Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelete

a temetőről és a temetkezésről

Hatályos: 2015. 01. 01 - 2015. 12. 31

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelete


a temetőről és a temetkezésről


Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Hegymagas község közigazgatási területén található 104 hrsz-u köztemető (a továbbiakban: köztemető) létesítményeire, valamint az ott végzett temetkezési tevékenységekre és temetkezési szolgáltatásokra terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a köztemető tulajdonosára, a köztemetőben temetkezési szolgáltatást végzőkre, illetve mindazokra a természetes és jogi személyekre, akiket a köztemetőben végzett tevékenységük, vagy a köztemető használata, a szolgáltatások igénybevétele során jogok illetnek, vagy kötelezettségek terhelnek.


2. §

A köztemető fenntartásáról, üzemeltetéséről Hegymagas Község Önkormányzat (a továbbiakban: Üzemeltető) saját maga gondoskodik.


2. A kegyeletgyakorlás rendje és a temetési helyek gondozásának szabályai

3. §

(1)  A temetőben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, a temetkezési szokásokat tiszteletben tartani, és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.

(2)  A megváltott temetési helyek gondozásáról, fenntartásáról a temetési hely fölött rendelkező köteles gondoskodni.

(3)  Minden látogató kötelessége a temetőnek, valamint a környezetének védelme, rendjének és tisztaságának megőrzése.


3. Temetői rend

4. §

(1)  A bejáró nyitva tartása – szezontól függetlenül – folyamatos.

(2)  A temetőben csak a temetési helyek díszítését szolgáló, a kegyeleti jelleggel összefüggő tárgyak, növények helyezhetők el. Az engedély nélküli, valamint a temető rendjét megzavaró, illetve az emlékezést sértő tárgyak és növények eltávolítására az Üzemeltető jogosult.

(3)  A temető területére kizárólag az alábbi gépjárművek hajthatnak be:

  a) a temető üzemeltetését és a temetkezési szolgáltatásokat ellátó járművek,

  b) a mozgásukban korlátozott személyeket szállító járművek,

  c) azon látogatók járművei, akik sírgondozáshoz szükséges nagyméretű eszközöket, anyagokat szállítanak.

  d) azon vállalkozók járművei, akik síremléket és az annak építéséhez szükséges anyagot szállítanak.

5. §

(1)  A temetőben 10 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhat.

(2)  A temetőbe a vakvezető kutya kivételével állatot bevinni tilos.

(3) A temetőből virágot, vagy sírokra ültetett növényeket kivinni nem lehet. A temetőből sírkövet, fejfát, síremléket, vagy ezek egy részét kivinni csak az üzemeltető írásbeli engedélyével lehet.

(4) A köztemetőben szemetet csak a kihelyezett konténerben lehet elhelyezni. Kő, beton továbbá egyéb nem kommunális hulladék elhelyezése tilos.

(5) A temetések alkalmával vagy javítás céljából megbontott síremléket, sírkeretet 30 napon belül eredeti állapotába vissza kell állítani. A megbontott síremlék egyes darabjait idegen síron tárolni nem szabad, elszállításukról az eltemettető köteles gondoskodni.


6. §

A temetési helyek gondozása során körültekintő gondossággal, valamint az alábbiak figyelembe vételével kell eljárni:

  a) ne sértse mások kegyeleti érzéseit;

  b) mások sírgondozási tevékenységét ne akadályozza;

  c) az utakon való közlekedést ne akadályozza;

  d) búcsúztatás alatt ne zavarja a szertartást;


7. §

(1) A temetkezési hely műszaki állapotának nagymértékű megromlása esetén a helyreállítás a rendelkezni jogosult kötelezettsége. Ezen kötelezettség elmulasztásakor az Üzemeltető a kötelezettet felszólíthatja a helyreállításra, majd veszélyelhárítás végett elrendelheti a síremlék, eltávolítását.

(2) Az építéskor keletkezett hulladékot, törmeléket a keletkezéstől számított 3 napon belül az építőnek el kell szállítania. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról a felszólítást követő 1 munkanapon belül az Üzemeltető a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik.4. A temetési helyek gazdálkodásának szabályai és a temetkezés rendje

8. §


A temetőben a temetésre használt helyek a következők:

  a) egyes sírhely,

  b) kettős sírhely,

  c) sírbolt (kripta),

  d) urnasírhely.


5. A sírhelyek, sírboltok méretezése

9. §

(1) A sírhelyek méretezése:

  a) egyszemélyes sír hossza 210 cm, szélessége 90 cm, mélysége 200 cm,

  b) kettős sírhely hossza 210 cm, szélessége 190 cm, mélysége 200 cm,

  c) rátemetéses sír hossza 210 cm, szélessége 90 cm, mélysége 250 cm.

(2) A koporsósírbolt belső méretei: hosszúsága 2,1 méter, szélessége koporsónként 0,9 méter, mélysége 2,0 méter,.

(3) A sírok egymástól lévő távolsága 90 cm. A sorok közötti távolságnak 0,60-1,0 méternek kell lenni. A sírhelytáblák között legalább 2 m-es utat kell hagyni.


6. Sírhelyek megváltása és újraváltása

10. §

(1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama az alábbi:

  a) egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

  b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

  c) sírbolt esetén 100 év,

  d) urna sírhelybe történő elhelyezés 25 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog a (1) bekezdésben foglalt rendelkezési idő lejárta után meghosszabbítható (újraváltható), kivéve, ha a temető, vagy a sírtábla lezárásra, átrendezésre kerül. A temetési hely felett rendelkezni jogosult kérelmére az újraváltás időtartama a (1) bekezdésben meghatározott használati időnél lehet rövidebb, de legalább az (1) bekezdés a) és b) pontja esetében 10 év, az (1) bekezdés c) pontja esetében 30 év, a (2) bekezdés d) pontja esetében 5 év.

(3) A képviselő-testület a temetési helyre vonatkozóan megváltási díjat nem állapít meg.

(4) Sírhelyet előre váltani csak már elhunyt hozzátartozó sírhelye mellett lehet.

(5) A sírhelyhasználati idő alatt, valamint annak lejártával, az Üzemeltető által meghatározott és hirdetményben közzétett idő lejártáig a síremlékkel az jogosult rendelkezni, aki azt megváltotta. Amennyiben a jogosult az előírt idő alatt nem rendelkezik, úgy a rendelkezés joga az üzemeltetőt illeti meg.


11. §

Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.


8. A köztemető üzemeltetése, a kegyeleti közszolgáltatás

13. §

A nyilvántartó könyv és a sírbolt könyv vezetéséről és megőrzéséről, a temetési helyek megváltási és újraváltási díjának beszedéséről a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal gondoskodik.9. A temetkezési szolgáltatások, vállalkozói tevékenységek feltételei

14. §

(1) A köztemetőben temetkezési szolgáltatást a jogszabályokban előírt engedéllyel rendelkező vállalkozók végezhetnek. A temetkezési szolgáltatók kötelesek a szertartások és búcsúztatások rendjének tiszteletben tartásával végezni munkájukat.


(2) A temetkezési szolgáltatók a temető létesítményeit térítésmentesen vehetik igénybe.


15. §

A temető területén szolgáltatást nyújtó vállalkozók a tevékenységük során keletkező hulladékot saját telephelyükre vagy hulladék-gyűjtőhelyre kötelesek elszállítani.10. Záró rendelkezések

16. §


(1) E rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőről és a temetkezésről szóló 7/2000. (IX. 18.) önkormányzati rendelete.

              Tóth János Zoltán                                                                          Lutár Mária

                 polgármester                                                                                 jegyző

Záradék:


A rendelet kihirdetve: 2014. december 15.Lutár Mária

    jegyző