Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hatályos: 2019. 04. 25 - 2021. 10. 08

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (VII.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i) pontjában, a helyi önkormányzatok és szervei, köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 138. § (1) bekezdés j) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) szerinti és Hegymagas Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő nemzeti vagyonnal, önkormányzati követelésekkel (a továbbiakban: önkormányzati vagyon) való gazdálkodásra terjed ki. Az önkormányzat vagyona.

2. § (1) Forgalomképtelen törzsvagyon a nemzeti vagyonról szóló törvény szerinti kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon, valamint törvény vagy a rendelet által nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő vagyoni elemek.

(2) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe tartoznak a rendelet 1. mellékletében meghatározott önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak.

3. § (1) Az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyona körébe tartoznak a képviselő-testület döntése alapján:

 • a) lakások
 • b) közművek
 • c) helyi védelem alatt álló épületek, építmények

(2) Az önkormányzati döntés alapján korlátozottan forgalomképes törzsvagyont elidegeníteni, gazdasági társaságba, non-profit gazdasági társaságba apportálni csak a képviselő-testület által meghatározott funkciók, feltételek biztosítása mellett lehet.

(3) Az önkormányzati döntés alapján korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe tartozó ingatlan az adott ingatlannal kapcsolatos pályázati támogatás támogatási szerződésben megkívánt biztosítására jelzálogjoggal megterhelhető.

(4) A törvény erejénél fogva korlátozottan forgalomképes törzsvagyon elidegenítésére, megterhelésére, hasznosítására törvény, és törvényben meghatározott keretek között a rendelet rendelkezései irányadóak.

(5) Az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának hasznosításával, vagy vagyonkezelésbe adásával kapcsolatos hatásköröket a rendelet határozza meg.

4. § (1) Üzleti vagyon mindazon vagyontárgy, amely nem tartozik a törzsvagyon körébe.

(2) Az üzleti vagyon elidegeníthető, hasznosítható, megterhelhető, biztosítékul adható, gazdasági társaságba, non-profit gazdasági társaságba apportként bevihető, megterhelhető, biztosítékul adható.

5. § Az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonán túl a korlátozottan forgalomképes és üzleti ingatlan-vagyonelemeket a vagyonkataszter tartalmazza (2.melléklet).

6. § Az önkormányzati vagyon forgalomképesség szerinti besorolásának megváltoztatása a Képviselő-testület hatásköre. A Képviselő- testület a besorolás megváltoztatásáról abban az esetben dönthet, amennyiben a kérdéses vagyontárgy rendeltetése megváltozik, és a besorolás megváltoztatása összhangban áll az Nvt. rendelkezéseivel.

7. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás szerint közút, tér, park besorolású ingatlan vagy annak egy része a településrendezési terv módosítását követően üzleti vagyonná nyilvánítható, ha eltérést nem engedő jogszabály azt nem tiltja.

(2) Közútnak minősülő közterület esetén az üzleti vagyonná nyilvánítás feltétele a közlekedési hatóság által a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott eljárás lefolytatása.

3. Az önkormányzat vagyonának elidegenítése, hasznosítása

8. § (1) A korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyontárgyak elidegenítésére - az Nvt.-ben leírt szabályok alkalmazásával - a Képviselő-testület jogosult.

(2) Az önkormányzati ingatlant annak elidegenítése előtt, az ingóvagyont és egyéb vagyontárgyakat azok elidegenítése előtt 150.000 Ft nettó nyilvántartási érték felett fel kell értékeltetni.

(3) A vagyontárgy értéke megállapítás módja:

 • a) Ingóság esetén a vagyontárggyal azonos vagy jellemző tulajdonságaiban a hozzá legközelebb álló, kereskedelemben kapható dolog ára
 • b) Ingatlanok nyilvános vagy zártkörű versenyezetési eljárás alapján történő értékesítése, vagy ingatlanok megterhelése esetében ingatlanforgalmi értékbecslő által meghatározott érték, hat hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján.
 • c) Ingatlannak a rendelet szerinti, versenyeztetési eljárás nélküli értékesítése esetén ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott érték hat hónapnál nem régebbi szakértői vélemény alapján.

9. § A rendelet alkalmazásában az Nvt.-ben leírt hasznosításon különösen az egyes vagyontárgyak használatát, bérbe, haszonkölcsönbe adását kell érteni.

10. § (1) Az önkormányzati vagyon elidegenítésére vagy hasznosítására irányuló eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

(2) Az önkormányzati vagyont elidegeníteni, hasznosítani az Nvtv. versenyeztetésre vonatkozó szabályai szerint lehet. A versenykiírás feltételeit a Képviselő-testület határozza meg. A versenykiírásban az e rendelet szerinti előírásokat érvényesíteni kell.

(3) Az Nvtv. 11. § (16) és 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatár – ha e rendelet másképpen nem rendelkezik – nettó egymillió forint.

(4) Amennyiben az önkormányzati vagyon hasznosítására közbeszerzési eljárásban kerül sor, úgy a közbeszerzési eljárás – a külön jogszabályokban a közbeszerzésekre előírt szabályok érvényesülésére tekintettel – e rendelet vonatkozásában versenyeztetésnek minősül.

(5) A Képviselő-testület a (3) bekezdésben leírt értéket el nem érő vagyontárgy elidegenítése és hasznosítása esetén is köteles megvizsgálni a versenyeztetés lehetőségét, és ilyen esetekben is dönthet a versenyeztetés lefolytatásáról.

(6) A versenyeztetés módjáról, főbb feltételeiről és annak eredményéről a képviselő-testület dönt. A versenyeztetési eljárás lebonyolításával a képviselő-testület más személyt vagy szervet is megbízhat, vagy arra bizományi szerződés köthet.

11. § A versenyeztetési eljárás típusai:

 • a) a nyilvános vagy zártkörű pályázati eljárás,
 • b) a nyilvános vagy zártkörű árverés és
 • c) a versengő ajánlatkérés.

12. § (1) A versenyeztetési eljárás alapvetően nyilvános. Nyilvánosról zártkörű versenyeztetési eljárási módra való áttérésre csak a folyamatban lévő eljárás eredménytelensége miatti lezárást követően, a képviselő-testület döntése alapján van lehetőség.

(2) Nyilvános versenyeztetés helyett kizárólag akkor írható ki zártkörű versenyeztetés, ha

 • a) az eljárás tárgyául szolgáló jellege, jelentősége, valamint annak leghatékonyabb értékesítésével, hasznosításával kapcsolatos feladatok megoldása előre meghatározott ajánlattevők, befektetők, illetőleg társasági partnerek részvételét teszi szükségessé, így különösen, ha az Önkormányzat közszolgáltatás ellátásával összefüggő érdeke azt indokolttá teszi,
 • b) ha a vagyontárgy nyilvános pályáztatásának reális, tervezett költségei jelentősen csökkentenék a hasznosításból éves szinten elérhető bevételt, vagy ha a korábbi nyilvános pályázat hat hónapon belül érdeklődés hiányában eredménytelenül zárult és ezen eljárással is biztosítható az önkormányzati vagyon gazdaságos hasznosítása, vagy
 • c) jogszabály rendelkezései, vagy a vagyon átengedésének egyéb körülményei a lehetséges hasznosító személyének megválasztását olyan jelentős módon vagy mértékben korlátozzák, hogy a versenyeztetésből származó előnyök nem biztosíthatók, így a teljesítésre csak meghatározott ajánlattevők képesek, vagy az értékesítés csak meghatározott személy részére történhet.

(3) A pályázati felhívásnak, tartalmaznia kell legalább a következőket:

 • a) az érintett vagyontárgy megjelölését, szükség szerint annak értékét, illetve minimál árát,
 • b) a kiíró megnevezését, székhelyét,
 • c) a pályázat célját, módját és típusát (nyilvános vagy zártkörű),
 • d) a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontokat,
 • e) a megkötendő szerződés típusát, a hasznosításra/értékesítésre vonatkozó fontosabb feltételeket, a fizetés módjára, biztosítékára vonatkozó előírásokat,
 • f) szükség esetén a részletes tájékoztató rendelkezésre bocsátásának helyét, idejét és költségét,
 • g) a pályázati ajánlatok benyújtásának helyét, módját és határidejét,
 • h) az ajánlati biztosítékkal összefüggő kiírói igényt,
 • i) az ajánlati kötöttség időtartamát, illetve esetleges meghosszabbítására vonatkozó előírásokat,
 • j) a pályázati ajánlatok elbírálási időpontját, az ajánlattevők értesítésének módját,
 • k) a kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot – előre meghatározott okból és esetekben – eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön és
 • l) a pályázati ajánlat érvényességének feltételeit.

(4) A nyilvános pályázati felhívást a kiíró köteles legalább a helyben szokásos (az önkormányzat honlapján és az önkormányzat hirdetőtábláin) oly módon közzétenni, hogy az a lehetséges érdeklődők minél szélesebb köréhez juthasson el.

(5) Zártkörű pályázat esetén egyidejűleg, közvetlenül és azonos módon - a pályázati felhívás nyilvánosságra hozatala nélkül - legalább három egymástól független érdekeltet írásban kell felhívni ajánlattételre azzal, hogy az ajánlattételi határidőig legalább 15 napot kell biztosítani. Zártkörű pályázat esetén csak az ajánlatkérés tényét kell a nyilvános pályázatra irányadó módon nyilvánosságra hozni. A zártkörű pályázatra egyebekben a nyilvános pályázatra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

13. § A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv dönthet úgy, hogy az ingatlan és ingó vagyont, vagyoni értékű jogot árverés útján értékesíti, hasznosítja, s a szerződés megkötésére licitálás útján, a legmagasabb vételárat, illetve ellenértéket felajánló árverező szerez jogot. Az árverés kiírásáról szóló döntéssel egyidejűleg meg kell jelölni az árverés lebonyolítóját, a kikiáltási árat, továbbá az árverés lebonyolítására vonatkozó szabályokat. E körben meg kell határozni azt is, hogy tartható-e, vagy milyen feltételek megléte esetén tartható a nyilvános licitet követően – második fordulóban – zártkörű licitálás. Amennyiben a kikiáltási áron érvényes vételi ajánlatot nem tettek, az árverést eredménytelennek kell nyilvánítani.

14. § Versengő ajánlatkérés a zártkörű pályázat olyan formája, amikor a kiíró nem bocsát ki pályázati felhívást (kiírást, hirdetményt), hanem azonos feltételek közlésével ajánlatot kér legalább három ajánlattevőtől és az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidőt legalább 15 napban állapítja meg.

15. § (1) A kiíró a versenyeztetési eljárás során valamennyi ajánlattevő számára egyenlő esélyt köteles biztosítani az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz hozzáférés és az alkalmazott versenyfeltételek megismerése tekintetében. A kiíró a versenyeztetés feltételeit úgy köteles meghatározni, hogy annak alapján az ajánlattevők megfelelő ajánlatot tehessenek és a szabályszerűen, időben benyújtott ajánlatok összehasonlíthatók legyenek.

(2) Minden ajánlattevőnek joga van a kiíró által rendelkezésre bocsátott valamennyi információhoz hozzáférni. Ennek keretében az ajánlattevő számára – lehetőség szerint – hozzáférhetővé kell tenni minden olyan adatot, amely nem sért üzleti titkot, és amely az üzleti életben szokásos és szükséges ahhoz, hogy az ajánlattevőnek lehetősége nyíljék megalapozott ajánlattételre.

16. § (1) A versenyeztetési eljárás nyertese az, aki a kiírásban foglalt szempontoknak, illetve az Önkormányzat tulajdonosi érdekeinek figyelembevételével összességében a legmegfelelőbb ajánlatot tette (legjobb ajánlattevő).

(2) A versenyeztetési eljárás eredményére vonatkozó döntést az elbírálást követő 30 napon belül kell meghozni, és azt követő legfeljebb 15 napon belül írásban kell közölni valamennyi ajánlattevővel.

(3) A versenyeztetési eljárás alapján megkötendő szerződés tartalmát a közzétett feltételek, illetve a legjobb ajánlattevő ajánlata alapján kell kialakítani. A szerződést az ajánlat elbírálásáról történt értesítéstől számított lehető legrövidebb időn belül, az ajánlati kötöttség időtartama alatt kell megkötni.

(4) A szerződésben szerepeltetni kell az Önkormányzat érdekeit szolgáló kikötéseket, a teljesítés megkövetelt biztosítékait és a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, a szerződésszerű teljesítés ellenőrizhetőségét és a nem vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén alkalmazható szankciókat.

(5) Ha a versenyeztetési eljárás nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőben meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a legjobb ajánlattevő a szerződés létrejöttéhez, vagy hatálybalépéséhez szükséges feltételeket – az előírt módon és időben - nem teljesíti, úgy (ha a kiírás erre lehetőséget adott) a kiíró jogosult a soron következő helyre rangsorolt ajánlattevővel azonos feltételek mellett szerződést kötni, ha a versenyeztetési eljárás eredményéről hozott döntéstől számított 3 hónap még nem telt el.

17. § (1) Az önkormányzatot megillető követelésről – kivéve a behajthatatlan követeléseket ingyenesen lemondani nem lehet.

(2) Behajthatatlan követelés a hatályos számviteli törvény szerint behajthatatlannak minősített követelés. A behajthatatlanság tényét és mértékét dokumentumokkal igazolni kell.

(3) A behajthatatlan követelések törlésére a Képviselő-testület jogosult.

(4) A mindenkori költségvetési törvényében meghatározott értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

4. Az önkormányzati vagyon kezelése

18. § Az önkormányzati vagyon feletti vagyonkezelői jog (továbbiakban: vagyonkezelői jog) megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének szabályait az Nvt. és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) irányadó szabályai tartalmazzák.

19. § A vagyonkezelői jog ellenértékének kiszámításához a vagyoni értékű jogok értékének kiszámításának törvényben leírt szabályait kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések

20. § Jelen rendelet 2013. július 15-én lép hatályba.

21. § Hatályát veszti

 • 1. Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/1994. (II. 23.) Kt. rendelete.
 • 2. Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/1994. (II. 23.) Kt. rendelet módosításáról szóló 9/2004. (VII.5.) önkormányzati rendelet.
 • 3. Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonáról szóló 4/2012. (III.5.) önkormányzati rendelet.

1. melléklet

1. melléklet: Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon

Megnevezés

Cím

Hrsz

B

C

D

1

Községháza

Szigligeti u. 13.

314

2

Kultúrház

Szigligeti u.

13

3

Temető ravatalozó

Táncsics u.

2

4

Oroszlánszáj-kút

2. melléklet

2. melléklet: Üzleti vagyon

ingatlan fekvése

nagysága (ha)

nagysága (m2)

HRSZ.

Ingatlan megnevezése

Ingatlan forgalomképessége

Tulajdoni hányad

BELTERÜLET

0

4448

3/5//

Beépítetlen.ter

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

476

127///

Beéptetlen ter.

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

723

163/2//

Beépítetlen ter.

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

172

186///

Beépítetlen ter.

FORGALOMKÉPES

3

12

BELTERÜLET

0

253

199///

Beépítetlen ter.

FORGALOMKÉPES

8

16

BELTERÜLET

0

93

216///

Beépítetlen ter.

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

633

220///

Beépítetlen ter

FORGALOMKÉPES

48

72

BELTERÜLET

0

92

229///

Beépítetlen ter.

FORGALOMKÉPES

48

72

BELTERÜLET

0

132

243///

Beépítetlen ter.

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

119

255///

Beépítetlen ter.

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

286

362///

Beépítetlen ter.

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

246

70///

Lakóház, udvar

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

1072

68///

Lakóház, udvar, gazd.ép.

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

59

69///

"Elődeink háza"

FORGALOMKÉPES

1

1

BELTERÜLET

0

161

236///

Beépítetlen terület

FORGALOMKÉPES

1

1

3. melléklet

3. melléklet Forgalomképtelen vagyon

Az ingatlan fekvése

nagysága (ha)

nagysága (m2)

HRSZ.

Ingatlan megnevezése

Ingatlan forgalomképessége

Tulajdoni hányad

KÜLTERÜLET

0

967

017///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

2031

022///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

3831

026///

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

1

3180

029///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

6394

036///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

1

7833

038///

Kisapáti-Hegymagas összekötő út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1107

608///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

586

624///

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

969

634///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

4361

646///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

480

660///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

510

676///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1325

683///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

574

684/4//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1842

704///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1061

705///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1439

706/1//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

245

706/2//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

2042

719///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1125

722///

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

225

784/3//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1025

802/1//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

227

802/27//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

52

802/30//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

3028

805///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

5612

806///

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1141

807///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1923

814/2//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

318

841/2//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

326

842/7//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

384

842/11//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1201

873/1//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

732

873/2//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1191

913///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1162

914///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1826

921/5//

Vízmosás

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

907

922/10//

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

117

922/13//

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

531

928/1//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

317

929///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

2663

960///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

5225

974///

Sajáth.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

542

983/5//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

288

983/9//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

541

983/12//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

500

1006/13//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

408

1011///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

2322

1031///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

72

1044///

Sajáth.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

581

1049///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

339

1054/1//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

333

1054/11//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

208

1054/15//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

290

1054/20//

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1139

1114///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

225

1201///

Szőlő

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

958

1202///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

493

1226/2//

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1142

1231///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

621

1305///

Közút

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

505

1///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

4092

2///

Temető

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

869

10///

Táncsics u

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

3924

23///

Kossuth u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

979

51/1//

Petőfi u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

528

51/2//

Árok

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

1461

73/2//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

275

74///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

891

111///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

976

164///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

400

254///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

880

272///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

376

313///

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

2145

322///

József A.u.+buszváró

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

839

396/5//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

325

397/15//

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

960

397/17//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

166

397/20//

Közterület

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

4641

397/22//

Névnélk.út

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

1815

13///

Kultúrház és udvar

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

714

314///

Községháza és udvar

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

///

Buszöböl

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

///

Kő-kereszt

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

///

Járda

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

///

Autóbuszvárók

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

///

Oroszlánszáj-kút

FORGALOMKÉPTELEN HELYI DÖNTÉS ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

///

Közvilágítás

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

3641

011/39//

Szent György u.

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

0

///

035/19-es út aszfaltozása

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

///

Járda

FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

4. melléklet

4. melléklet Korlátozottan forgalomképes vagyon

Az ingatlan fekvése

nagysága (ha)

nagysága (m2)

HRSZ.

Ingatlan megnevezése

Ingatlan forgalomképessége

Tulajdoni hányad

KÜLTERÜLET

0

32

922/7//

Vízmű

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

5693

043/2//

Gyep

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

3

15

KÜLTERÜLET

0

5704

043/3//

Gyep

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

2

3

KÜLTERÜLET

0

5718

043/5//

Gyep

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

8531

043/12//

Gyep

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

4

12

KÜLTERÜLET

0

1947

043/16//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

3747

043/16//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

5603

043/18//

Gyep

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

2

3

KÜLTERÜLET

0

5709

043/18//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

2

3

KÜLTERÜLET

0

323

607///

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

691

647///

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

556

1050/1//

Gyep(legelő) és árok

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

185

1212///

Kert

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

423

1222///

Kert

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

9531

3/3//

Beépítetlen ter.

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

///

Faluház

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

705

011/24//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

901

011/30//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

901

011/31//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

901

011/32//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

901

011/34//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

901

011/35//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

901

011/37//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1752

011/38//

Erdő

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1579

011/52//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

809

013/31//

Gyep(rét)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

1065

013/32//

Közút

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

3400

011/2//

Szántó, községi mintatér

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

KÜLTERÜLET

0

3400

011/3//

Szántó

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

287

238///

Beépítetlen ter. (szennyvízvez)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

365

245///

Beépítetlen ter. (szennyvízhez)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

1014

231///

Beépítetlen ter. (szennyvízhez)

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

0

000000/000//

Szennyvízrendszer

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

60

100

BELTERÜLET

0

0

///

Ivóvízrendszer

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

1

BELTERÜLET

0

2047

1538/15//

Kistérségi irodaház

KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY ALAPJÁN

1

33