Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete

az iparűzési adóról

Hatályos: 2021. 01. 30

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete

az iparűzési adóról

2021.01.30.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.31.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról 2021-01-30-tól Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § 50%-os mértékű adókedvezmény illeti meg azt a vállalkozót, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdés, illetőleg a 39/A. § vagy 39/B. § alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió forintot.

1/A. § 90%-os mértékű adókedvezmény illeti meg azt illeti meg azt a Htv. 52. § 23. pontja szerint meghatározott háziorvos, védőnő vállalkozót, akinek/amelynek a Htv. 39. § (1) bekezdése, vagy a 39/A. §-a, vagy 39/B. §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 20 millió forintot.

1/B. § (1) Helyi iparűzési adóból számított adókedvezményt vehet igénybe az a vállalkozás, amely az Önkormányzat illetékességi területén a számvitelről szóló törvény szerint számított legalább olyan 200 millió Ft aktívált értékű beruházást létesít, amelyet első alkalommal a vállalkozás vesz használatba, és

a) a beruházás eredményeképpen az éves statisztikai létszám legalább 10%-kal nő, vagy

b) a beruházás eredményeképpen a Htv. szerinti vállalkozási szintű – Pécs Önkormányzatára osztott – adóalap legalább 10%-kal nő.

(2) A helyi iparűzési adóból számított adókedvezmény mértéke az adóévben aktívált, (1) bekezdés szerinti beruházás értékének a 20%-a, de legfeljebb a fizetendő adó 10 %-a.

(3) A helyi iparűzési adóból számított (2) bekezdés szerinti adókedvezményt a beruházás aktiválása évében kell érvényesíteni, vagy legalább az elszámolást meg kell kezdeni. Amennyiben a vállalkozás az adókedvezményt egy adóévben nem tudja igénybe venni, jogosult azt az egymást követő három évben elszámolni. A helyi iparűzési adókedvezmény három egymást követő év alatt el nem számolt része a negyedik évtől már nem érvényesíthető.

1/C. §

2. § (1) Az adó mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a;

(2)

3. § Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a Htv., az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. § (1) jelen önkormányzati rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2)

4/A. §

4/B. § E rendeletnek az iparűzési adóról szóló 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2017. (I.23.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezett 1/B. §-át, 1/C. §-át, 4/A. §-át, 5. §-át, 1. és 2. mellékletét 2017. január 1. napjától nem kell alkalmazni.

4/C. § E rendeletnek az iparűzési adóról szóló 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2021. (I.29.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezett 2. § (2) bekezdését 2021. január 1. napjától nem lehet alkalmazni.

5. §