Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (VIII.18.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2015. 08. 19

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya


1. §


(1)   A rendelet hatálya Hegymagas község közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmazóra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.


(2) 

a)  Kibocsátó a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) szerinti kibocsátó.

b)  Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: amely lehetővé teszi – műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva – a rácsatlakozást.


2. Adatszolgáltatási és eljárási szabályok


2. §


(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania az Önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványon a tárgyévet követő év március 31. napjáig. A bevallást a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző), mint önkormányzati adóhatósághoz kell benyújtani.


(2) A talajterhelési díjat a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetni Hegymagas Község Önkormányzata 11748052-15427975-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számla javára.


(3) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnik a vízvezeték-hálózatról történő vízfogyasztás megszüntetése (a fogyasztásmérő leszerelése) napján, valamint a közcsatorna-hálózatra történő rákötés napján.


3. §


(1) A Jegyző részére a szennyvíz-csatorna üzemeltetője a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:


  1. tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók azonosításához szükséges adatokkal a kibocsátóknak a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiségről, korrigálva a külön jogszabály szerint figyelembe vett locsolási célú kedvezmény mennyiségével,
  2. a negyedévet követő hónap 10. napjáig a közcsatornára való rácsatlakozók köréről, valamint a kibocsátók körében történt változásról.


(2) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap átalány vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.


(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az önkormányzati adóhatóság.4. §


A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a Jegyző vezet nyilvántartást.


3. Díjmentesség, díjkedvezmény


5. §


(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése és bevallása alól az a kibocsátó magánszemély, akinek a nem vállalkozási célra használt ingatlana után, a közszolgáltató által igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 10 m3-t


(2) Mentesül az adott naptári évben a talajterhelési díj fizetés alól az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna-hálózatra ráköt és a rákötés tényét a víziközmű szolgáltatóval megkötött közüzemi szerződés másolatával igazolja.


(3) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj részletekben történő megfizetése engedélyezhető.


(4) Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése.


(5) A kedvezményt a megfelelő igazolások (orvosi igazolás, az elemi kárról biztosító által felvett jegyzőkönyv, halotti anyakönyvi kivonat, munkaügyi hivatal igazolása, jövedelemigazolás stb.) csatolásával lehet érvényesíteni.


5. Záró rendelkezés


6. §


(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba azzal, hogy a benne foglaltak a 2015 évre vonatkozó bevallások tekintetében alkalmazandók.


(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a talajterhelési díjról szóló 7/2009. (IX. 20.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
                    Tóth János Zoltán                                                                              Lutár Mária 

                       polgármester                                                                                     jegyző