Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (XI.2.) önkormányzati rendelete

a szociális tűzifa juttatás szabályairól

Hatályos: 2015. 11. 03 - 2016. 03. 31

Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminiszter által közzétett pályázati kiírás alapján a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól a következőket rendeli el:


1. §


(1) A helyi önkormányzatok szociális tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló belügyminiszteri pályázati kiírás szerint a szociális tűzifára való jogosultság megállapítása során támogatás iránti kérelmet nyújthat be Hegymagas községben életvitelszerűen élők közül, aki a lakását kizárólag tűzifával fűti.


(2) E rendelet alkalmazásában életvitelszerűen az ingatlanban él:

  1. aki életét onnan szervezi (rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), és
  2. ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás stb. – legjellemzőbben folytatja, és
  3. amely családi élete helyszínéül szolgál, és
  4. amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, és
  5. amely elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.


(3) A tűzifa támogatás akkor nyújtható, ha kérelmező háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén a 60.000 Ft-ot.


(4) A szociális rászorultság elbírálásánál előnyben részesül az, akinek a háztartásában:

  1. szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint:

aa) aktív korúak ellátására jogosult;

ab) időskorúak ellátására jogosult;

ac) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult;

ad) lakásfenntartási támogatásra jogosult;

  1. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermek él.


(5) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti kérelem nyomtatványon lehet benyújtani.


(6) Fenti jogcímek közül egyszer lehet támogatást igényelni.


(7) A jogosult részére háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifát lehet biztosítani.


(8) A támogatási kérelemről Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a benyújtási határidőt követő ülésén határozattal dönt.


2. §


(1) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Szt. szabályait kell alkalmazni.


(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2016. március 31. napján hatályát veszíti.

               Tóth János Zoltán                                                                    Lutár Mária

                  polgármester                                                                           jegyző

Mellékletek