Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2019. 03. 01 - 2022. 03. 10

Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelete

a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

2019.03.01.

Pusztaszer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Pusztaszer Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetése - mint az önkormányzati gazdálkodás alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, gazdaságos, hatékony, áttekinthető, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Ezen rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig – a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével – azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

(2) Az önkormányzati gazdálkodást alapvetően az Áht. és az Ávr. valamint az Ötv. rendelkezései határozzák meg, (a költségvetési szervek jogállása, a tervezés és a költségvetés szerkezete, a költségvetés végrehajtása, a gazdálkodás sajátos szabályai, a költségvetési támogatások, az államháztartás önkormányzati alrendszerének támogatása, az államháztartás ellenőrzési rendszere, az államháztartás alrendszereinek finanszírozási és számlavezetési rendje, a maradvány elszámolás, beszámolás, valamint az államháztartás információs rendszere, stb.) azonban a gazdálkodás tekintetében alkalmazni kell a helyi önkormányzati költségvetési gazdálkodás szabályairól szóló 5/1997.(IV.25.) Kt. önkormányzati rendeletben (Kgör.) foglaltakat is.

2. § (1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki. A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

I. Pusztaszer Községi Önkormányzat
(2) Az Önkormányzat költségvetésének bevételeinek és kiadásainak előirányzat csoportok szerinti bontása 1. működési költségvetés és a 2. felhalmozási költségvetés.

3. § A rendelet szerkezete, melléleteinek tartalma:

A Képviselő-testület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezései alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet 1-13. mellékleteinek szerkezetében alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásának benyújtása a Képviselő-testület részére – a teljesítési adatokkal kiegészítve – ezen szerkezetben történik.

4. § A Képviselő-testület – figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt előírásra Önkormányzat 2019. évi költségvetési előirányzatait:

82.562.238Ft KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL,
121.955.419Ft KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL,
39.393.181Ft KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGGEL,
39.393.181Ft FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELLEL állapítja meg.
- Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti bontásban e rendelet 1, 2 melléklete tartalmazza.
- A 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
- A költségvetési szervekhez tartozó, bevételeket és kiadásokat a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében foglalt helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatonként, kormányzati funkciónként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- Az Áht.-ben és az Ávr.-ben foglalt előírásoknak megfelelően az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, az (1) bekezdésben megállapított működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, azok összevont adatait tájékoztató jelleggel a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- A közvetett támogatásokat- így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatását azok jellege, mértéke, összege és kedvezményezettek megnevezésével a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állományát, lejártát, az engedélyezett részletfizetéseket, eszközök szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám- és béradatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- A központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok általános működésének és működési célú központosított előirányzatai támogatását jogcímenként a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- A képviselői alap 2019. évi előirányzata 1.500.000Ft, melynek rész előirányzatai képviselőnkénti kimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
- Az Áht. 102. § (3) bekezdésében foglaltak szerint a bevételek és kiadások zárt rendszerű és megfelelő csoportosításban történő bemutatásához mérleg, mely tartalmazza a vonatkozó év tervadatait, az előző év várható, és az azt megelőző év tényadatait, melyet a 12. melléklet tartalmaz.
- A likviditási tervet a 13. melléklet tartalmazza.

5. § A Képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármester az önkormányzat működőképesség megőrzése, vagy egyéb a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet esetén a Költségvetési tv. 3. melléklet I. 10 pontjában /Önkormányzatok rendkívüli támogatása/ meghatározottak szerint gondoskodjon a kimutatott rendkívüli támogatási igény előkészítéséről és a meghatározott rend szerinti felterjesztéséről. Továbbá elrendeli, hogy a polgármester gondoskodjon a rendkívüli támogatás elbírálásának megismerését követően a Képviselő-testület azonnali tájékoztatásáról, vázolva a döntésből adódó helyi intézkedések körét.

6. § A Képviselő-testület a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az egyes egészségügyi feladatok ellátásának biztosítására nyújtandó támogatásértékű működési bevétel összegét az 1. számú melléklet Bevételek I cím, 1. előirányzat csoport, 1. kiemelt előirányzat B16 rovatszám szerint 7.554.400Ft-ban (Hétmillió-ötszázötvennégyezer-négyszáz) forintban állapítja meg. Ebből a fogorvosi feladatok ellátásának finanszírozási bevétele 4.111.900Ft, mely összegre a szolgáltatást végző fogorvos jogosult.

7. § Az Önkormányzatot megillető központi költségvetési kapcsolatokból származó helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatinak támogatási összege 45.640.746Ft (Negyvenötmillió-hatszáznegyvenezer-hétszáznegyvenhat forint).

8. § Az Áht. 86. § (5) bekezdése szerint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv előző évi maradványának elvonandó és felhasználható összegéről, amelyet a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével egy időben hagy jóvá.

9. § (1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet az adott költségvetési évben érvényesülő, (a továbbiakban egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A Képviselő-testület a címeken belül a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát negyedévenként legfeljebb 10 millió Ft összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

(8) Az Ávr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig terjedhet.

10. § (1) Az e rendeletben meghatározott címre vonatkozó céltartalék felhasználást, személyi juttatás növelést, tekintettel az Ávr. 42. § előírásaira, csak Képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A Képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát – a többletköltségek fedezetére – negyedévenként legfeljebb 1 millió forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

11. § A 2019. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetése – saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

12. § Az önkormányzat által finanszírozott vagy támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre céljelleggel – nem szociális ellátáskánt – juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. A döntéshozó ellenőrizni köteles a felhasználást és az elszámolást. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére. A Pusztaszer Községért Közalapítvány részére a kulturális és sport feladatok megvalósítása érdekében az önkormányzat 1.500.000,-Ft-ot tervez a költségvetésében, mint non-profit szervezet támogatását.

13. § A Költségvetési tv. 70. § alapján az Áht. alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100.000Ft. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormány rendelet 1. § (1) bekezdés 4. pontja szerint a kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű, vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök.

14. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

(2) Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel zárolhatja, csökkentheti, törölheti.

(3) A zárolás nem vonatkozhat:

a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételével megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,

b) meghatározott személyi juttatások, és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás,

c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételével megvalósuló beruházások, felújítások, valamint

d) a segélyek előirányzataira.

(4) A Képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti zárolás feladásáról, vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét – figyelemmel a (2) bekezdés rendelkezéseire – a következők szerint határozza meg:

- 1 fő választott tisztviselő
- 5 fő főállású közalkalmazott
- 3 fő részfoglalkozású közalkalmazott
- 13 fő Mt. hatálya alá tartozó közfoglalkoztatott
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az időszakosan jelentkező többletfeladatok ellátására a Munkaügyi Központ által támogatott közfoglalkoztatottakat alkalmazzon a feladatellátáshoz szükséges létszámban.

16. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a működési célú forráshiány finanszírozására, illetve értékpapír-vásárlás valamint pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

17. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja: likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A likvid hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötése a képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

18. § (1) Az Önkormányzat pénzforgalmi és elszámolási számláit 2019. évben is az OTP Bank Nyrt. Kisteleki Kirendeltségénél vezeti, más banknál bankszámlát nem nyithat.

(2) Az Áht. 41. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szerv saját nevében

- a Gst 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet, továbbá - a törvényben meghatározott kivétellel értékpapírt nem bocsáthat ki, nem szerezhet - faktoringot magában foglaló szerződést nem köthet, és
- garanciát, kezességet nem vállalhat.

19. § A költségvetés végrehajtásának beszámolási rendje: az éves költségvetésről szóló zárszámadást 2020. április 30-ig terjeszti a polgármester a Képviselő-testület elé.

20. § (1) Az Önkormányzat támogatása alá tartozó költségvetési szervnél a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségénél közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők illetményalapja 2019. január 1-től 38.650Ft.

(2) A Csengelei Közös Önkormányzati Hivatalnál köztisztviselői jogviszonyban álló munkavállalók Széchenyi-pihenőkártya cafeteria-juttatásának éves keretösszege 200.000Ft/fő. A Pusztaszer Községi Önkormányzatnál állományban lévő választott tisztviselő (polgármester) Széchenyi pihenőkártya cafeteria – juttatás éves kerete 200.000Ft.

21. § (1) A Képviselő-testület a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltsége működési célú kiadásainak finanszírozásához 6.335.864Ft-ot biztosít a költségvetésben támogatásként.

(2) A Képviselő-testület a Térségi Intézményi Társulás Kisteleki Óvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsőde Csizmazia György Óvoda és Mini Bölcsőde működési kiadásai finanszírozására 12.969.000Ft-ot működési célú támogatásként biztosít a költségvetésben.

(3) A Képviselő-testület a Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása Szociális Központ és Gyermekjóléti Szolgálat működését 830.000Ft összegben, valamint az érdekeltségi hozzájárulást 476.846Ft összegben támogatja.

22. § Önkormányzat tulajdonában lévő lakások lakbére:

a) összkomfortos lakás esetén: 255,- Ft/m2/hónap

b) komfortos lakás esetén: 172,- Ft/m2/hónap

c) félkomfortos lakás esetén 86,- Ft/m2/hónap

d) komfort nélküli lakás esetén 52,- Ft/m2/hónap

23. § (1) A házipénztár kezelése az önkormányzat tekintetében a Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal Pusztaszeri Kirendeltségén történik.

(2) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, a szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 85. § alapján, előnyben kell részesíteni a banki átutalást.

(3) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.

(4) Az Önkormányzat készpénzes kifizetései teljesítése érdekében készpénzt vehet fel a bankszámlájáról a házipénztári forgalom lebonyolítása érdekében.

(5) A házipénztárból lehetőség van készpénzelőleg felvételére. A készpénzelőleg felvételére, az azzal való elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a Pénzkezelési Szabályzat tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat házipénztárából készpénzben teljesíthető

a) Személyi juttatások

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek; foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (közfoglalkoztatással kapcsolatos személyi jellegű juttatások, diákmunka programmal kapcsolatos személyi jellegű juttatások, illetményelőleg, fizetési előleg, nem rendszeres személyi juttatások a foglalkoztatott külön kérésére, foglalkoztatottaknak járó szociális támogatások, megbízási díjak, tiszteletdíjak, alkalmazottak munkába járásának utazási költségtérítése, közlekedési költségtérítések, reprezentációs kiadások
b) Dologi kiadások
- Szakmai anyag beszerzés (gyógyszer, vegyszer, könyv, folyóirat, egyéb szakmai anyag),
- Üzemeltetési anyag beszerzés (irodaszer, nyomtatvány, hajtó- és kenőanyag, munkaruha, védőruha, egyéb üzemeltetési anyag),
- Informatikai szolgáltatások igénybevétele (informatikai eszközkarbantartás),
- Kommunikációs szolgáltatás (nem adatátviteli célú távközlési díj, egyéb különféle kommunikációs szolgáltatás),
- Bérleti és lízingdíjak,
- Karbantartás, kisjavítás szolgáltatásai,
- Egyéb szakmai szolgáltatások,
- Szállítási szolgáltatás,
- Postai szolgáltatások,
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás,
- Belföldi kiküldetések,
- Díjak, egyéb befizetések kiadásai,
- Egyéb különféle dologi kiadás.
c) Ellátottak pénzbeli juttatásai,
d) Kis értékű informatikai eszköz, kis értékű egyéb eszköz beszerzés,
e) Elszámolási kötelezettséggel készpénzben adott előlegek kiadásai.
(7) Jogcímtől függetlenül a polgármester indokolt esetben egyedi mérlegelési jogkörben dönthet a (6) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről.

24. § A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a mellékletekben szereplő bontással hagyja jóvá.

25. § Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

26. § A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet,

b) a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2016.(V.26.) önkormányzati rendelet,

c) a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2016.(VIII.11.) önkormányzati rendelet, és

d) a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelet.

e) a községi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2017.(III.16.) önkormányzati rendelet.