Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 02. 19 - 2021. 02. 20

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:


„2. § Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés bevételi főösszegét 97.375.252 Ft-ban, kiadási főösszegét 97.375.252 Ft-ban állapítja meg.”


2. §


Rendelet 3. § (1) és (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás                                                                                        18.134.000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                             3.392.000 Ft

c) dologi kiadások                                                                                          20.519.261 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                          1.790.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások                                                                    30.401.405 Ft

    ebből tartalékok:                                                                                        24.674.405 Ft

f) beruházások                                                                                                 6.175.496 Ft

g) felújítások                                                                                                  15.684.135 Ft

h) finanszírozási kiadás                                                                                    1.278.955 Ft


(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről                                  23.906.249 Ft

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                                9.661.263 Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                 20.350.000 Ft

d) működési bevételek                                                                                    3.998.594 Ft

e) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                         5.451.646 Ft

g) felhalmozási bevételek                                                                                1.919.360 Ft

h) finanszírozási bevételek                                                                             32.088.140 Ft3. §


A Rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3)      Az Önkormányzat a kiadások között 24.674.405 Ft általános tartalékot állapít meg.”


4. §


(1) A rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.


5. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
                                 Gyurka Miklósné                                                         Lutár Mária

                                   polgármester                                                               jegyző
Mellékletek