Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (IV.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózathoz történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

Hatályos: 2019. 04. 25

Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 21. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §


A rendelet hatálya


(1)  E rendelet hatálya Hegymagas Község külterületén önkormányzati tulajdonban lévő ivóvíz víziközmű létesítményekre történő utólagos rákötésekre terjed ki.


(2)  E rendelet hatálya nem terjed ki azon érdekeltségi egységekre, melyek után a társulati érdekeltségi hozzájárulást már megállapították, de annak befizetése nem történt meg.


2. §


Értelmező rendelkezések


E rendelet alkalmazásában:

1. víziközmű:   közmű szolgáltató által üzemeltetett, közterületen megvalósított ivóvíz gerinc- és leágazó vezetékek, ezek tartozékai az érdekeltségi egységen (ingatlanon) belüli ivóvíz főmérőig.

2. érdekeltségi egység:          

2.1 beépített ingatlan esetében egy háztartás, vagy más üzemeltetett egység, amely szolgáltatási szerződést köt a közmű üzemeltetőjével,

2.2 beépítetlen ingatlan esetében a községrendezési tervnek és építésügyi szabályoknak megfelelő mértékű kialakított, vagy kialakítható építési telek

3. rácsatlakozás: az érdekeltségi egység és a közműhálózat közötti szolgáltatásra alkalmas műszaki összeköttetés megteremtése.

4. utólagos rákötés: A meglévő közműhálózatra új érdekeltségi egységet kötnek, melyre a közműszolgáltatóval szolgáltatási szerződést kötnek.


3. §


Az utólagos csatlakozás feltételei


(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó víziközmű hálózatra csak a műszaki átadást követően, a rácsatlakozáskor hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával és a jelen rendeletben foglalt feltételek teljesítése esetén lehet rácsatlakozni, amennyiben a rácsatlakozás műszaki feltételei a víziközmű-szolgáltató igazolása alapján biztosítottak.


(2) Az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű hálózatra történő utólagos rácsatlakozásért az 5. § (2) bekezdésében meghatározott érdekelt csatlakozási hozzájárulást köteles fizetni.


(3) A hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem adható.


4. §


A csatlakozási hozzájárulás mértéke


(1) A meglévő víziközmű hálózatra történő utólagos csatlakozás esetén a csatlakozási hozzájárulás: 300.000 Ft/egység.


(2) A csatlakozási hozzájárulás címén meghatározott összeg nem tartalmazza a hálózatra történő rákötés tervezési, kivitelezési munkáinak költségeit.


5. §


A csatlakozási hozzájárulás fizetésének módja


(1) A csatlakozási hozzájárulás nem osztható meg, minden esetben legalább egy érdekeltségi egység után kell megfizetni.


(2) A fizetési kötelezettség az ingatlan tulajdonosát, tulajdonközösség esetén a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduk arányában terheli.


(3) A csatlakozási hozzájárulás megállapításával kapcsolatos elsőfokú hatáskört a polgármester gyakorolja. A polgármester Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete által átruházott hatáskörben eljárva, e rendelet alapján határozatban rendelkezik a csatlakozási hozzájárulás pontos összegéről és - erre vonatkozó kérelem esetén- a részletfizetés lehetőségéről.


(4) A kérelmet írásban, illetékmentesen a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani a víziközmű szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentációval.


(5) Az 5. § (2) bekezdés szerinti érdekelt a csatlakozási hozzájárulás összegét a határozat jogerőre emelkedésétől számított15 napon belül egyösszegben vagy legfeljebb 6 havi egyenlő részletben köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.


(6) A csatlakozási hozzájárulás megfizetéséről az igazolás akkor adható ki az érdekelt részére, ha

a) postai úton történő befizetés esetén a csekk ellenőrző szelvényét bemutatták,

b) átutalás esetén a csatlakozási hozzájárulás a költségvetési számlán megjelent.

c) részletfizetés esetén az utolsó részlet költségvetési számlára érkezését követően.


(7) Nem lehet a víziközmű hálózatra rácsatlakozni, amíg a csatlakozási hozzájárulás megfizetésére vonatkozó igazolás kiadásra nem kerül.


(8) A csatlakozási hozzájárulások befizetéséről, teljesítéséről a Jegyző nyilvántartást vezet.


6. §


Záró rendelkezések


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Mellékletek