Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (VIII.24.) önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen kívül, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól, valamint az önkormányzat és az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről

Hatályos: 2017. 06. 01 - 2019. 04. 24

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. §[1]


A rendelet hatálya kiterjed Hegymagas Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén történő házasságkötésre.


2. §


(1)[2] A házasságkötés helyszínéül szolgáló hivatali helyiség, Polgármesteri Hivatal Hegymagas, Szigligeti u. 13.


(2) A hivatali munkaidőt a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg.


3. §


(1) A 2. §-ban meghatározott hivatali helyiségen-, illetve hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés engedélyezését, a házasságkötési szándéknak az elektronikus anyakönyvben történő rögzítésekor kell kezdeményezni, az elektronikus anyakönyvben rendszeresített nyomtatványon.


(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötést a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője engedélyezi, ha az anyakönyvvezető meggyőződése szerint a házasságkötés helyszínén, a házasságkötés ünnepélyes és méltó körülményei, illetve az okirat védelme biztosított.


4. §[3]


A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötéssel összefüggésben a többletszolgáltatás ellentételezéseként, 35.000 Ft díjat kell fizetni. A díj a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti Áfa összegét nem tartalmazza.


5. §[4]


A díj megfizetése alól mentesülnek az ügyfelek, ha

a) a felek valamelyike helyi lakos,

b) a felek valamelyikének, vagy mindkettőjüknek közeli halálával fenyegető egészségi állapota indokolja a hivatali helyiségen kívüli, vagy hivatali munkaidőn túli házasságkötés megtartását.


6. §


(1) A díjat a házassági szándék bejelentésekor kell befizetni az önkormányzat házipénztárába, vagy az e célra biztosított készpénz átutalási megbízáson.


(2) A házasságkötés elmaradásakor, a jegyespár a befizetett díj visszatérítésére igényt tarthat, ha a házasságkötés lemondására, legalább a tervezett időpontot megelőző napon írásban került sor.


7. §[5]


Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításakor


a) hivatali helyiségben nettó 5. 000 Ft vagy az anyakönyvvezető választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő,


b) hivatali helyiségen kívül nettó 7. 000 Ft vagy az anyakönyvvezető választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő.


8. §


(1) E rendelet 2016. szeptember 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépést követően induló eljárásokban kell alkalmazni.


(2) Hatályát veszti az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 9/2013. (VII. 12.) önkormányzati rendelet.                    Tóth János Zoltán sk.                                                    Lutár Mária sk.

                      polgármester                                                                   jegyző[1]

Módosította a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2017. június 1.

[2]

Módosította a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2017. június 1.

[3]

Módosította a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2017. június 1.

[4]

Módosította a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2017. június 1.

[5]

Módosította a 7/2017. (V.31.) önkormányzati rendelet. Hatályba lépés napja: 2017. június 1.