Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (I.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről

Hatályos: 2015. 01. 29 - 2016. 01. 28

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat szervezeti és működési szabályáról szóló 12/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 17. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének Igazgatási, Szociális, Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az önkormányzati képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai tiszteletdíjáról a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya kiterjed - az alpolgármester kivételével - az önkormányzati képviselőkre, valamint a bizottságok nem képviselő tagjaira.


Tiszteletdíj


2. §


(1) A képviselőket és a bizottságok nem képviselő tagjait munkájukért e rendelet szerinti tiszteletdíj illeti meg.


(2) A képviselői tiszteletdíj mértéke havonta:

a) az önkormányzati képviselői alapdíj: 85.030.- Ft,

b) a bizottsági tag díja bizottságonként: az alapdíj 45%-a, azaz 38.264.- Ft,

c) a bizottsági elnökök díja: az alapdíj 90%-a, azaz 76-527.- Ft,

d) a bizottsági elnökhelyettesek díja, amennyiben és ameddig más bizottságokban nem elnökök, illetőleg nem FEB-tagok önkormányzati tulajdonú cégben: a bizottsági tagoknak járó, alapdíj 45%-ának megfelelő díjon felül, további 45%.


(3) A nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja havonta 25.000- Ft.


(4) Az önkormányzati tulajdonú, illetve részben önkormányzati tulajdonú cégek felügyelő bizottságaiba delegáltak tiszteletdíja az alapdíj 45 %-a, azaz 38.264.- Ft.


3. §


(1) A képviselőnek a képviselő-testületi ülésről történő hiányzása esetén a tárgyhavi tiszteletdíját 3.000.- Ft-tal kell csökkenteni.


(2) Az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni a bizottsági ülésről történő hiányzásnál is azzal az eltéréssel, hogy a tárgyhavi tiszteletdíjat ülésenként 2.000.- Ft-tal kell csökkenteni.


(3) Ha a képviselő, illetőleg a bizottsági tag a képviselő-testület, a bizottság, vagy a polgármester által adott megbízatás teljesítése miatt hiányzik az ülésről, úgy az (1)-(2) bekezdéseket nem kell alkalmazni.


(4) Hiányzás: a napirendi pontok több mint 50 %-ának megtárgyalásáról szóló távolmaradás.


Juttatások


4. §


(1) Az önkormányzat minden települési képviselő és nem képviselő bizottsági tag részére előfizeti a városi lapot.


(2) A települési képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok az önkormányzat üdülőit a polgármesteri hivatal dolgozóival azonos feltételekkel vehetik igénybe.


Vegyes és záró rendelkezések


5. §


(1) Az e rendeletben megállapított tiszteletdíjak kifizetésére a következő hónap 15-én (amennyiben az munkaszüneti nap a következő munkanapon), a július-augusztus havinál szeptemberben kerül sor, polgármesteri ellenjegyzés alapján.


(2) Az e rendeletben, illetve e rendelet alapján megállapított kiadások fedezetét a képviselő-testület az éves költségvetésben biztosítja.


(3) Az e rendelet szerinti kifizetéseket a pénzügyi, gazdasági bizottság ellenőrzi.


6. §


(1) Hatályát veszti az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, juttatásairól és költségtérítéséről szóló 7/1995. (IV.13.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 7/1999. (IV.22.), 20/2003. (XII.01.), 12/2004. (IV. 29.), 38/2006. (XI. 16.), valamint a 19/2007. (X. 18.) önkormányzati rendeletek.


(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.