a hirdetményen, plakáton nincs feltüntetve, illetve a kifüggesztés időtartama meghaladja a kettő hetet, a hirdetmény, plakát eltávolításáról a polgármester intézkedik.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alól kivételt képez a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 42. §-ában szabályozott plakát.


8. § (1)[2] A közterületet rendeltetéstől eltérő célra – a közút nem közlekedési célú igénybevétele, és a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a polgármesterrel történő külön megállapodás alapján lehet használni. A Köztársaság téren (Pusztaszer belterület 38 helyrajzi szám alatti ingatlanon), és a szabadidős központ területén (Pusztaszer belterület 47/8 és 47/16 helyrajzi szám alatti ingatlanon, valamint ezek közvetlen környezetében kereskedelmi tevékenységet folytató személy közterület használati díjat köteles fizetni, melynek összege:

a) 5 m2 vagy annál kisebb terület igénybe vétele esetén 500,-Ft/alkalom,

b) 5 m2-nél nagyobb terület igénybe vétele esetén 1000,-Ft/alkalom.

A közterület használati díj beszedéséről a polgármester gondoskodik.


(2) A közterület külön megállapodás, hozzájárulás nélkül építési-szerelési munkára, építési vagy tüzelőanyag, mezőgazdasági termény, építési törmelék ideiglenes tárolására legfeljebb öt nap időtartamban vehető igénybe.


(3) Tilos a közterületen autóbuszt, tehergépkocsit, mezőgazdasági vontatót, lassú járművet és járműszerelvényt, gépet tárolni.


9. §[3]


10. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

jegyző


Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2007. június 13-án megalkotott fenti 11/2007.(VI.14.)Kt. önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2007. június 14.dr. Jaksa Tibor

jegyző


[1]

Módosította: 3/2008.(II.14.)Kt. ör. 2. §-a. Hatályos: 2008.02.14.-

[2]

Módosította: 9/2011.(IV.29.) ör. 1. §-a. Hatályos: 2011.04.30.-

[3]

Hatályon kívül helyezte: 17/2012.(XI.29.) ör. 9. §-a. Hatálytalan: 2012.11.30.-