Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről

Hatályos: 2021. 02. 19 - 2022. 02. 11

Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről1

2021.02.19.

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Hegymagas Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés bevételi főösszegét 62.664.752 Ft-ban, kiadási főösszegét 62.664.752 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás 18.134.000 Ft

b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.392.000 Ft

c) dologi kiadások 17.793.000 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása 1.790.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 11.231.122 Ft, ebből tartalékok: 5.664.122 Ft

f) beruházások 3.355.000 Ft

g) felújítások 6.154.000 Ft

h) finanszírozási kiadás 815.630 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 22.494.752 Ft

b) közhatalmi bevételek 21.350.000 Ft

c) működési bevételek 2.403.000 Ft

d) felhalmozási bevételek 1.417.000 Ft

e) finanszírozási bevételek 15.000.000 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 5 fő, melyből 1 fő közalkalmazott, 2 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 2 fő.

4. § Az Önkormányzat

a)bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b)bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonként és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
c)bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
d)kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
e)kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
f)a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti bontásban a 7. melléklet;
g)2020 – 2023 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h)előirányzat felhasználási tervet a 9. melléklet
tartalmazza

5. § (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) Az Önkormányzat a kiadások között 5.664.122 Ft általános tartalékot állapít meg.

(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(5) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

(7) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek Önkormányzati támogatásban.

(8) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (7) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(9) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

6. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

7. § (1) A képviselő-testület az állatorvos részére saját gépjármű hivatali célú használatáért havi költségtérítést állapít meg. A költségtérítés mértéke 7.000 Ft/hó.

(2) A képviselő-testület

a) A Faluház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:

aa) 1 Termékbemutató, vásár céljára 5000 Ft,

ab) Félnapos termékbemutató, vásár céljára 3000 Ft,

ac) Bál, családi rendezvény céljára 7.000 Ft

október 15-től április 15-ig plusz 3.000 Ft fűtési díjat kell fizetni

b) A Kultúrház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:

ba) Termékbemutató, vásár céljára 5.000 Ft

bb) Félnapos termékbemutató vásár céljára 3000 Ft

bc) Bál, családi rendezvény céljára 25.000 Ft

október 15-től április 15-ig plusz 5.000 Ft fűtési díjat kell fizetni

c) A Faluház tetőterében kialakított szálláshely bérleti díja 1.800 Ft/fő/éjszaka. Fűtési szezonban október 15-től április 15-ig plusz 3.000 Ft/szoba/nap bérleti díjat kell fizetni.

(3) A Képviselő-testület a hegymagasi állandó lakosok részére a (4) bekezdés ac) pontban meghatározott bérleti díjból 50 %, az (4) bekezdés bc) pont esetében 70 % kedvezményt biztosít. (Ez a fűtési díjakra nem vonatkozik.)

(4) Temetés és jótékonysági rendezvény esetén az (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott helyiségekért bérleti díjat nem kell fizetni.

(5) A Képviselő-testület a Faluházban biztosított szolgáltatások díját az alábbiak szerint határozza meg:

a) fénymásolás 50 Ft/másolat, 10 másolaton felül 20 Ft/másolat

b) fekete-fehér nyomtatás 100 Ft/oldal

c) fekete-fehér kép 150 Ft/oldal

d) színes kép 300 Ft/oldal

(6) A Képviselő-testület 2020. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – részére étkezési támogatást állapít meg. Az étkezési támogatás havi kerete bruttó 12.600 Ft/hó/fő, melyet az önkormányzat készpénz formájában biztosít

(7) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

(8) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege általános- és középiskolás gyermek esetén 15.000 Ft/fő.

(9) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2020. évre 180.000 Ft-ban határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a konténerben gyűjtött vegyes háztartási hulladék elhelyezésére szolgáló szemeteszsák díját 250 Ft/db határozza meg.

(11) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(12) A Képviselő-testület Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint 2020 évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 61.970 Ft összegben állapítja meg.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2017 évi költségvetésről szóló 2/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelete.

1

Az önkormányzati rendeletet a Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelete 8. §-a hatályon kívül helyezte 2022. február 11. napjával.