Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (V.26.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról, és az adományozás szabályairól

Hatályos: 2016. 05. 27 - 2016. 10. 10

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Kitüntetések és kitüntető címek

1. §


(1) Hegymagas Község Önkormányzata az e rendeletben meghatározott elismerések adományozásával kívánja a településhez kötődő, kiemelkedő érdemeket szerzett személyek és közösségek iránti tiszteletét kifejezni, és méltó elismerésként személyüket és munkásságukat példaképül állítani a jelen- és utókor elé.


(2) Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyes, a településhez kötődő kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények megbecsülésére az alábbi önkormányzati elismeréseket alapítja:

a) „Hegymagas Díszpolgára” kitüntető cím,

b) „Hegymagasért” kitüntetés.


(3) A „Hegymagas Díszpolgára” kitüntető cím magányszemélyeknek, a „Hegymagasért” kitüntetés magánszemélyeknek, közösségeknek, egyéb szervezeteknek adományozható.


2. A kitüntető cím és kitüntetés adományozásával kapcsolatos szabályok

2. §


(1) „Hegymagas Díszpolgára” kitüntető cím adományozható annak a személynek, aki hosszú évtizedekig valamely területen kiemelkedő munkájával, vagy egész életművével olyan tevékenységet végzett a településért, amely a település jó hírnevének öregbítéséhez hozzájárul, elismerésre méltó, emberi magatartásában köztiszteletben áll.


(2) „Hegymagas Díszpolgára” kitüntető címben évente legfeljebb 1 fő részesülhet.


(3) A díszpolgári cím állampolgárságra tekintet nélkül adományozható.


(4) A díszpolgári cím elhunyt személynek – posztumusz – is adományozható.


3. §


(1) A „Hegymagas Díszpolgára” kitüntető címmel „kitüntető díszoklevél” és tárgyjutalom jár.


(2) A kitüntető díszoklevélnek tartalmazni kell:

a) Hegymagas település címerét,

b) az elismerésben részesülő nevét,

c) a „Hegymagas Díszpolgára” cím adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát a Képviselő-testület határozata szerint, valamint a határozat számát, a következő szöveg szerint: „Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a …./201..(..) határozata alapján Díszpolgári címet adományoz (név)……..-nak, (….indok, munkájáért.)

d) a polgármester aláírását, valamint az Önkormányzat pecsétjét.


(3) A „Hegymagas Díszpolgára” kitüntető cím erkölcsi elismerés, mely a település lakosságának a tiszteletét és megbecsülését fejezi ki.


(4)  A címmel kitüntetett meghívandó:

a) az önkormányzat által rendezett ünnepségekre,

b) az önkormányzat testületi üléseire.


4. §


(1) „Hegymagasért” kitüntetés adományozható annak a magánszemélynek vagy közösségnek, szervezetnek, aki/amely szakmai tevékenysége során a település fejlődésének, fenntartásának érdekében kiemelkedő munkát végezett, és ezzel hozzájárult a település értékeinek gyarapításához. 


(2) „Hegymagasért” kitüntetésben egy évben legfeljebb 1 magánszemély vagy 1 közösség, szervezet részesülhet.


(3) A „Hegymagasért” kitüntetés állampolgárságra tekintet nélkül adományozható.


(4) A „Hegymagasért” kitüntetés elhunyt személynek – posztumusz – is adományozható.


5. §


(1) A „Hegymagasért” kitüntetéssel emlékplakett jár.


(2) Az emlékplakett tartalmazza:

a) a „Hegymagasért” feliratot,

b) Hegymagas címerét.


3. Az adományozás eljárási szabályai

6. §


(1) A „Hegymagas Díszpolgára” cím és a „Hegymagasért” kitüntetésre javaslatot tehetnek:

a) a Hegymagas településen lakóhellyel rendelkező személyek,

b) a Képviselő-testület tagjai,

c) a Hegymagason működő civil szervezetek, közösségek.


(2) A javaslatot írásban kell benyújtani, melynek tartalmaznia kell:

a) a kitüntetésre javasolt személy, szervezet nevét, elérhetőségét,

b) a javaslat indokolását, szakmai, erkölcsi elismerés alapjául szolgáló érdemeket,

c) a javaslatot benyújtó személy/szervezet nevét, elérhetőségét, címét, sajátkezű, szervezet esetében a képviselő sajátkezű aláírását.


(3) A javaslatokat minden év május 31-éig lehet benyújtani a polgármester részére. 2016. évben a javaslatok benyújtási határideje 2016. június 30. napja.


(4) A kitüntető cím és a kitüntetés adományozásáról a Képviselő-testület a beérkezett javaslatok alapján a határidőt követő Képviselő-testületi ülésen minősített többségű szavazattal, nyílt szavazással dönt.


(5) A „Hegymagas Díszpolgára” kitüntető címet és a „Hegymagasért” kitüntetést ünnepélyes keretek között a polgármester minden évben falunapi ünnepség keretében adja át.
7. §


(1) A javaslattétel lehetőségéről az arra jogosultakat hirdetményben kell tájékoztatni, melyet az Önkormányzat honlapján és a település hirdetőtábláin is közzé kell tenni.


(2) Az elismerés nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testületnek, vagy a Képviselő-testület bizottságának a tagja.


(3) A javaslattételre nem jogosult személytől, vagy szervezettől érkezett javaslatokat az adományozó nem veszi figyelembe.


8. §


(1) A Képviselő-testület által alapított kitüntetések és elismerések adományozásával kapcsolatos előkészítő, szervező tevékenységet a Képviselő-testület hivatala látja el.


(2) Az elismerések adományozásáról nyilvántartást kell vezetni, mely tartalmazza:

a) az elismerésben részesített személy vagy szervezet nevét, születési helyét és idejét,

b) az adományozott elismerés megjelölését,

c) az átadás időpontját, az elismerés adományozásáról hozott határozat számát.


(3) Az elismerésekben részesítettek nevét az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.


(4) A nyilvántartásról és a közzétételről a jegyző gondoskodik.


9. §


A cím használatát az adományozó visszavonhatja attól a személytől, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, vagy magatartása miatt az elismerésre méltatlanná válik.


4. Záró rendelkezés

10. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.             Tóth János Zoltán                                                                        Lutár Mária

                  polgármester                                                                             jegyző