Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, a szociális és kegyeleti támogatásairól

Hatályos: 2013. 05. 31

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-a alapján, a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőknek megállapítható szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól az alábbi rendeletet alkotja.


Általános rendelkezések


1. § (1) E rendelet hatálya Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott közszolgálati tisztviselőkre, ügykezelőkre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

(2) A köztisztviselő részére visszatérítendő vagy vissza nem térítendő szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatások adhatóak.

(3) A (2) bekezdés szerinti juttatások a nem teljes munkaidőben foglalkoztatott, azaz a részmunkaidős köztisztviselőket munkaidő-arányosan illetik meg.

(4) A rendelet 4-8. §-aiban meghatározott szabályokat a foglalkoztatási jogviszonyban lévő polgármester tekintetében is alkalmazni kell.


2. § (1) A Hivatal költségvetésében szociális és kegyeleti támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. A szociális keret konkrét – a 4., 5. §-okban meghatározott – támogatási formák szerinti megoszlását a Közszolgálati Szabályzatban a jegyző állapítja meg.

(2) Ha az adott költségvetési évre a Képviselő-testület:

a) juttatásokra előirányzatot nem állapít meg, vagy

b) a juttatásokra és támogatásokra megállapított keret kevésnek bizonyul, a jegyző év közben pótelőirányzatot kérhet. A Képviselő-testület e kérésnek a költségvetési rendelete módosításával tehet eleget.

(3) A jóváhagyott előirányzat adott évi felhasználatlansága miatt keletkező pénzmaradvány a következő évben a Képviselő-testület döntése alapján – meghatározott mértékben és arányban – használható fel az e rendelet tárgyát képező juttatásokra és támogatásokra.

(4) A juttatások fedezetéül szolgáló keretet az e rendeletben és a Közszolgálati  Szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.

(5) Az egyes juttatásokról és támogatásokról évenként elkülönített nyilvántartást kell vezetni.

(6) A támogatások folyósításával, illetve biztosításával kapcsolatos feladatokat a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési ügyinézője látja el.


Illetménykiegészítés


3. § (1) A Hivatal valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselője részére az Önkormányzat 10 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.

(2) A Hivatal valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselője, valamint ügykezelője részére az Önkormányzat 20 %-os mértékű illetménykiegészítést biztosít.


Köztisztviselői juttatások, támogatások


4. § (1) A köztisztviselőt kérelmére egyösszegű, vissza nem térítendő gyermekszületési támogatás illeti meg.

(2) A gyermekszületési támogatás kifizetését a jegyző engedélyezi.

(3) A gyermekszületési támogatás összege a mindenkori minimálbér összege.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás megítélésének és kifizetésének módját a közszolgálati szabályzat tartalmazza.


5. § (1) Az elhunyt köztisztviselő közeli hozzátartozóját - amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává -, kérelmére temetési segély illeti meg.

(2) A köztisztviselőt közeli hozzátartozójának halála esetén, kérelmére temetési segély illeti meg.

(3) Közeli hozzátartozónak minősülnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685 § b.) pontjában meghatározott személyek.

(4) A temetési segély kifizetését a jegyző engedélyezi.

(5) A temetési segély összege a mindenkori minimálbér 60%-a.

(6) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott támogatás megítélésének és kifizetésének módját a közszolgálati szabályzat tartalmazza.


6. § (1) A köztisztviselő számára, kérelmére illetményelőleg biztosítható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott illetményelőleg mértékét, feltételeit, a kifizetés és a visszafizetés rendjét – a központi jogszabályokkal összhangban – a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

(3) Az illetményelőleg kifizetését a jegyző engedélyezi.


7. § (1) A Hivatal köztisztviselőinek az önkormányzati vagy hatósági munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási, jelnyelvi tolmácsi tanulmányaihoz támogatást lehet biztosítani:

a) kamatmentes visszatérítendő, vagy

b) vissza nem térítendő támogatás formájában.

(2) A támogatást csak az iskolarendszerű oktatásban való részvétel esetén lehet adni.

(3) Pénzben fizetendő támogatást csak abban az esetben lehet megállapítani, ha a feladat ellátásához szükséges tanulmányok meglétét jogszabály írja elő, és a köztisztviselővel legalább a tanulmányok végzésével azonos időtartamra tanulmányi szerződést kötöttek.

(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben meghatározott támogatások további feltételeit, mértékét, az elbírálás rendjét, a támogatás kifizetésének, elszámolásának rendjét, a visszafizetésre vonatkozó szabályokat a közszolgálati szabályzat tartalmazza.


8. § (1) A köztisztviselőt a következő egészségügyi juttatás illeti meg:

a) szemüveg (kontaktlencse) készítésének díjához történő – vissza nem térítendő –   hozzájárulás,

b)egészségügyi szűrő vizsgálatok támogatása.

(2) A szemüveg készítés hozzájárulásának összege 38.650 forint.


A juttatások fedezetére szolgáló keret


9. § A juttatásokra kifizethető keret összegét a képviselő-testület mindig az adott évre vonatkozóan, a Hivatal éves költségvetésében állapítja meg.


10. § A jegyzőnek a rendelet végrehajtásával kapcsolatos felelőssége:

a) a jegyző felelős az e rendeletben és a további hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelő Közszolgálati Szabályzat elkészítéséért,

b) a rendeletben szabályozott juttatások fedezetéül szolgáló előirányzatok költségvetési rendelet-tervezetben való megalapozott, reális igényekhez igazodó szerepeltetéséért, beleértve a juttatásokat, támogatásokat terhelő járulékokat és adóterheket is,

c) a jegyző felelős a jóváhagyott előirányzatokkal történő megfelelő gazdálkodásért.


11. § A juttatások fedezetére szolgáló összegeket az önkormányzat költségvetésében meghatározottak, e rendeletben meghatározottak és a közszolgálati szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni.


A juttatásokkal kapcsolatos egyéb jegyzői feladatok


12. § A jegyző a személyügyi ügyintéző közreműködésével köteles:

a) a juttatások körültekintő felhasználásáról gondoskodni,

b) a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők szociális helyzetét, családi körülményeit folyamatosan figyelemmel kísérni, rendkívüli élethelyzet esetén a juttatást kérelem nélkül, hivatalból megállapítani,

c) a juttatásokkal kapcsolatos járulék-és adóterhek befizetéséről gondoskodni.


13. § A jegyző a közszolgálati szabályzatban köteles meghatározni a a Hivatal e rendeletben szabályozott juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos konkrét feladatait, eljárásának részletes szabályait, pénzügyi és személyügyi ügyintéző e rendeletben szabályozott juttatásokkal és támogatásokkal kapcsolatos konkrét feladatait, valamint az egyes feladatok felelőseit.


 Záró rendelkezések


14. § (1) E rendelet 2013. május 31. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Körjegyzőségnél foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 1/2002. (IV.15.) önkormányzati rendelet.
                           Sallee Barbara                                                                         Lutár Mária

                            polgármester                                                                              jegyző