Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (XI.4.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Hatályos: 2014. 11. 05

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2014. (XI. 4.) önkormányzati rendelete


a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól


Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, továbbá Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 3. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


(1) A rendelet célja, hogy egységesen szabályozza Hegymagas közigazgatási területén a közterületek elnevezését, továbbá az utcanév- és házszámtábla elhelyezésének rendjét.


(2) A rendelet hatálya Hegymagas közigazgatási területére, minden természetes személyre és a székhellyel rendelkező jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra terjed ki.


(3) A település közterületeinek megkülönböztetésére az utca, út, útja, közút, köz, sor, fasor, sétány, feljáró, lépcső, tér, tere, köztér, liget, kert, park elnevezések szolgálnak. Ezek gyűjtőneve a továbbiakban „közterület”.


(4) Házszámozás az adott közterületre néző, vagy bejáratával az adott közterületre nyíló ingatlanok sorszámozása.


2. §


(1) Minden azonosítást igénylő közterületet el kell nevezni az egyértelmű tájékozódás és a területek megkülönböztethetősége érdekében.


(2) Az elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új közterületi szakasz külön elnevezési eljárás nélkül a már elnevezett közterület nevét veszi fel.


(3) Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartoznia.


(4) Elágazó közterületeket áganként kell elnevezni.


(5) Ha a közterületet természetes személyről nevezik el, a teljes családi név mellett az utónevet – de legalább annak kezdőbetűjét – is használni kell.


(6) Közterület neveként szám nem használható.


(7) A közigazgatási területen belül egy közterületnév csak egyszer szerepelhet.


(8) A közterület nevének meghatározásakor a közérthetőségre, valamint a magyar nyelv szerinti kiejtésnek való megfelelésre kell törekedni.


3. §


(1) Élő személyről nem lehet közterületet elnevezni.


(2) Kiemelkedő, köztiszteletben álló személyről, annak halálát követő 20 évvel lehet közterületet elnevezni.


4. §


(1) Ha településrendezés vagy beépítés következtében valamely közterület több részre osztódik, és így egységes közterületként megszűnik, az újonnan létrejött közterületet el kell nevezni. A közterület eredeti nevét az eggyel kezdődő házszámú közterületszakaszon kell meghagyni.


(2) Ha településrendezés, vagy beépítés miatt a közterület megszűnik, akkor annak elnevezését – külön képviselő-testületi döntés nélkül – megszűntként kell nyilvántartani a közterületek jegyzékében.


5. §


(1) A közterületek elnevezését jegyzékbe (közterületek jegyzéke) kell foglalni. A változásokat naprakészen kell vezetni. A közterületek jegyzékét a népesség-nyilvántartási feladatokat ellátó ügyintéző vezeti.


(2) A közterületek jegyzéke tartalmazza:

a) a közterület nevét,

b) a közterület jellegét,

c) a közterülethez tartozó helyrajzi számokat és

d) a közterülethez tartozó házszámokat.


6. §


(1) A közterületek házszámai mindig a csatlakozó felsőbbrendű úttól kezdődnek és attól távolodva növekednek, zsákutcát a bejáratától kezdve kell házszámokkal ellátni.


(2) A vonalszerű közterületeknél a számozás irányába haladva, a jobb oldalon a páratlan számokból, baloldalon a páros számokból kell a házszámot képezni.


(3) A csak egyik oldalon beépíthető közterületek telkei folyamatosan számozhatók


(4) Amennyiben – a közterületnek a nyilvántartásba vett házszámokkal rendelkező szakaszán történő telekalakítás, beépítés, vagy a házszámok egyéb okból történő rendezés miatt a közterület, közterületszakasz jelentős részének átszámozására lenne szükség – az átszámozás elkerülése érdekében az érintett házszámokat az ABC nagy betűivel történő alátöréssel kell megkülönböztetni (pl. 1/A, 1/B, 1/C) A házszámozás folyamatosságát telekösszevonás után is biztosítani kell. Az összevonást követően a kialakuló telket a házszámok együttes megjelölésével (1.-2.) kell ellátni.


(5) A házszámozással kapcsolatos döntés előkészítése során a várható telekállapotot is figyelembe kell venni. Ebben az esetben az ingatlanmegosztás után válik a számozás folyamatossá.

7. §


(1) Ha egy ingatlanra több közterülettel való érintkezés miatt több házszám is megállapítható, akkor azt a közterületnevet és hozzá tartozó házszámot kell használni, ahol a főbejárat található.


(2) A házszámtáblát az utcára néző házfalra vagy kerítésre, jól látható módon kell elhelyezni.


(3) A házszámtábla a sorszámon kívül tartalmazhatja a közterület elnevezését is.


(4) A házszám elhelyezéséről az ingatlan mindenkori tulajdonosa köteles gondoskodni.


8. §


(1) A közterületek elnevezését tartalmazó táblákat (továbbiakban: közterület névtábla) a közterület elején, végén és minden betorkolló közterületnél el kell helyezni.


(2) A közterület névtábla szövege a közterület jegyzékben szereplő írásmóddal megegyezik.


(3) Új közterület elnevezését tartalmazó közterületnév táblát, valamint a közterület elnevezésének megváltoztatása után az új közterületnév táblát az ingatlan-nyilvántartási átnevezést követően három hónapon belül el kell helyezni.


(4) Névváltozás esetében a megszűnt közterületnév tábláját átlós áthúzással – amely nem zavarja az olvashatóságot – legalább egy évig meg kell tartani.


9. §


(1) Közterület elnevezésére, átnevezésére javaslatot tehet hegymagasi székhelyű bejegyzett civil szervezet, települési képviselő.


(2) A közterület elnevezésére, átnevezésére vonatkozó előterjesztést 8 napra a www.hegymagas.hu honlapon közzé kell tenni. Az elnevezéssel kapcsolatos észrevételeket az előterjesztéssel egyidejűleg kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.


10. §


(1) A közterület elnevezésével, átnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni.


(2) A közterület elnevezéséről, átnevezéséről értesíteni kell az érintett közterületen lakcímmel rendelkezőket, az érintett ingatlantulajdonosokat, az illetékes hatóságokat. Az értesítésről a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.

11. §


(1) Az új és a névváltozással érintett közterület névtáblák elkészíttetésének, felszerelésének, a megszűnő közterület névtáblák eltávolítása költségeinek viseléséről az Önkormányzat az éves költségvetésében gondoskodik.


(2) Az egységes házszámtáblák elkészíttetéséről az önkormányzat gondoskodik. A házszámtáblák árát és azok felszerelésének költségeit az ingatlantulajdonosok viselik.


12. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.                        Tóth János Zoltán                                                       Lutár Mária

                          polgármester                                                               jegyző