Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016.(II.22.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 05. 27

Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testületének

 1/2016 (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


Nóráp  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ában, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.


A rendelet hatálya

1.§

 A rendelet hatálya kiterjed Nóráp Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi  költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:


 1. költségvetési bevételét                                                                           23.747.676  Ft-ban1

aa) működési költségvetési bevételét                                                    23.747.676  Ft-ban

 1. belföldi finanszírozási                                                                            726.276 Ft-ban2


 1. költségvetési kiadását                                                                           32.321.955  Ft-ban3


 ca) működési költségvetési kiadását                                                    19.569.735  Ft-ban4

ebből:

 - személyi jellegű kiadások                                                                     3.582.000  Ft-ban5

- munkaadókat terh. járulékok                                                                    839.970  Ft-ban6

- dologi kiadások                                                                                      12.370.726  Ft-ban7

- ellátottak pénzbeli juttatása                                                                   1.509.599  Ft-ban8

- egyéb működési célú kiadások                                                                        1.267.440  Ft-ban9


cb) felhalmozási költségvetési kiadását                                                          14.727.067  Ft-ban10

ebből:

 - a beruházások előirányzatát                                                                  465.800 Ft-ban11

 - a felújítások előirányzatát                                                                     8.271.267  Ft-ban12

 - egyéb felhalmozási kiadások                                                             6 000.000  Ft-ban


bc) tartalék                                                                                            4.067.630  Ft-ban13


     c)   finanszírozási kiadását                                                                         696.520 Ft-ban14

            ebből:

            - ÁHT-én belüli megelőlegezések visszafizetése                                   696.520 Ft-ban


 1. költségvetési egyenlegének összegét: - 14.597.000  Ft-ban állapítja meg


 1. a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 14.597.000  Ft


 1. a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.


 1. az általános tartalék összegét 4.067.630  Ft-ban hagyja jóvá.


 1.  az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát 1 főben, a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 1 főben hagyja jóvá.(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesítetten a rendelet  1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.


A költségvetés részletezése

3. §

 1. Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 3. melléklet mutatja be.
 2. Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet mutatja be.
 3. A költségvetési hozzájárulásokat az 5. melléklet mutatja be.
 4. A céljellegű támogatásokat részletező kimutatást a 6. melléklet szerint fogadja el.
 5. Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.
 6. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.
 7.  A Képviselő-testület a kiadások között 4.067.630  Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
 8. Többéves kihatással járó döntések számszerűsítését a 8. melléklet mutatja be.
 9. Az Önkormányzat beruházási kiadásainak célonkénti részletezését a 9.melléklet szerint fogadja el.


Az Önkormányzat  költségvetése

4. §

  A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.


A 2016. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

5. §

 1. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


 1. Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


 1. Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.


 1. A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


 1. Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


6. §

 1. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.


 1. A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


 1. A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


 1. A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


 1. Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


 1. A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.


A gazdálkodás szabályai

7. §

 1. A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


 1. A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.


 1. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.


 1. A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

 1. Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.


 1. A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.


Átmeneti gazdálkodás

9. §

 1. Az Áht. 25. § (3) alapján – mivel az Önkormányzat 2016. január 1-jéig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.


 1. A polgármester a 2016. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.Záró rendelkezések

10. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Nóráp, 2017. február 8.                              Stankovics Ferenc                                  Bóka Istvánné

  polgármester                                        jegyzőZáradék


 A rendelet kihirdetve:

Nóráp, 2017. február 22.Bóka Istvánné

      jegyző
                                                                                                              


1-15 Módosítva Nóráp Község Önkormányzat 4/2017(V.26.) Önkormányzati rendelete alapján.