Hegymagas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (IX.12.) önkormányzati rendelete

a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2018. 09. 13

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


(1) A rendelet hatálya Hegymagas Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatára terjed ki.


(2) A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat vonatkozásában a törvény szabályait e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.


(3) A filmforgatási célú közterület használattal összefüggő, a Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi hatáskörök gyakorlási jogát a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.


2. §


A filmforgatás célú közterület-használat esetenként nem haladhatja meg:


a) a turisztikailag kiemelt, központi területen nyári szezonban a 10 napot, egyéb időszakban a 15 napot, illetve

b) egyéb közterületeken a 30 napot.


3. §


Mentes a díjfizetés alól az önkormányzat megbízásából készülő filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat.


4. §


(1) Kérelmező

a) lakókörnyezetben 22.00 és 06.00 óra között zajjal járótevékenységet (különösen: építés, bontás, hangszóró használat) nem folytathat.


b) köteles az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartásáról, a keletkezett hulladék elszállításáról gondoskodni,


c) tájékoztatja a filmforgatással érintett lakosságot és vállalkozásokat a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról, az esetleges forgalomkorlátozásokról. A tájékoztatót a helyben szokásos módon kell közzétenni.


d) megtéríti a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károkat, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.


(2) Filmforgatás után a használt közterület eredeti állapotát helyre kell állítani.


5. §


Filmforgatás célú közterület-használati hatósági szerződés nem hagyható jóvá, ha a filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő hatósági szerződés megküldésének időpontjában az adott közterületre más közterület-használati engedély van érvényben.


6. §


A filmforgatás célú közterület-használatra létrejött hatósági szerződés jóváhagyását követően - a forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint rendkívüli természeti események esetén - a közterület igénybevétele meghiúsul, a közterület használatát az akadályozó körülmény elhárulását követő 3 napon belül újra biztosítani kell.


7. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szóló 11/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelete.