Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Hatályos: 2019. 01. 01 - 2020. 02. 20

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 4. § (2) bekezdés d) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések


1. §


A kötelező közszolgáltatással ellátott terület Hegymagas község közigazgatási területe.


2. §


(1) A közszolgáltatás teljesítésére jogosult és kötelezett közszolgáltató a Czanka Barnabás (a továbbiakban: közszolgáltató) 2019. december 31. napjáig.


(2) Az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet a közszolgáltató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. kezelésében lévő Tapolcai szennyvíztisztító telep területén kialakított, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogadását, ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő műszaki létesítményekkel ellátott, hatósági engedéllyel rendelkező telepen helyezi el.


3. §


A közszolgáltatási szerződésben rögzítésre kerülnek a magasabb szintű jogszabályokban előírt egyes tartalmi elemek.2. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei


4. §.


(1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és szállítására vonatkozó szerződés a közszolgáltatás megrendelésével az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője vagy egyéb jogcímen használója (a továbbiakban együtt: ingatlantulajdonos) és a közszolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számítva 48 órán belül végzi el.

(2) A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél), vagy a közszolgáltató által megadott telefonszámon.


5. §


(1)A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott munkák elvégzését nem tagadhatja meg, a (2) bekezdésben meghatározott eset kivételével.

(2) Az ismeretlen összetételű szennyvíz veszélytelenségének vagy veszélyességének megállapításáig veszélyes hulladéknak tekintendő, mely esetekben a közszolgáltató a mindenkori jogszabályi előírások figyelembevételével, megfelelő intézkedések mellett megtagadja annak elszállítását.
6. §


(1) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató az igénybevevő aláírásával igazolja.

(2) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően utólag, számla alapján jogosult beszedni.


7. §


(1) A közszolgáltató a közszolgáltatási jogviszony létrejöttével kezelheti a (3) bekezdés szerinti személyes adatokat.

(2) A közszolgáltató a személyes adatokat a közszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos feladatok ellátása, azt követően pedig a közszolgáltatási jogviszonyból eredő jogok érvényesítése vagy kötelezettségek teljesítése érdekében, csak a cél megvalósításához szükséges ideig kezelheti. A jogviszony megszűnését követően a közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti, vagy törli.

(3) A közszolgáltató jogosult

a) az ingatlanhasználó természetes személy vonatkozásában a névre, születési névre, anyja nevére, lakcímre, születési időre és helyre, telefonszámra és elektronikus levelezési címre vonatkozó, valamint

b) egyéb ingatlanhasználó vonatkozásában a névre, székhelyre, adószámra, telefonszámra, elektronikus levelezési címre, a képviselő nevére és címére vonatkozó adatokat kezelni.

(4) A közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatok biztonságáról, megismerhetőségéről, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.


3. Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei


8. §.


(1) Az ingatlantulajdonos a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, környezetkárosítás nélküli ideiglenes tárolásáról és annak szükség szerinti elszállíttatásáról a közszolgáltató igénybevételével gondoskodik.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtése és ideiglenes tárolása során az ingatlantulajdonos megfelelő gondossággal jár el annak érdekében, hogy az mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne veszélyeztesse, a település természetes és épített környezetét ne szennyezze, ne károsítsa.


9. §


(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatást szükség szerint veszi igénybe. A közszolgáltatást annak igénybevétele előtt legalább 48 órával a közszolgáltatónak bejelenti.

(2) Az ingatlantulajdonos a kötelező munkák végzését tűri, e célból a közszolgáltatót – annak előzetes értesítése alapján - az ingatlanába beengedi, és a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítja.

(3) Az ingatlantulajdonos mentesül a közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége alól, ha nem használt vagy beépítetlen ingatlanán háztartási szennyvíz nem keletkezik és ennek tényét írásban bejelenti a közszolgáltatónak.

(4) Üdülőként nyilvántartott ingatlanok esetében a Képviselő-testület eltérő szabályozást nem állapít meg.


10. §


(1) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként meghatározott szolgáltatási díjat számla ellenében megfizeti a szolgáltatónak.

(2) Az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás igénybevétele során megadja a 5. §-ban rögzített személyes adatait.


4. A közszolgáltatás díja


11. §


(1) A tulajdonos a közszolgáltatás igénybevételéért közszolgáltatási díjat fizet, melyet a rendelet 1. melléklete tartalmaz.

(2) A közszolgáltatási díj egységnyi díjtétele az ingatlanon keletkező nem közművel összegyűjtött és elszállított háztartási szennyvíz mennyiség egységnyi térfogatára vetített díj.

(3) A tulajdonos a közszolgáltatási díjat a szolgáltatás elvégzését követően utólag kiállított számla alapján fizeti meg.5. Záró rendelkezések


12. §.


(1) Ez a rendelet 2015. március 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 12/2004. (VII. 15.) önkormányzati rendelet
Tóth János Zoltán sk.                                                 Lutár Mária sk.

    polgármester                                                               jegyzőMellékletek