Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015.(V.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014.l évi zárszámadásáról

Hatályos: 2015. 05. 31

Nóráp Község Önkormányzat  Képviselő-testületének 


6/2015. (V.30.)  önkormányzati rendelete Nóráp Község Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról


Nóráp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya kiterjed Nóráp Község Önkormányzatára.  


2. § Nóráp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi zárszámadást 25.318 e Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal, 34.861 e Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 32.042 e  Ft  bevételi előirányzat teljesítéssel és 19.536 e Ft kiadási előirányzat teljesítéssel hagyja jóvá.


3. §      (1)       Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

     (2) az önkormányzat működési célú bevételeinek és a kiadásainak mérlegét a 2.1. melléklet mutatja be.

     (3) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.2 melléklet mutatja be.

     (4) a felújítások kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

     (5) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 4. melléklet tartalmazza.

     (6) a céljelleggel juttatott támogatásokat az 5. melléklet mutatja be.

     (7) a vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 6.1-es és 6.2-es melléklet szerint fogadja el.


4.§ (1) a költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

     (2)  a közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.

     (3)  az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással nem rendelkezik.

     (4)  az önkormányzat 2014. évi működése  során hitelfelvételre nem került sor.

     (5)  a költségvetési mérleget a 7. melléklet szerint fogadja el.

     (6)  a maradvány kimutatást a 8. melléklet mutatja be.

     (7)  az eredmény kimutatást a 9. melléklet szerint fogadja el.


Egyéb rendelkezések

5.§

                                        

  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.18.) számú rendelet hatályát veszti.


             Stankovics Ferenc                                                                       Bóka Istvánné

                 polgármester                                                                                   jegyzőA rendelet kihirdetve:

2015. május 30.


Bóka Istvánné

  jegyző