Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (V.18.) önkormányzati rendelete

a településfejlesztési, a településrendezési és a településképi partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2017. 05. 19

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet célja

1. §


Jelen rendelet célja, hogy Hegymagas község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet (a továbbiakban együtt: településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok) elkészítésére, módosítására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítsa a lakosság, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek (a továbbiakban: partnerek) minél szélesebb körben történő bevonását, az elfogadott dokumentumok nyilvánosságát és az észrevételek, javaslatok megfelelő dokumentálási rendjét.


2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

2. §


(1) A polgármester a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítése, módosítása tekintetében a www.hegymagas.hu honlapon (a továbbiakban: honlap) és az Önkormányzat 8265 Hegymagas, Szigligeti u. 13. szám alatti hirdetőtáblán tájékoztatót tesz közzé, a 314/2012. (XI. 8.) Korm rendeletben meghatározott esetben lakossági fórumot tart.


(2) A polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumoktól és az egyeztetési eljárás módjától, valamint a tájékoztatás helyétől és módjától függően – a meghatározott egyeztetési szakaszokra (előzetes tájékoztató, munkaközi tájékoztató) is figyelemmel – készíti el.


(3) A lakossági fórum helyének és idejének kihirdetése a hirdetőtáblán és a honlapon történik a lakossági fórumot megelőzően legalább 8 nappal.


(4) Amennyiben a hirdetőtáblán történő elhelyezést a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok terjedelme, formátuma nem teszi lehetővé, úgy a tájékoztatóban közölt időpontokban és helyszíneken van lehetőség betekintésre e dokumentumokba.


(5) A partnerek a honlapról letölthető, illetve a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében átvehető partneri adatlap (1. melléklet) felhasználásával a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok tekintetében.

(6) Az aláírt partneri adatlapon meg kell jelölni az egyeztetési eljárás tárgyát, a partner nevét/képviselőjét, címét/székhelyét, döntése szerint e-mail címét, telefonszámát. Ezen adatok megadása szükséges az érintett részéről abban az esetben is, ha a lakossági fórumon elhangzott javaslatát, észrevételét kéri jegyzőkönyvbe foglalni.


(7) A partneri adatlapon a partnerek észrevételt és javaslatot a közzétett tájékoztató alapján a tájékoztató megjelenésének napjától a tájékoztatóban meghatározott határidőig tehetnek

a) a papír alapú adatlap a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal címére (8264 Szigliget, Kossuth u. 54.) történő megküldésével, személyes leadásával, vagy

b) az adatlap elektronikus levél mellékleteként történő megküldésével az adatlapon feltüntetett e-mail címre.3. A dokumentálás és a nyilvántartás módja

3. §


(1) A beérkezett véleményeket a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézője rendszerezi, melyek átadásra kerülnek a településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumok készítésével megbízott személynek, aki ezek figyelembe vételével elkészíti a dokumentum tervezetét, amelyet a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézője feltölt a honlapon található tárhelyre.


(2) Az érdemi, adatlapon érkezett észrevételeket, javaslatokat az ügyirat részeként kell megőrizni.4. Az el nem fogadott észrevételek, javaslatok indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

4. §


(1) Az elkészített és közzétett dokumentumtervezetre érkezett valamennyi érdemi észrevételt, javaslatot az Önkormányzat főépítésze értékeli, összegzi, eltérő észrevételek, javaslatok esetén a polgármester azok tisztázása érdekében egyeztetést kezdeményezhet.


(2) Az érintettek meghívásáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézője gondoskodik. Az egyeztetésről jegyzőkönyv készül.


(3) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt.


(4) Amennyiben az állami főépítészi eljárásban, a partnerek részéről nem érkezik észrevétel, javaslat, az Önkormányzat főépítésze – partnerségi egyeztetést lezáró döntésként – ennek tényét írásban rögzíti, ez esetben képviselő-testületi döntésre nincs szükség.


(5) A képviselő-testület – állami főépítészi eljárás esetén az Önkormányzat főépítészének – döntése feltöltésre kerül a honlapra.5. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések

5. §


Az elfogadott településfejlesztési, településrendezési, valamint településképi dokumentumokat – a hatályba lépésüket követően – a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézője feltölti a honlapon található tárhelyre.


6. Záró rendelkezés

6. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
Tóth János Zoltán                                                                             Lutár Mária

                                 polgármester                                                                                    jegyző


Mellékletek