Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (VII.15.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról, valamint a közterületek tisztántartásáról és használatáról

Hatályos: 2015. 08. 01 - 2017. 01. 31

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró illetékes környezetvédelmi igazgatási szerv, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Önkormányzat véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma, határai


1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Hegymagas község közigazgatási területén

a)   az e rendeletben meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra,

b) a közterületek tisztántartására és a köztisztasággal, köztisztasági szolgáltatással összefüggő tevékenységekre,

c) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe venni köteles ingatlanhasználókra, a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

(2) Hegymagas Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) annak érdekében, hogy a jogszabályokban meghatározott hulladékgazdálkodási feladatait – a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a továbbiakban Ht.) rögzített elveknek megfelelően – teljesítse, a jelen rendeletben foglaltak szerint kötelezően ellátandó és igénybe veendő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervez és tart fenn.


2. §

(1)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Hegymagas Község Önkormányzata Hegymagas Község közigazgatási területén az NHSZ Tapolca Kft. 8300 Tapolca, Halápi u. 33. (a továbbiakban: Közszolgáltató) útján gondoskodik.


(2) A települési hulladék környezetkárosítást kizáró módon történő ártalmatlanítását, az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését, előkezelését, hasznosításra történő átadását az Észak-Balatoni Hulladékgazdálkodási Kft. (a továbbiakban: ÉBH. Kft.) 8200 Veszprém, Házgyári út 1. biztosítja. Az ÉBH Kft. az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtését a Közszolgáltató bevonásával végzi.


(3) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék előkezelése, valamint hasznosításra történő átadás az ÉBH Kft. tapolcai válogatóművében történik.


(4) A települési hulladék a Királyszentistváni Hulladékkezelő Központban kerül elhelyezésre.(5)  A közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony a szolgáltatási szerződés megkötésével, vagy a szolgáltatás igénybevételével jön létre.


(6)  A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi elemei

a) a felek megnevezése és azonosító adatai: a közszolgáltató és az ingatlanhasználó családi és utóneve, lakóhelyének, tartózkodási és értesítési helyének címe,

b)  a szerződés tárgya,

c)  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megkezdésének időpontja, rendje,

d)  a szerződött gyűjtőedény térfogata és darabszáma,

e)  az ellenérték megállapításának, számlázásnak, a számla kiegyenlítésének módja és

f)  a szerződés időbeli hatálya.


2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás rendje, módja


3. §

(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a rendszeres hulladékszállításba bevont - az 1. függelékben felsorolt - ingatlanhasználók kötelesek hetente egy alkalommal igénybe venni Közszolgáltató által az ingatlanhasználóval közölt napon. Ha ez a nap munkaszüneti nap, akkor a hulladékszállítás napjának változásáról a közszolgáltató a helyben szokásos módon köteles tájékoztatni az ingatlanhasználókat a változást megelőzően 8 nappal.


(2) Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot a közszolgáltató részére az ingatlanhasználók havonta egy alkalommal, a részükre rendelkezésre bocsátott gyűjtőzsákban kötelesek a közszolgáltató részére átadni.


(3) A Közszolgáltató és az ingatlanhasználó között a közszolgáltatással kapcsolatos jogviszony nem természetes személy ingatlanhasználó esetében szerződés megkötésével, természetes személy ingatlanhasználó esetében a szolgáltatás igénybevételével jön létre.


(4) Amennyiben az ingatlanhasználó személye nem állapítható meg, az önálló ingatlanok esetében az ingatlan használójának az ingatlan tulajdonosát kell tekinteni.


(5) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételi kötelezettségének a közszolgáltató felé történő bejelentéssel tesz eleget az ingatlanhasználat megkezdésekor vagy annak módosulásakor. A bejelentést követő 8 napon belül az ingatlanhasználó köteles legalább a jelen rendeletben meghatározott űrmértékű hulladékgyűjtő edényt beszerezni, a szolgáltatásba bevonni, kivéve, ha az edényzet méretére a közszolgáltatóval külön megállapodást köt.


4. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező háztartási hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon gyűjteni, és ehhez a Közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített, a keletkező hulladék mennyiségnek megfelelő, legalább 60 liter űrtartalmú gyűjtőedényt, az elkülönítetten gyűjtött hulladék és a szokásos mennyiségen felül nem rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtésére a szolgáltató által rendelkezésére bocsátott zsákot igénybe venni.


(2) Az ingatlanhasználó a keletkezett hulladékmennyiségnek megfelelően 60, 80 vagy 120 liter űrtartalmú gyűjtőedényt használhat. A hulladékgyűjtő edény méretét a Közszolgáltatónak be kell jelenteni és a hulladékszállítási díjat ennek megfelelően kell megfizetni.


(3) A szokásos mennyiségen felül nem rendszeresen keletkező hulladék eseti összegyűjtése a közszolgáltató által díj fizetése mellett biztosított emblémázott gyűjtőzsákban történik. A zsákok ára az elszállítás díját is magába foglalja.


5. §

(1) A hulladékgyűjtő edénybe csak a háztartási hulladék fogalmába tartozó hulladékot lehet elhelyezni. Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyezteti a közszolgáltatással foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét.


(2) A gyűjtőedénybe vagy emblémázott gyűjtőzsákba csak olyan mennyiségű hulladék helyezhető el, hogy az edény teteje az elszállításra való átadáskor lecsukható, illetve az emblémázott zsák beköthető legyen.


(3) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat. A háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló edényt közterületre csak a szállítási napot megelőző napon lehet kihelyezni. Ürítés után a hulladékgyűjtő edényzetet annak használója a közterületről köteles ingatlanára visszahelyezni.


(4) Az ingatlanhasználó által megvásárolt, tulajdonát képező gyűjtőedény tisztántartásáról, javításáról, pótlásáról, az ingatlanhasználó gondoskodik. A Közszolgáltató felel a gyűjtőedény állagában keletkezett olyan kárért, amelyet szándékos vagy gondatlan magatartásával, vagy szakszerűtlen ürítéssel okozott. Ebben az esetben a szolgáltató köteles a karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani.


6. §

(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanon keletkező, lakossági eredetű, a szervezett közszolgáltatásban elszállításra nem kerülő szilárd hulladékot a közszolgáltató által üzemeltetett hulladékátvevő helyen (8300 Tapolca, Halápi úti telephelyen) helyezheti el.


(2) A hulladéknak a hulladékátvevő helyre történő szállítása a hulladék tulajdonosának a kötelezettsége.


(3) A lom hulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente egy alkalommal gondoskodik. A közszolgáltató az ingatlanhasználót a lomtalanítás időpontjáról előzetesen, írásban tájékoztatja.


(4) Az évi egy lomtalanítási napon a szolgáltató külön díj fizetése nélkül szállítja el a hulladékot.


3. A közszolgáltató hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogai és kötelezettségei


7. §

(1) A Közszolgáltató kötelessége:

a) a szállítóeszközeihez rendszeresített gyűjtőedényben vegyesen gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő járattal történő rendszeres gyűjtése, elszállítása és kezelése;

b) az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtéséhez gyűjtőzsák biztosítása, házhoz menő járattal történő rendszeres gyűjtése, elszállítása és kezelése;

c) természetes személy ingatlanhasználó által az ingatlanán keletkező nagy darabos és a lomtalanítás körébe vont a lomhulladékának összegyűjtése és elszállítása évente egy alkalommal előre meghirdetett időpontban;

d) a gyűjtőhelyek, előkezelő telepek, a hulladék ártalmatlanítását szolgálólétesítmény működtetése.


(2) A közterületnek a hulladék elszállítása során a közszolgáltató által előidézett szennyezését a Közszolgáltató köteles megszüntetni.


(3) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható gondossággal végezni.


8. §

A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha

a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi épségében, egészségében, továbbá a gyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat, vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyezteti a környezetet,

b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó, folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési hulladéknak,

c) a települési hulladékot nem a rendeletben megengedett módon helyezték el, illetve a gyűjtőedény a közszolgáltató számára nem hozzáférhető,

d) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, nem lecsukható vagy a maximális tömeget meghaladó hulladékot tartalmaz, vagy

e)  a többlethulladék nem a közszolgáltató által rendszeresített, egyedi jelöléssel ellátott hulladékzsákban van kihelyezve.

        

4. Az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogai és kötelezettségei


9. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles

a) az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési hulladékot az e rendeletben meghatározott módon és helyen gyűjteni, az önkormányzat által szervezett közszolgáltatást igénybe venni, és a hulladékot a gyűjtésre feljogosított közszolgáltatónak átadni és

b) a hulladék gyűjtése, tárolása során – különös tekintettel a hulladék további kezelésére - a megfelelő gondossággal eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.


(2) A vegyes hulladéknak az ingatlanon történő gyűjtésére és tárolására az ingatlanhasználó a keletkező hulladék mennyiségének megfelelő űrmértékű fedhető hulladékgyűjtő tartályt köteles beszerezni, elhelyezéséről, pótlásáról, javításáról, tisztántartásáról és fertőtlenítéséről gondoskodni.


(3) A szállítási napon közterületre az elszállítás céljára kihelyezett gyűjtőedény környékének tisztántartásáról, megközelíthetőségéről a közszolgáltatást igénybevevőnek kell gondoskodnia.


(4)  A gyűjtőedények fertőtlenítése, tisztántartása a használó feladata. Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben összetömődött, vagy befagyott, vagy az edényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt a gyűjtőedényt az előírt módon kiüríteni nem lehet, a használó köteles a visszamaradt hulladékot fellazítani és a gyűjtőedényt használhatóvá tenni.


(5) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 8 napon belül írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.


(6) Az ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet cégnyilvántartásba bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, köteles a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett vegyes hulladékra a közszolgáltatást igénybe venni, vagy kezeléséről a Ht. 31. § (2) bekezdése szerint gondoskodni.


(7) Az ingatlanhasználó jogosult a tulajdonában lévő gyűjtőedény ingyenes javítására vagy pótlására, amennyiben a károkozás a közszolgáltatónak felróható.


5. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj fizetési rendje


10. §

(1) Az ingatlanhasználó az önkormányzat által szervezett hulladékgazdálkodási közszolgáltatás heti egyszeri igénybevételéért díjat fizet.


(2) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az az ingatlan használó, aki a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásra vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató az ingatlanhasználó számára a közszolgáltatást felajánlja, a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állást igazolja.


(3) Az ingatlanhasználó a teljesített közszolgáltatás alapján számított közszolgáltatási díjat utólag, negyedéves elszámolási időszak szerint, a közszolgáltató által megküldött számla alapján egyenlíti ki.


(4) A közszolgáltató a számlázási gyakorlatában bekövetkező változásról az ingatlanhasználókat a változás bevezetését megelőzően legalább 30 nappal írásban és egyidejűleg a honlapján tájékoztatja.


(5) Amennyiben az ingatlanhasználó személyében változás következik be, és a változás nem a hónap első napján történik, az új ingatlanhasználó részére a közszolgáltatási díjat a közszolgáltató a változást követő hónapra számlázza ki első alkalommal.
6. A közszolgáltatás szüneteltetésére, üdülőingatlanokra vonatkozó szabályok


11. §

(1) Üresen álló lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében a közszolgáltatás szünetel, és nem kell a közszolgáltatási díjat megfizetni. Az üresen állás tényét a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) írásban igazolja. Az igazolás kiadásának feltétele, hogy a Személyi adat és lakcímnyilvántartásban az adott lakcímre bejelentkezés ne szerepeljen, vagy az igazolás tárgyát képező épületben lakóhellyel rendelkező személy érvényes tartózkodási hellyel rendelkezzen más lakcímen, és életvitelszerűen ne az ingatlanban éljen.


(2) E rendelet alkalmazásában életvitelszerűen az ingatlanban él:


  1. aki életét onnan szervezi (rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), és
  2. ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás stb. – legjellemzőbben folytatja, és
  3. amely családi élete helyszínéül szolgál, és
  4. amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, és
  5. amely elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.


(3) Az üresen állást a Közszolgáltató felé jelezni kell évente január 10-ig az erre rendszeresített nyomtatványon. A Közszolgáltató az első negyedévre szóló számlákat a bejelentés figyelembevételével állítja ki. A határidő elmulasztása esetén a kérelem március 1-ig pótolható, a Közszolgáltató visszamenőleg január 1-ig rendezi a kiállított számlákat.


12. §

(1)  Szüneteltethető a közszolgáltatás nyújtása azokon az ingatlanokon, amelyeken előreláthatóan legalább 60 napig senki sem fog tartózkodni és emiatt települési hulladék sem keletkezik.


(2)  A szüneteltetésre vonatkozó igényt az ingatlanhasználónak írásban kell bejelentenie a Közszolgáltató által erre rendszeresített formanyomtatványon, legalább 15 nappal a szüneteltetés kívánt kezdő időpontja előtt. A szüneteltetés ideje alatt az ingatlanhasználó mentesül a kötelező közszolgáltatási díj megfizetése alól.


(3)  Ha a szüneteltetés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak.


(4)  Amennyiben a szüneteltetés időtartama alatt a közszolgáltatás alá tartozó hulladék kerül kihelyezésre, az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat köteles megfizetni.


(5)  A Közszolgáltató jogosult az ingatlanhasználat szüneteltetését ellenőrizni, a szüneteltetés megkezdésekor és befejezésekor az ingatlanhasználóval egyeztetve a közüzemi mérőórák óraállásait leolvasni.


(6)  Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanhasználat szüneteltetését a Közszolgáltató részére a szüneteltetés időtartamára vonatkozó közüzemi (víz és elektromos áram) elszámoló számlák vagy erről szóló közüzemi igazolás benyújtásával igazolni.


(7)  Amennyiben a közüzemi számlák, az igazolások, vagy az (5) bekezdés szerinti leolvasott óraállások nem igazolják az ingatlanhasználat szüneteltetését, a Közszolgáltató visszamenőleg jogosult egy összegben kiszámlázni a közszolgáltatási díjat. A közszolgáltatási díj a teljes időszakra vonatkozóan a mindenkori jegybanki alapkamattal terhelten kerül kiszámlázásra.


13. §


(1) Az ingatlanhasználó az idényjellegű nyaraló, üdülő ingatlanán keletkezett települési hulladékra vonatkozóan április 1-től szeptember 30-ig köteles igénybe venni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.


(2) A meghatározott időszakon kívül az idényjellegű nyaraló, üdülő ingatlanán a használat folytán keletkezett települési hulladék kezeléséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.


(3) A lakóingatlanát üdülőként használó ingatlanhasználó a szünetelésre vonatkozó szabályok szerint járhat el, s kezdeményezheti a Közszolgáltatónál az ingatlan szezonális használatához igazodó hulladékgyűjtést.


7. Személyes adatok kezelése


14. §

(1)  A közszolgáltató jogosult a közszolgáltatást kötelezően igénybevevő ingatlanhasználókról nyilvántartást vezetni a közszolgáltatással összefüggően.


(2) Az adatkezelés célja a közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a közszolgáltatási díj behajtásához, valamint a közszolgáltatás kötelező igénybevételének szüneteltetéséhez szükséges adatbázis létrehozása és működtetése.


(3) A közszolgáltató a nyilvántartásában a természetes személyek esetében a Ht. alapján a természetes személyazonosító adatokat (név, anyja neve, születési hely, születési idő, lakcím) kezelheti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.


(4) A díjhátralék megfizetésére történő felszólítás eredménytelensége esetén a (3) bekezdésben meghatározott adatok a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak adhatók át.


8.  Közterületek tisztántartása és használatának rendje


15. §

A közterületek rendszeres tisztántartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az Önkormányzat az alkalmazásában álló zöldterület gondozókkal, másrészt az érintett ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik.


16. §

(1) Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztántartásával, a zöldterület ápolásával kapcsolatos feladatai bel- és külterületen:

a) Az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában egy méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének a gondozása, tisztántartása, szemét- és gyommentesítése, a járdára kilógó növényzet rendszeres nyírása, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság mentesítése, ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a feladatok mindkét irányra vonatkoznak.

b) Az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartása, gyommentesítése, (a gyomtalanítására gyomirtó szer nem használható).


(2) Üzlethelyiségek és elárusítóhelyek előtti gyalogutat a helyiség bérlője, vagy használója köteles a nyitva tartás ideje alatt állandóan tisztántartani, tekintet nélkül arra, hogy a szemét az üzleti tevékenységből keletkezik-e, vagy sem.


(3)  Az üzletek 5 m-es körzete és a hozzájuk tartozó parkolók tisztántartása az üzlet, a vendéglátóhely tulajdonosának, bérlőjének kötelessége.


(4) A közterületen szervezett rendezvény, piac, vásár során keletkezett hulladék tárolásáról, szállításáról a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a közszolgáltatóval kötött külön szerződés alapján.


17. §

(1) A zöldterületeket és azok műtárgyait, tartozékait – annak létesítőjétől függetlenül – a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon bárki ingyenesen használhatja, feltéve, hogy az nincs  kizárólagos használatba adva. A használó köteles a zöldterület és tartozékai használata során gondosan eljárni, a zöldterület károsodását megakadályozni.


(2)  Tilos a zöldterületen a növényzetet, annak ágait, virágját, termését rongálni, levágni, kivéve az arra jogosítottak által végzett kertészeti tevékenységet, fagallyazást, fakivágást, továbbá az ingatlantulajdonos által ültetett illetve ápolt virágok, cserjék virágjának szokásos vágását és termésének begyűjtését.


18. §

(1) A közforgalom céljára szolgáló területeket (utcákat, utakat, tereket, hidakat, parkokat) beszennyezni, azon hulladékot eldobni, továbbá a szennyvizet, vagy más folyadékot közterületre kiönteni tilos.


(2) A (1) bekezdésben megjelölt közterületeken legeltetni, még felügyelet mellett sem szabad. A szárnyas jószágot kiengedni tilos.


(3) Ebek és egyéb, közterületen sétáltatott, hajtott állat által okozott szennyezés eltávolításáról az állattartó köteles haladéktalanul gondoskodni.


19. §

(1) Hulladékot közterületen tárolni, állati hullát lerakni tilos.


(2) Ha bármilyen anyag szállításánál, fel- vagy lerakásánál a közterület szennyeződik, a szennyeződés előidézője, ha az közérdekből szükséges, akkor azonnal, de munkája elvégzése után nyomban köteles a közterületet ismét kifogástalanul tiszta állapotba hozni és az összegyűjtött hulladékot onnan eltávolítani.


20. §

(1) Építési, bontási, tatarozási munkákat úgy kell elvégezni, az építési, bontási anyagokat úgy kell tárolni, hogy a környezet ne szennyeződjék.


(2) Építés, bontás vagy tatarozás helyét szükség esetén a környező közterülettől kerítéssel kell elzárni. Minden ilyen munkánál, amely a közterület burkolatának felbontásával jár, illetőleg a talaj feltárását teszi szükségessé, ügyelni kell arra, hogy a közterület lehetőleg ne szennyeződjék.


(3) Közterületen építési, bontási és egyéb anyagot csak engedély alapján (az engedélyben megjelölt helyen és időben) szabad tárolni.


(4) Közterületen építési anyag tárolására és keverésére engedély csak indokolt esetben adható. Az engedélyben elő kell írni az eredeti állapot helyreállítására, valamint a forgalmi rend fenntartására vonatkozó kötelezettségeket.


9. Záró rendelkezések


21. §

(1) E rendelet  2015. augusztus 1-én lép hatályba.


(2) Hatályát veszti a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 13/2004. (VII. 15.) önkormányzati rendelet.
                       Tóth János Zoltán                                                           Lutár Mária

                          polgármester                                                                  jegyző


Mellékletek