Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a falugondnoki szolgálatról

Hatályos: 2016. 01. 01 - 2019. 10. 07

Hegymagas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

(1) Hegymagas Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a szociális alapellátások színvonalának javítása, a község intézményhiányából eredő települési hátrányok enyhítése, a helyi adottságokhoz és sajátosságokhoz igazodó egyéni és közösségi szintű igények kielégítése, a településen lakó családok életfeltételeinek javítása, a helyi civilszervezetek működésének támogatása, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása céljából falugondnoki szolgálatot (a továbbiakban: Szolgálat) működtet.


(2) A Szolgálat ellátásának személyi és tárgyi feltételeit az Önkormányzat biztosítja.


2. §

A rendelet hatálya Hegymagas közigazgatási területén tartózkodó a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 3. § (1) – (3) bekezdésében felsorolt személyekre terjed ki.


3. §

(1) A Szolgálat keretében ellátandó közvetlen személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatok:

a) étkeztetésben való közreműködés (étel lakásra szállításával),

b) házi segítségnyújtásban (bevásárlás, fűtés, szakrendelésre szállítás, orvos lakásra való hívása, gyógyszer kiváltás, hivatalos ügyek intézése) való közreműködés,

c) közreműködés a közösségi szociális információk szolgáltatásában,

d) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás segítése (a háziorvosi rendelésre szállítás, egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, gyógyszerkiváltás, és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás),

e) óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása (óvodába, iskolába, kulturális és sport rendezvényre).


(2) A Szolgálat keretében ellátandó közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatok:

a) közösségi, művelődési, sport-és szabadidős tevékenységek szervezése, segítése,

b) egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (1) bekezdés a) pontjába foglaltakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.


(3) A Szolgálat keretében ellátandó az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások:

a) önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

b) személyszállítási feladatok,

c) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása.


(4) A Szolgálatnak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi feladatot úgy kell ellátnia, hogy az az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön.


(5) A Szolgálat által ellátandó feladatokat részletesen a Falugondnoki szolgáltat szakmai programja, valamint a falugondnok munkaköri leírása tartalmazza.


4. §

(1) A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselőjének kérelmére történik.


(2) A szolgáltatások igénybevétele iránti igényeket a falugondnoknál kell bejelenteni személyesen, telefonon, vagy írásban. Az igények elbírálása fontossági szempont alapján történik, előnyben kell részesíteni a szociális alapellátási feladatokhoz kapcsolódó igényeket.


(3) A falugondnoki szolgálat igénybevétele térítésmentes.


(4) A falugondnoki szolgáltatás megszűnik:

a) kérelmező halálával,

b) kérelmező lemondásával,,

c) ha az ellátásban részesülő személy a szolgáltatásra nem szorul rá.


5. §

(1) Az Önkormányzat a működési engedély alapján működtetett Szolgálat feladatainak ellátására egy fő főállású falugondnokot foglalkoztat, heti 40 órás közalkalmazotti jogviszony keretében.


(2) A falugondnok felett az alapvető munkáltatói jogokat a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.


6. §

(1) A Szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a Szolgálat rendelkezésére álló gépjárművel látja el, melynek érvényes műszaki vizsgával, kötelező felelősség- és CASCO biztosítással kell rendelkezni. A gépjármű üzemképes állapotáért a falugondnok a felelős.


(2) A falugondnok a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételekről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 8. melléklete szerinti tevékenység naplót köteles vezetni. A tevékenység naplót a szolgáltatást igénybevevőnek nem kell aláírnia. Az adott napi teljesítés igazolására a polgármester jogosult.


(3) A falugondnok a munkaköri leírásban foglaltak szerint, valamint a polgármester utasításának megfelelően látja el a falugondnoki szolgáltatás körébe tartozó feladatokat.


(4) A falugondnokot szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell, a helyettesítő személyről a képviselő-testület gondoskodik.


(5) A falugondnok az elvégzett munkáról a tárgyévet követő év május 31. napjáig köteles beszámolni a képviselő-testületnek.


(6) A falugondnok részére a polgármester igazolványt állít ki, annak érdekében, hogy a feladatok elvégzése során a feladat ellátására vonatkozó felhatalmazását igazolni tudja.


(7) Az Önkormányzat a falugondnok részére munkaruhát biztosít, melynek mértékét a tárgyévi költségvetés, a juttatás további szabályait pedig szabályzat tartalmazza. 7. §

Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba.
            Tóth János Zoltán                                                                                Lutár Mária

               polgármester                                                                                       jegyző