Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (XI.23.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2016. 12. 31

Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 5. § a), b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések

1. §


Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete építményadót, magánszemély kommunális adóját és idegenforgalmi adót vezet be határozatlan időtartamra.


2. Építményadó

2. §


(1) Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.


(2) Az adó mértéke: 600 Ft/m2.

3. §


(1) Mentes az adó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 52. § 26. pontja szerinti vállalkozónak nem minősülő magánszemély tulajdonában álló lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban együtt: építmény) amelyet életvitelszerűen lakóhelyként használnak.


(2) E rendelet alkalmazásában az építmény a Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozónak nem minősülő magánszemély számára akkor szolgál életvitelszerűen lakóhelyéül, ha

  1. életét onnan szervezi (rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), és
  2. ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás stb. – legjellemzőbben folytatja, és
  3. amely családi élete helyszínéül szolgál, és
  4. amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, és
  5. amely elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.


3. Magánszemély kommunális adója

4. §


Az adó évi mértéke adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként 12.000 Ft.


5. §


Mentes az adó alól az építmény, mely után az adóalanyt a 2. § szerint építményadó-fizetési kötelezettség terheli.4. Idegenforgalmi adó

6. §


Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft.


7. §


(1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad. A szálláshelyeken a nyilvántartás céljára vendégkönyv, vagy azzal egyenértékű analitikus nyilvántartás vezetése kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a szálláshelyet igénybevevő nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének, vagy személyi igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.


(2) A törvényben meghatározott adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni kell. Munkavégzés miatt igénybevett adómentesség esetén a vendégnyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató cég igazolását, mely tartalmazza a helyi adókról szóló törvényben meghatározott adómentesség feltételeit, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.


5. Záró rendelkezések

8. §


A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései irányadók.


9. §

(1) E rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 14/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete és az idegenforgalmi adóról szóló 16/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete.                        Tóth János Zoltán                                                      Lutár Mária

                          polgármester                                                              jegyző