Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § a), b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §[1]


Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete építményadót, magánszemély kommunális adóját, idegenforgalmi adót és helyi iparűzési adót vezet határozatlan időtartamra.


2. Építményadó

2. §


(1) Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.


(2) Az adó mértéke: 600 Ft/m2.


2/A. §[2][3]3. §


(1) Mentes az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 26. pontja szerinti vállalkozónak nem minősülő magánszemély tulajdonában álló lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény) amelyet életvitelszerűen lakóhelyként használnak.


(2)[4] E rendelet alkalmazásában az építmény a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozónak nem minősülő magánszemély számára akkor szolgál életvitelszerűen lakóhelyéül, ha

a) életét onnan szervezi (rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), és

b) ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket - úgymint étkezés, főzés, mosás stb. - legjellemzőbben folytatja, és

c) amely családi élete helyszínéül szolgál, és

d) amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, és

e) amely elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.


(3)[5] Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény igénybevételének feltétele az építmény legalább 5 éve ténylegesen és életvitelszerűen, megszakítás nélküli lakóhelyként való használata.3. Magánszemély kommunális adója

4. §


Az adó évi mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként 12.000 Ft.


5. §


Mentes az adó alól az építmény, mely után az adóalanyt a 2. § szerint építményadó-fizetési kötelezettség terheli.


4. Idegenforgalmi adó

6. §


Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.


7. §[6]


(1) A beszedett idegenforgalmi adóról az adóbeszedésre kötelezett köteles az adó alapjának, az adó összegének és a helyi adókról szóló törvényben foglalt mentességek igénybevétele jogosultságának megállapítására alkalmas nyilvántartást vezetni, melynek formája lehet vendégkönyv, vagy azzal egyenértékű analitikus nyilvántartás.


(2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybe vevők nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, személyazonosításra alkalmas okmányának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentesség jogcímének pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.


(3)   A törvényben meghatározott adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni kell.


4/A.  Helyi iparűzési adó[7]


7/A. §[8]


(1)[9] Iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,2 %-a.


(2)[10]


5. Záró rendelkezések

8. §


A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései irányadók.


9. §


(1) E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 14/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 16/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete.                                   Tóth János Zoltán sk.                                                Lutár Mária sk.

                                       polgármester                                                               jegyző

[1]

Módosította a 10/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályba lépés napja 2017. január 1.

[2]

Módosította a 15/2017. (XI. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályba lépés napja 2018. január 1.

[3]

Hatályon kívül helyezte a 8/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan: 2021. január 1-től

[4]

Módosította a 8/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lépés napja: 2021. január 1.

[5]

Beiktatta a 8/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályba lépés napja: 2021. január 1.

[6]

Módosította a 8/2020. (XI.25.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályba lépés napja: 2021. január 1.

[7]

Módosította a 10/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályba lépés napja 2017. január 1.

[8]

Módosította a 10/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályba lépés napja 2017. január 1.

[9]

Módosította a 10/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályba lépés napja: 2021. január 1.

[10]

Hatályon kívül helyezte a 10/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatálytalan: 2021. január 1-től