Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

Hatályos: 2018. 12. 11

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében és a 45. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


A közszolgáltatás tartalma, területe


1. § A közszolgáltatás kiterjed Pusztaszer község közigazgatási területén az ingatlanon keletkező, nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló gyűjtőhelyről történő átvételére, elszállítására és ártalmatlanítás céljából az arra kijelölt szennyvíztisztító telepen való elhelyezésére.


A közszolgáltató és az ártalmatlanító hely


2. § (1) A Képviselő-testület az 1. §-ban meghatározott közszolgáltatás kizárólagos ellátására „PUSZTA-SZEM” Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel (székhelye: 6769 Pusztaszer, Tanya 263., a továbbiakban: Közszolgáltató) köt közszolgáltatási szerződést.


(2)[1] A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet ártalmatlanítás céljából kizárólag az Ópusztaszer külterület 057/2 helyrajzi szám alatti szennyvíztisztító telepen kell elhelyezni.


A közszolgáltató kötelezettségei


3. § (1) A közszolgáltató a közszolgáltatást a hatályos vízgazdálkodási, környezetvédelmi és közegészségügyi jogszabályi előírások szerint köteles ellátni.


(2) A közszolgáltató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet köteles a megrendeléstől számított 3 munkanapon belül az ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban begyűjteni, és végleges ártalommentes elhelyezésre a kijelölt átadási helyre szállítani.


(3) A közszolgáltató nyilvántartást köteles vezetni az ingatlantulajdonostól elszállított szennyvíz mennyiségéről, melyről az önkormányzatnak tárgyévet követő február 15-ig megküldi az adatszolgáltatást.


Az ingatlantulajdonos kötelezettségei


4. § (1) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/B. §-ában előírt kötelezettségei végrehajtása érdekében az ingatlantulajdonos köteles az 1. § szerinti közszolgáltatást igénybe venni.


(2) Az ingatlantulajdonos köteles a közszolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételeket, különösen a szállítójármű számára a gyűjtőhely megközelíthetőségét biztosítani.


(3) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatásért e rendeletben meghatározott mértékű díjat köteles fizetni a közszolgáltatónak.


(4) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha a nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nincs, vagy nem keletkezik, és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak.


(5) Az ingatlantulajdonos szintén mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, amennyiben a kérelmére elvégzett hatósági vizsgálat alapján az engedély másolatával igazolja a közszolgáltató felé, hogy az ingatlanán történő háztartási szennyvízkezelés és ártalmatlanítás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, arra alkalmas berendezéssel történik.
A közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződés egyes tartalmi elemei


5. § (1) A közszolgáltatást igénybevevő ingatlantulajdonos és a közszolgáltató között a közszolgáltató rendelkezésre állásának ténye alapján a Polgári Törvénykönyv szerinti szerződéses jogviszony jön létre.


(2) A közszolgáltatás teljesítésére az ingatlantulajdonos és a közszolgáltató közötti szerződésnek tartalmaznia kell a szerződő felek megnevezését és azonosító adatait, a szerződés tárgyát, a közszolgáltatás teljesítésének kezdő napját, a teljesítés helyét, a begyűjtésre vonatkozó szabályokat, a felek jogait és kötelezettségeit, a közszolgáltatási díj megállapítását, a számla kiegyenlítésének a módját, a szerződés felmondásának feltételeit.


A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtésével és

elszállításával kapcsolatos kötelezettségek,

a közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei


6. § (1) Amennyiben házi szennyvíztisztító berendezéssel az ingatlantulajdonos nem rendelkezik, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet az ingatlana területén belül zárt kivitelű közműpótló létesítményben köteles gyűjteni.


(2) A közműpótló létesítménybe csak háztartási szennyvíz vezethető. Tilos a közműpótló létesítménybe mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek életét és testi épségét, egészségét, valamint a szennyvíztisztító telep rendeltetésszerű működését és a műtárgyainak állagát.


(3) Az ismeretlen összetételű szennyvizet veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak kell tekinteni, amely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével megfelelő intézkedések mellett megtagadhatja annak elszállítását.


(4) A közszolgáltató a háztartási szennyvíz elszállítását nem tagadhatja meg, kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat, és azt az esetet, ha a szennyvíz az arra kijelölt átadási helyen szennyvízelvezető törzshálózatba vagy szennyvízelvezető műbe jogszabály alapján nem helyezhető el.


A közszolgáltatás díja


7. § (1)[2] Az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatás igénybe vételéért a közszolgáltató részére fizetendő díj mértéke

a) magánszemély ingatlantulajdonos esetében 2830,-Ft/m3 + általános forgalmi adó,

b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság ingatlantulajdonos esetében 3330,-Ft/m3 + általános forgalmi adó.

(2) A közszolgáltatás díját a közszolgáltató a közszolgáltatás elvégzése után azonnal, számla ellenében jogosult beszedni.


Személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések


8. § Az ingatlantulajdonosok nyilvántartásáról külön jogszabályban meghatározottak szerint a közszolgáltató gondoskodik.


Záró rendelkezések


9. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Máté Gábor

polgármester

dr. Jaksa Tibor

aljegyző
Kihirdetési záradék:


Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2014. február 5-én megalkotott fenti 1/2014.(II.6.) önkormányzati rendeletet alulírott napon kihirdetem.


Pusztaszer, 2014. február 6.

dr. Jaksa Tibor

aljegyző


[1]

Módosította: 13/2018.(XII.11.) ör. 1. §-a. Hatályos: 2018.12.12.-

[2]

Módosította: 13/2018.(XII.11.) ör. 2. §-a. Hatályos: 2018.12.12.-