Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 15

Nyírtelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdése alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Nyírtelek Város Polgármestere Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését:

1.169.336.485 Ft költségvetési bevétellel

1.169.336.485 Ft költségvetési kiadással

ebből: 983.947.471 Ft működési bevétel

983.947.471 Ft működési kiadás

56.979.192 Ft működési hiány

185.389.014 Ft felhalmozási bevétel

185.389.014 Ft felhalmozási kiadás

159.020.808 Ft felhalmozási hiány

23.819.619 Ft finanszírozási kiadás

összegben állapítja meg.

(2) A költségvetési rendelet 56.979.192 Ft működési hiány (mely tartalmazza a 23.819.619 Ft finanszírozás kiadást), 159.020.808 Ft felhalmozási hiányt állapít meg, melynek fedezete belső forrás, a 2020. évi maradványból előzetesen figyelembe vett 216.000.000 Ft.

(3) Az önkormányzat az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlásra 5.421.943 Ft általános tartalékot határoz meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1, 2/a, 2/b, 3/a, 3/b, 4/a, 4/b, 5/a, 5/b számú melléklete alapján határozza meg a polgármester.

(5) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2/c,2/d,3/c,3/d,4/c,4/d, 5/c, 5/d mellékletek szerint állapítja meg.

(6) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatainak bemutatását önkormányzati és intézményi szinten a 6/a és 6/b melléklet részletezi.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik.

3. §

A költségvetés részletezése

A Polgármester az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) A 2020/2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 1. számú tájékoztató tábla mutatja be.

(2) Az Önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét 2.1-2.4 számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntései alapján kimutatott kötelezettségeket a 3. számú tájékoztató tábla részletezi.

(4) A 2021. költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeinek és kiadásinak részletezését a 4. számú tájékoztató tábla mutatja be.

(5) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások részletezését a 5. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. számú tájékoztató tábla szerint határozza meg.

(7) Az EU-s támogatással és egyéb forrásból megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait és hozzájárulásokat a 7- 8. számú tájékoztató tábla szerint hagyja jóvá.

(8) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. tájékoztató tábla tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 10. számú tájékoztató tábla részletezi.

(10) Az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények éves létszámkeretét a 11.1-11.4 számú tájékoztató tábla tartalmazza.

4. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(7) Az Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozói részére bruttó 200.000.- Ft/fő cafeteria juttatást biztosít.

(8) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2021. évben 46.380.- Ft.

5. §

Az előirányzatok módosítása

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 10.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatai között átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, a negyedévet követő hónap 15. napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. §

A gazdálkodás szabályai

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa a költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. §

Záró és vegyes rendelkezések

(1) Ez a rendelet 2021. február 15-én 11.00 órakor lép hatályba.

1. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata

2021. évi összevont költségvetési mérlege

Ssz.

BEVÉTELEK

ÖSSZEG

Ssz.

KIADÁSOK

ÖSSZEG

2019. évi tény

2020. évi terv

2020. évi tény

2021. évi terv

2019. évi tény

2020. évi terv

2020. évi tény

2021. évi terv

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)

1 575 000 792

984 648 223

1 149 064 860

983 947 471

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)

1 090 629 184

963 290 641

1 002 804 658

983 947 471

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

1 071 629 535

552 720 950

849 965 566

616 585 485

I.

Személyi juttatások

469 521 791

427 506 646

490 154 728

453 742 330

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

552 376 124

533 939 550

597 412 347

595 490 485

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

78 493 282

75 750 958

75 822 336

65 905 095

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

519 253 411

18 781 400

252 553 219

21 095 000

III.

Dologi kiadások

361 298 457

333 808 712

283 559 133

305 605 671

II.

Közhatalmi bevételek

298 955 169

239 450 000

138 686 434

231 850 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 552 586

16 500 000

12 733 540

19 100 000

III.

Működési bevételek

66 513 270

63 575 200

106 349 611

78 532 794

V.

Egyéb működési célú kiadások

143 757 126

109 724 325

115 172 823

115 774 756

1.

Egyéb működési bevételek

66 513 270

63 575 200

1 508 528

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

4 728 079

214 577

1 309 251

9 352 813

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

6 911 635

600 000

420 000

500 000

V.

Működési finanszírozási bevétel

137 902 818

128 902 073

54 063 249

56 979 192

3.

Működési célú kiadás Áh-on kivülre

132 117 412

103 802 000

113 443 572

100 500 000

1.

Pénzmaradvány

111 083 472

128 902 073

26 239 114

56 979 192

4.

Tartalék

5 107 748

0

5 421 943

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

26 819 346

0

27 824 135

0

VI.

Működési finanszírozási kiadások

24 005 942

21 357 582

25 362 098

23 819 619

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

24 005 942

21 357 582

25 362 098

23 819 619

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)

276 368 863

330 287 464

515 543 185

185 389 014

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

254 560 453

330 287 464

396 041 486

185 389 014

VI.

Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről

29 999 334

0

22 363 136

0

VI.

Beruházások

163 556 797

55 747 481

28 802 798

82 659 681

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

29 999 334

0

2 364 588

0

VII.

Felújítások

91 003 656

274 539 983

367 238 688

102 729 333

VII.

Felhalmozási bevételek

2 200 787

0

12 185 038

26 368 206

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

IX.

Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány

244 168 742

330 287 464

480 995 011

159 020 808

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 851 369 655

1 314 935 687

1 664 608 045

1 169 336 485

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 345 189 637

1 314 935 687

1 398 846 144

1 169 336 485

2/a.. melléklet 2/a. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTEL

forintban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat száma

2019.évi tény

2020. évi terv

2020. évi tény

2021. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

1 366 107 651

788 489 550

1 021 038 998

854 660 279

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

1 051 550 265

533 939 550

827 490 566

595 490 485

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

552 376 124

533 939 550

597 412 347

595 490 485

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

499 174 141

0

230 078 219

II.

Közhatalmi bevételek

B3

298 905 169

239 450 000

138 686 434

231 850 000

III.

Működési bevételek

B4

15 652 217

15 100 000

54 861 998

27 319 794

1.

Egyéb működési bevételek

B411

0

0

1 498 359

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

32 200 121

0

34 548 174

26 368 206

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

29 999 334

0

22 363 136

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 364 588

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

2 200 787

0

12 185 038

26 368 206

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

125 609 874

128 902 073

45 218 053

56 979 192

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

98 790 528

128 902 073

17 393 918

56 979 192

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

26 819 346

27 824 135

3.

Központi irányító szervi támogatás

B816

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

244 168 742

330 287 464

478 098 299

159 020 808

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

244 168 742

330 287 464

478 098 299

159 020 808

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 768 086 388

1 247 679 087

1 578 903 524

1 097 028 485

2/b. melléklet 2/b. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat száma

2019.évi tény

2020. évi terv

2020. évi tény

2021. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

528 232 776

377 958 673

396 670 215

358 738 741

I.

Személyi juttatások

K1

131 568 533

60 574 469

108 663 490

57 798 017

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

107 025 107

30 486 450

81 930 617

27 922 531

2.

Külső személyi juttatások

K12

24 543 426

30 088 019

26 732 873

29 875 486

= Ebből: választott tisztségviselők juttatásai

K121

21 680 584

20 185 423

19 976 500

19 794 480

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

16 332 176

8 592 967

12 330 094

6 915 897

III.

Dologi kiadások

K3

223 023 155

182 566 912

147 770 268

159 150 071

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

13 552 586

16 500 000

12 733 540

19 100 000

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

143 756 326

109 724 325

115 172 823

115 774 756

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

4 728 079

214 577

1 309 251

9 352 813

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

6 910 835

600 000

420 000

500 000

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

132 117 412

103 802 000

113 443 572

100 500 000

4.

Tartalékok

K513

5 107 748

-

5 421 943

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

244 168 742

322 667 464

385 082 390

173 922 514

VI.

Beruházások

K6

154 149 336

48 127 481

18 143 702

73 352 181

VII.

Felújítások

K7

90 019 406

274 539 983

366 938 688

100 570 333

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on kívülre

K89

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

500 995 333

547 052 950

553 348 741

564 367 230

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

24 005 942

21 357 582

25 362 098

23 819 619

2.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

476 989 391

525 695 368

527 986 643

540 547 611

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 273 396 851

1 247 679 087

1 335 101 346

1 097 028 485

2/c. melléklet 2/c. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

909 139 471

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

356 238 741

1.

Önkormányzatok működési támogatása

595 490 485

1.

Személyi juttatások

57 798 017

2.

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 915 897

3.

Közhatalmi bevételek

231 850 000

3.

Dologi kiadások

159 150 071

4.

Működési bevételek

27 319 794

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 100 000

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

5.

Egyéb működési célú kiadások

113 274 756

6.

Költségvetési maradvány

54 479 192

5.a

Általános tartalék

5 421 943

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

185 389 014

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

173 922 514

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

73 352 181

2.

Felhalmozási bevétel

26 368 206

2.

Felújítások

100 570 333

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

159 020 808

4.

Finanszírozási kiadás

564 367 230

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 094 528 485

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 094 528 485

2/d. melléklet 2/d. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2 500 000

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 500 000

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

1.

Személyi juttatások

2.

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

4.

Működési bevételek

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

2 500 000

6.

Költségvetési maradvány

2 500 000

5.a

Általános tartalék

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 500 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 500 000

3/a. melléklet 3/a. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat száma

2019. évi tény

2020. évi terv

2020. évi tény

2021. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

7 378 446

2 044 700

2 816 537

1 960 000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

4 546 270

-

880 000

-

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B111

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 546 270

-

880 000

-

II.

Közhatalmi bevételek

B3

50 000

-

-

-

III.

Működési bevételek

B4

2 782 176

2 044 700

1 936 537

1 960 000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

-

-

3 803

-

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

122 338 711

139 150 465

142 565 479

138 899 656

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

3 440 444

-

1 564 093

-

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

118 898 267

139 150 465

141 001 386

138 899 656

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

508 000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

508 000

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

129 717 157

141 195 165

145 890 016

140 859 656

3/b. melléklet 3/b. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat száma

2019. évi tény

2020. évi terv

2020. évi tény

2021. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

122 790 839

137 639 165

132 739 663

136 859 156

I.

Személyi juttatások

K1

89 372 977

99 026 495

99 500 927

100 554 795

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

87 512 267

98 576 495

98 907 142

99 754 795

2.

Külső személyi juttatások

K12

1 860 710

450 000

593 785

800 000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

15 847 273

19 502 670

15 240 223

14 119 361

III.

Dologi kiadások

K3

17 570 589

19 110 000

17 998 513

22 185 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

4.

Tartalékok

K513

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

4 775 028

3 556 000

3 163 720

4 000 500

VI.

Beruházások

K6

3 790 778

3 556 000

3 163 720

4 000 500

VII.

Felújítások

K7

984 250

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre

K84

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

127 565 867

141 195 165

135 903 383

140 859 656

3/c. melléklet 3/c. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok,államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

140 859 656

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

136 859 156

1.

Önkormányzatok működési támogatása

1.

Személyi juttatások

100 554 795

2.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

14 119 361

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

22 185 000

4.

Működési bevételek

1 960 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

6.

Központi irányitó szervi támogatás

138 899 656

5.a

Általános tartalék

7.

Költségvetési maradvány

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

4 000 500

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

4 000 500

2.

Felhalmozási bevétel

2.

Felújítások

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Költségvetési maradvány

4.

Finanszírozási kiadás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

140 859 656

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

140 859 656

3/d. melléklet 3/d. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3.

Működési bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Költségvetési maradvány

5.

Egyéb működési célú kiadások

5.a

Általános tartalék

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

4/a. melléklet 4/a. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat száma

2019. évi tény

2020. évi terv

2020. évi tény

2021. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

187 989

190 500

753 249

253 000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

-

-

500 000

-

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B111

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

500 000

II.

Közhatalmi bevételek

B3

III.

Működési bevételek

B4

187 989

190 500

253 249

253 000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

3 539

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

-

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

204 403 098

229 750 364

207 973 641

243 727 349

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 062 145

1 330 624

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

203 340 953

229 750 364

206 643 017

243 727 349

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 753 712

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

1 753 712

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

204 591 087

229 940 864

210 480 602

243 980 349

4/b. melléklet 4/b. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat száma

2019. évi tény

2020. évi terv

2020. évi tény

2021. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

199 565 339

227 146 864

205 216 536

239 308 349

I.

Személyi juttatások

K1

120 019 976

139 469 242

134 536 794

158 943 194

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

117 596 101

138 199 242

132 332 471

157 673 194

2.

Külső személyi juttatások

K12

2 423 875

1 270 000

2 204 323

1 270 000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

22 294 813

24 724 222

23 009 007

23 856 555

III.

Dologi kiadások

K3

57 249 750

62 953 400

47 670 735

56 508 600

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

800

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

4.

Tartalékok

K513

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

2 272 036

2 794 000

3 172 791

4 672 000

VI.

Beruházások

K6

2 272 036

2 794 000

3 172 791

4 672 000

VII.

Felújítások

K7

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre

K84

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

201 837 375

229 940 864

208 389 327

243 980 349

4/c. melléklet 4/c. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

243 980 349

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

239 308 349

1.

Önkormányzatok működési támogatása

1.

Személyi juttatások

158 943 194

2.

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

23 856 555

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

56 508 600

4.

Működési bevételek

253 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

6.

Központi, irányító szervi támogatás

243 727 349

5.a

Általános tartalék

7.

Költségvetési maradvány

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

4 672 000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

4 672 000

2.

Felhalmozási bevétel

2.

Felújítások

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Költségvetési maradvány

4.

Finanszírozási kiadás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

243 980 349

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

243 980 349

4/d. melléklet 4/d. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3.

Működési bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Költségvetési maradvány

5.

Egyéb működési célú kiadások

5.a

Általános tartalék

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

5/a. melléklet 5/a. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetési mérlege

BEVÉTEL

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat száma

2019. évi tény

2020. évi terv

2020. évi tény

2021. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)

63 423 888

65 021 400

70 392 827

70 095 000

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

B1

15 533 000

18 781 400

21 095 000

21 095 000

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B111

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

15 533 000

18 781 400

21 095 000

21 095 000

II.

Közhatalmi bevételek

B3

III.

Működési bevételek

B4

47 890 888

46 240 000

49 297 827

49 000 000

1.

Egyéb működési bevételek

B411

2 827

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)

-

-

-

-

V.

Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről

B2

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

VI.

Felhalmozási bevételek

B5

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

B8

162 540 526

156 794 539

186 292 719

157 920 606

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

7 790 355

5 950 479

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

154 750 171

156 794 539

180 342 240

157 920 606

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

635 000

1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

635 000

2.

Központi irányító szervi támogatás

B816

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

225 964 414

221 815 939

257 320 546

228 015 606

5/b. melléklet 5/b. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi költségvetési mérlege

KIADÁS

Ft-ban

Ssz.

ROVAT MEGNEVEZÉSE

Rovat száma

2019. évi tény

2020. évi terv

2020. évi tény

2021. évi terv

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+…V)

216 034 288

220 545 939

242 816 146

225 221 606

I.

Személyi juttatások

K1

128 560 305

128 436 440

147 453 517

136 446 324

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

128 253 305

126 586 440

146 894 517

135 606 324

2.

Külső személyi juttatások

K12

307 000

1 850 000

559 000

840 000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

24 019 020

22 931 099

25 243 012

21 013 282

III.

Dologi kiadások

K3

63 454 963

69 178 400

70 119 617

67 762 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

K5021

2.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on belülre

K506

3.

Egyéb működési célú támogatások Áh-on kívülre

K512

4.

Tartalékok

K513

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)

3 344 647

1 270 000

4 622 585

2 794 000

VI.

Beruházások

K6

3 344 647

1 270 000

4 322 585

635 000

VII.

Felújítások

K7

300 000

2 159 000

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

K8

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áh-on belülre

K84

MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

K915

FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

K9

1.

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

219 378 935

221 815 939

247 438 731

228 015 606

5/c. melléklet 5/c. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei előirányzat

KÖTELEZŐ FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

228 015 606

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

225 221 606

1.

Önkormányzatok működési támogatása

1.

Személyi juttatások

136 446 324

2.

Egyéb működési célú támogatások Áht-on belülről

21 095 000

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 013 282

3.

Közhatalmi bevételek

3.

Dologi kiadások

67 762 000

4.

Működési bevételek

49 000 000

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5.

Működési célú átvett pénzeszköz

5.

Egyéb működési célú kiadások

6.

Központi, irányító szervi támogatás

157 920 606

5.a

Általános tartalék

7.

Költségvetési maradvány

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

2 794 000

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

1.

Beruházások

635 000

2.

Felhalmozási bevétel

2.

Felújítások

2 159 000

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

4.

Költségvetési maradvány

4.

Finanszírozási kiadás

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

228 015 606

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

228 015 606

5/d. melléklet 5/d. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatai önként vállalt feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Ssz.

Bevételek

Eredeti előirányzat

Ssz.

Kiadások

Eredei előirányzat

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

0

I.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

0

1.

Működési célú támogatások Áht-on belülről

0

1.

Személyi juttatások

0

2.

Közhatalmi bevételek

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

3.

Működési bevételek

0

3.

Dologi kiadások

0

4.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

5.

Költségvetési maradvány

5.

Egyéb működési célú kiadások

Általános tartalék

0

6.

Céltartalék

0

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

0

II.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

0

1.

Felhalmozási célú támogatás Áht-on belülről

0

1.

Beruházások

0

2.

Felhalmozási bevétel

0

2.

Felújítások

0

3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

3.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

4.

Költségvetési maradvány

0

4.

Általános tartalék

0

5.

Céltartalék

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

6/a. melléklet 6/a. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata

2021. évi kiemelt bevételi előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési bevételek

Felhalmozási költségvetési bevételek

Működési/felhalmozási finanszírozási bevételek

Bevételek összesen

Önkormányzatok működési támogatásai

Egyéb működési támogatás Áh-n belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú támogatások Áh-n belülről

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Költségvetési maradvány

Egyéb működési bevétel

Irányító szerv támogatás folyósítása

Nyírtelek Város Önkormányzata

54 942 874

231 850 000

27 319 794

26 368 206

216 000 000

556 480 874

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

1 960 000

138 899 656

140 859 656

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

253 000

243 727 349

243 980 349

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

21 095 000

49 000 000

157 920 606

228 015 606

Összesen

54 942 874

21 095 000

231 850 000

78 532 794

0

0

26 368 206

0

216 000 000

0

540 547 611

1 169 336 485

6/b. melléklet 6/b. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata

2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai

Ft-ban

INTÉZMÉNYEK MEGNEVEZÉSE

Működési költségvetési kiadások

Felhalmozási költségvetési kiadások

Működési finanszírozási kiadások

Kiadások összesen

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli ellátása

Egyéb működési célú kiadások

Általános tartalék

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási kiadások

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás

Nyírtelek Város Önkormányzata

57 798 017

6 915 897

159 150 071

19 100 000

110 352 813

5 421 943

73 352 181

100 570 333

23 819 619

556 480 874

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

100 554 795

14 119 361

22 185 000

4 000 500

140 859 656

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

158 943 194

23 856 555

56 508 600

4 672 000

243 980 349

Nyírteleki Szociális Szolgálató Központ

136 446 324

21 013 282

67 762 000

635 000

2 159 000

228 015 606

Összesen

453 742 330

65 905 095

305 605 671

19 100 000

110 352 813

5 421 943

82 659 681

102 729 333

0

23 819 619

0

1 169 336 485

1.számú Tájékoztató tábla. melléklet 1.számú Tájékoztató tábla. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzatának

2021. évi ágazati feladatainak támogatása

Jogcím száma

Támogatás jogcíme

2020. évi terv

2021.évi terv

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

100 302 000

120 066 750

1.1.1.2

Zöldterület-gazdálkodás támogatása

9 349 200

9 349 200

1.1.1.3

Közvilágítás támogatása

17 984 000

17 984 000

1.1.1.4

Köztemető támogatása

5 370 477

5 370 477

1.1.1.5

Közutak támogatása

5 777 150

5 776 242

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

1 538 000

19 159 200

1.1.1.7

Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

1 928 569

5 013 300

1.1.2

Nem közművel össszegyűjtött házt.szennyv. ártalm.

10 000

10 000

1.1

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

142 259 396

182 729 169

1.2.1.1

Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

17 824 200

17 697 580

1.2.1.2

Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát

0

0

1.2.1

Óvodaműködtetési támogatás

17 824 200

17 697 580

1.2.2

Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása

71 255 450

79 242 450

1.2.3.1

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

2 776 900

3 456 000

1.2.3.2

Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

1 447 300

1 611 000

1.2.3

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

4 224 200

5 067 000

1.2.4.1

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

31 200 000

37 947 000

1.2.4.2

Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

0

0

1.2.4

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

31 200 000

37 947 000

1.2

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

124 503 850

139 954 030

1.3.1

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

40 023 550

37 926 539

1.3.2.1

Család és gyermekjóléti szolgálat

4 760 000

5 740 000

1.3.2.2

Szociális étkeztetés

4 248 400

4 977 000

1.3.2.3.1

Házi segítségnyújtás - szociális segítés

50 000

50 000

1.3.2.3.2

Házi segítségnyújtás - személyi gondoskodás

17 160 000

19 965 000

1.3.2.4

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

12 750 000

13 437 000

1.3.2.5

Időskorúak nappali intézményi ellátása

5 700 000

6 510 000

1.3.2.6

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás alaptámogatása

2 000 000

2 000 000

1.3.2.7

Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi ellátás teljesítménytámogatása

8 624 000

9 284 000

1.3.2.8

Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alaptámogatása

2 000 000

2 000 000

1.3.2.9

Szenvedély betegek részére nyújtott közösségi teljesítménytámogatása

9 016 000

9 706 000

1.3.2

Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai

66 308 400

73 669 000

1.3.3.1.1

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása

4 419 000

5 100 000

1.3.3.1.2

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók támogatása

8 380 400

12 780 000

1.3.3.2

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

8 441 000

4 076 000

1.3.3

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

21 240 400

21 956 000

1.3.4.1

Bértámogatás

50 154 520

55 042 520

1.3.4.2

Intézményüzemeltetési támogatás

11 658 000

12 969 000

1.3.4

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása

61 812 520

68 011 520

1.3

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

189 384 870

201 563 059

1.4.1.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

24 332 000

20 671 200

1.4.1.2

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás

43 626 921

34 200 191

1.4.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

67 958 921

54 871 391

1.4.2

Szünidei étkeztetés támogatása

976 684

974 516

1.4

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

68 935 605

55 845 907

1.5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 855 829

15 398 320

TÁMOGATÁS MINDÖSSZESEN:

533 939 550

595 490 485

2/1 számú Tájékoztató tábla . melléklet 2/1 számú Tájékoztató tábla . melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forint

Nyírtelek Város Önkormányzata

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

216 000 000

198 000 005

180 000 009

162 000 013

144 000 017

126 000 021

108 000 025

90 000 029

72 000 033

54 000 037

36 000 041

18 000 045

Önkormányzatok működési támogatása

49 624 208

49 624 207

49 624 207

49 624 207

49 624 207

49 624 207

49 624 207

49 624 207

49 624 207

49 624 207

49 624 207

49 624 207

595 490 485

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevétel

19 320 833

19 320 833

19 320 833

19 320 833

19 320 833

19 320 833

19 320 833

19 320 833

19 320 833

19 320 833

19 320 833

19 320 837

231 850 000

Működési bevétel

2 276 649

2 276 649

2 276 649

2 276 649

2 276 649

2 276 649

2 276 649

2 276 649

2 276 649

2 276 649

2 276 649

2 276 655

27 319 794

Felhalmozási bevételek

2 197 350

2 197 350

2 197 350

2 197 350

2 197 350

2 197 350

2 197 350

2 197 350

2 197 350

2 197 350

2 197 350

2 197 356

26 368 206

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen:

289 419 040

271 419 044

253 419 048

235 419 052

217 419 056

199 419 060

181 419 064

163 419 068

145 419 072

127 419 076

109 419 080

91 419 100

1 097 028 485

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

4 816 501

4 816 501

4 816 501

4 816 501

4 816 501

4 816 501

4 816 501

4 816 501

4 816 501

4 816 501

4 816 501

4 816 506

57 798 017

Munkaadókat terhelő járulékok

576 324

576 324

576 324

576 324

576 324

576 324

576 324

576 324

576 324

576 324

576 324

576 333

6 915 897

Dologi kiadások

13 262 505

13 262 505

13 262 505

13 262 505

13 262 505

13 262 505

13 262 505

13 262 505

13 262 505

13 262 505

13 262 505

13 262 516

159 150 071

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 591 666

1 591 666

1 591 666

1 591 666

1 591 666

1 591 666

1 591 666

1 591 666

1 591 666

1 591 666

1 591 666

1 591 674

19 100 000

Egyéb működési kiadások

9 196 067

9 196 067

9 196 067

9 196 067

9 196 067

9 196 067

9 196 067

9 196 067

9 196 067

9 196 067

9 196 067

9 196 076

110 352 813

Általános tartalék

451 828

451 828

451 828

451 828

451 828

451 828

451 828

451 828

451 828

451 828

451 828

451 835

5 421 943

Beruházások

6 112 681

6 112 681

6 112 681

6 112 681

6 112 681

6 112 681

6 112 681

6 112 681

6 112 681

6 112 681

6 112 681

6 112 690

73 352 181

Felújítások

8 380 861

8 380 861

8 380 861

8 380 861

8 380 861

8 380 861

8 380 861

8 380 861

8 380 861

8 380 861

8 380 861

8 380 862

100 570 333

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

47 030 602

47 030 602

47 030 602

47 030 602

47 030 602

47 030 602

47 030 602

47 030 602

47 030 602

47 030 602

47 030 602

47 030 608

564 367 230

Kiadások összesen:

91 419 035

91 419 035

91 419 035

91 419 035

91 419 035

91 419 035

91 419 035

91 419 035

91 419 035

91 419 035

91 419 035

91 419 100

1 097 028 485

Egyenleg

198 000 005

180 000 009

162 000 013

144 000 017

126 000 021

108 000 025

90 000 029

72 000 033

54 000 037

36 000 041

18 000 045

0

2/2 számú Tájékoztató tábla. melléklet 2/2 számú Tájékoztató tábla. melléklet

a Nyírteleki Polgármesteri Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forintban

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

163 333

163 333

163 333

163 333

163 333

163 333

163 333

163 333

163 333

163 333

163 333

163 337

1 960 000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

11 574 971

11 574 971

11 574 971

11 574 971

11 574 971

11 574 971

11 574 971

11 574 971

11 574 971

11 574 971

11 574 971

11 574 975

138 899 656

Bevételek összesen:

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 312

140 859 656

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

8 379 566

8 379 566

8 379 566

8 379 566

8 379 566

8 379 566

8 379 566

8 379 566

8 379 566

8 379 566

8 379 566

8 379 569

100 554 795

Munkaadókat terhelő járulékok

1 176 613

1 176 613

1 176 613

1 176 613

1 176 613

1 176 613

1 176 613

1 176 613

1 176 613

1 176 613

1 176 613

1 176 618

14 119 361

Dologi kiadások

1 848 750

1 848 750

1 848 750

1 848 750

1 848 750

1 848 750

1 848 750

1 848 750

1 848 750

1 848 750

1 848 750

1 848 750

22 185 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

333 375

333 375

333 375

333 375

333 375

333 375

333 375

333 375

333 375

333 375

333 375

333 375

4 000 500

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 304

11 738 312

140 859 656

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2/3 számú Tájékoztató tábla. melléklet 2/3 számú Tájékoztató tábla. melléklet

a Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

21 083

21 083

21 083

21 083

21 083

21 083

21 083

21 083

21 083

21 083

21 083

21 087

253 000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

20 310 612

20 310 612

20 310 612

20 310 612

20 310 612

20 310 612

20 310 612

20 310 612

20 310 612

20 310 612

20 310 612

20 310 617

243 727 349

Bevételek összesen:

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 704

243 980 349

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

13 245 266

13 245 266

13 245 266

13 245 266

13 245 266

13 245 266

13 245 266

13 245 266

13 245 266

13 245 266

13 245 266

13 245 268

158 943 194

Munkaadókat terhelő járulékok

1 988 046

1 988 046

1 988 046

1 988 046

1 988 046

1 988 046

1 988 046

1 988 046

1 988 046

1 988 046

1 988 046

1 988 049

23 856 555

Dologi kiadások

4 709 050

4 709 050

4 709 050

4 709 050

4 709 050

4 709 050

4 709 050

4 709 050

4 709 050

4 709 050

4 709 050

4 709 050

56 508 600

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

389 333

389 333

389 333

389 333

389 333

389 333

389 333

389 333

389 333

389 333

389 333

389 337

4 672 000

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 695

20 331 704

243 980 349

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2/4 számú Tájékoztató tábla. melléklet 2/4 számú Tájékoztató tábla. melléklet

a Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Forint

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ

Bevételi jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Nyitó pénzkészlet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 757 916

1 757 916

1 757 916

1 757 916

1 757 916

1 757 916

1 757 916

1 757 916

1 757 916

1 757 916

1 757 916

1 757 924

21 095 000

Közhatalmi bevétel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevétel

4 083 332

4 083 332

4 083 332

4 083 332

4 083 332

4 083 332

4 083 332

4 083 332

4 083 332

4 083 332

4 083 332

4 083 348

49 000 000

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

13 160 050

13 160 050

13 160 050

13 160 050

13 160 050

13 160 050

13 160 050

13 160 050

13 160 050

13 160 050

13 160 050

13 160 056

157 920 606

Bevételek összesen:

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 328

228 015 606

Kiadási jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Személyi juttatások

11 370 527

11 370 527

11 370 527

11 370 527

11 370 527

11 370 527

11 370 527

11 370 527

11 370 527

11 370 527

11 370 527

11 370 527

136 446 324

Munkaadókat terhelő járulékok

1 751 106

1 751 106

1 751 106

1 751 106

1 751 106

1 751 106

1 751 106

1 751 106

1 751 106

1 751 106

1 751 106

1 751 116

21 013 282

Dologi kiadások

5 646 833

5 646 833

5 646 833

5 646 833

5 646 833

5 646 833

5 646 833

5 646 833

5 646 833

5 646 833

5 646 833

5 646 837

67 762 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

52 916

52 916

52 916

52 916

52 916

52 916

52 916

52 916

52 916

52 916

52 916

52 924

635 000

Felújítások

179 916

179 916

179 916

179 916

179 916

179 916

179 916

179 916

179 916

179 916

179 916

179 924

2 159 000

Egyéb felhalmozási kiadások

0

Finanszírozási kiadások

0

Kiadások összesen:

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 298

19 001 328

228 015 606

Egyenleg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. számú Tájékoztató tábla. melléklet 3. számú Tájékoztató tábla. melléklet

Ezer Ft

Megnevezés

Tevékenység

Vonatkozási időszak

2021. év várható teljesítés (bruttó)

2022. év várható teljesítés (bruttó)

2023. év várható teljesítés (bruttó)

2024. év várható teljesítés (bruttó)

2025. év várható teljesítés (bruttó)

Összesen

1.

Nyírségvíz Zrt.

Szennyvíz közmű üzemeltetése

határozatlan

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

25 000

2.

Tűzmegelőzés Bt.

Tűz és munkavédelem

határozatlan

503

503

503

503

503

2 515

3.

Groupama Garancia Biztosító Zrt

Vagyon- és felelősségbiztosítás

határozatlan

508

508

508

508

508

2 540

4.

MVM Next Energiakereskedelmi Zrt

Gázszolgáltatás

határozatlan

5 786

5 786

5 786

5 786

5 786

28 930

5.

Nyírségvíz Zrt.

Ivóvízellátás

határozatlan

1 631

1 631

1 631

1 631

1 631

8 155

6.

NYÍR-TEL-SZOL Kft.

Iskolai étkeztetés

határozatlan

38 100

38 100

38 100

38 100

38 100

190 500

7.

Oriental Lux Kft.

Közvilágítás

2021. december 31-ig

7 055

7 055

8.

E.ON Energiakereskedelmi Kft

Intézményi áramellátás

határozatlan

5 483

5 483

5 483

5 483

5 483

27 415

9.

Winnie-The-Pooh Bt

Mozgó szakorvosi szolgálat

határozatlan

240

240

240

240

240

1 200

10.

Med+ Bt

Fizioterápia szakmai felügyelet

határozatlan

214

214

214

214

214

1 070

4. számú Tájékoztató tábla. melléklet 4. számú Tájékoztató tábla. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak

összevont költségvetési mérlege 2021-2024 években

Ft-ban

Ssz.

BEVÉTELEK

ÖSSZEG

Ssz.

KIADÁSOK

ÖSSZEG

2021. évi terv

2022. évi terv

2023. évi terv

2024. évi terv

2021. évi terv

2022. évi terv

2023. évi terv

2024. évi terv

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV+V)

983 947 471

906 315 279

890 813 279

890 813 279

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (I+II+…VI)

983 947 471

908 357 457

892 855 457

892 855 457

I.

Működési célú támogatások Áht-on belülről (1+2)

616 585 485

553 126 400

554 213 700

554 593 600

I.

Személyi juttatások

453 742 330

367 854 257

367 854 257

367 854 257

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

595 490 485

534 625 200

535 712 500

536 092 400

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

65 905 095

55 230 000

55 230 000

55 230 000

2.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

21 095 000

18 501 200

18 501 200

18 501 200

III.

Dologi kiadások

305 605 671

337 652 000

321 850 000

321 850 000

II.

Közhatalmi bevételek

231 850 000

240 000 000

240 000 000

240 000 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

19 100 000

17 700 000

18 000 000

18 000 000

III.

Működési bevételek

78 532 794

65 215 321

65 215 321

65 215 321

V.

Egyéb működési célú kiadások

115 774 756

111 377 022

111 377 022

111 377 022

1.

Egyéb működési bevételek

0

0

0

0

1.

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból adódó kiadás

9 352 813

0

0

0

IV.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

2.

Működési célú kiadás Áh-on belülre

500 000

3 877 022

3 877 022

3 877 022

V.

Működési finanszírozási bevétel

56 979 192

47 973 558

31 384 258

31 004 358

3.

Működési célú kiadás Áh-on kivülre

100 500 000

105 000 000

105 000 000

105 000 000

1.

Pénzmaradvány

56 979 192

47 973 558

31 384 258

31 004 358

4.

Tartalék

5 421 943

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

0

VI.

Működési finanszírozási kiadások

23 819 619

18 544 178

18 544 178

18 544 178

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

23 819 619

18 544 178

18 544 178

18 544 178

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (VI+VII+VIII+IX)

185 389 014

30 544 178

30 544 178

30 544 178

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII+IX)

185 389 014

28 502 000

28 502 000

28 502 000

VI.

Felhalmozási célú támogatások Aht.-on belülről

0

0

0

0

VI.

Beruházások

82 659 681

12 000 000

12 000 000

12 000 000

1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

VII.

Felújítások

102 729 333

16 502 000

16 502 000

16 502 000

VII.

Felhalmozási bevételek

26 368 206

0

0

0

VIII.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0

VIII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

IX.

Költségvetési maradvány,finanszírozási bevétel

159 020 808

30 544 178

30 544 178

30 544 178

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

1 169 336 485

936 859 457

921 357 457

921 357 457

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

1 169 336 485

936 859 457

921 357 457

921 357 457

5. számú Tájékoztató tábla. melléklet 5. számú Tájékoztató tábla. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások az Áht. 24. § (4) bekezdés c.) pontja szerint

a.)

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

nemleges

b.)

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

nemleges

c.)

a helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

kommunális adó mentesség

198 000 Ft

d.)

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

nemleges

e.)

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

nemleges

6.számú Tájékoztató t . melléklet 6.számú Tájékoztató tábla . melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési éve

Kivitelezés befejezési éve

Felhasználás 2020. december 31-ig

Felhasználás 2021. december 31-ig

2021. évi felhalmozási kiadás előirányzata

1

2

3

4

5

6

7

Nyírteleki Kastélykert Óvoda és Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés

4 672 000

2021

2021

-

4 672 000

4 672 000

Nyírteleki Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés

4 000 500

2021

2021

-

4 000 500

4 000 500

Nyírteleki Szociális Szolgáltató Központ tárgyi eszköz beszerzés

2 794 000

2021

2021

-

2 794 000

2 794 000

BMÖGF/5-7/2019 Dózsa Gy. utcai Egészségház

35 293 334

2020

2021

32 055 431

3 237 903

2 414 374

TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00027 Zöld város kialakítása

374 431 620

2019

2021

334 645 673

39 785 947

29 450 697

TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

95 000 000

2020

2021

7 254 006

87 745 994

83 282 556

Bölcsődei pályázathoz kapcs. óvodai rész

10 000 000

2021

2021

-

10 000 000

10 000 000

BMÖFT/334-10/2020 Dózsa Gy. utca felújítása

26 664 730

2021

2021

-

26 664 730

26 287 729

Vigadó akadálymentesítési munkálatok

6 000 000

2021

2021

-

6 000 000

6 000 000

Ravatalozó önerő

2 744 358

2021

2021

-

2 744 358

2 744 358

Tervdokumentációk

8 729 500

2021

2021

-

8 729 500

8 729 500

Utak felújítása, karbantartása

5 013 300

2021

2021

-

5 013 300

5 013 300

ÖSSZESEN:

575 343 342

373 955 110

201 388 232

185 389 014

7. számú Tájékoztató tábla. melléklet 7. számú Tájékoztató tábla. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósuló programjai,

projektjeinek bevételei 2019-2021. években

Ft-ban

Projekt megnevezése

Projekt megvalósítás

A projekt költsége

Saját forrás

2019. évi költségvetést érintő bevételek

2020. évi költségvetést érintő bevételek

kezdő időpontja

záró időpontja

TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00027 Zöld város kialakítása

2019

2021

374 431 620

62 431 620

312 000 000

0

TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk többen többet Nyírtelekért

2019

2021

11 402 050

0

9 497 050

1 905 000

TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

2020

2021

95 000 000

0

-

95 000 000

8. számú Tájékoztató tábla. melléklet 8. számú Tájékoztató tábla. melléklet

Európai uniós támogatással és egyéb forrásból megvalósuló projektek bevételei, kiadásai és hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2-15-2017-00027 Zöld város kialakítása

forint

Források

2019

2020

2021

Összesen

Saját erő

62 431 620

62 431 620

EU-s forrás

312 000 000

0

312 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevétel összesen:

312 000 000

62 431 620

0

374 431 620

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

Összesen

Személyi jellegű kiadás

0

Beruházások, beszerzések

96 775 339

234 282 584

29 450 697

360 508 620

Szolgáltatások igénybe vétele

0

3 587 750

10 335 250

13 923 000

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

Kiadás összesen:

96 775 339

237 870 334

39 785 947

374 431 620

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-SB1-2017-00007 Tegyünk többen többet Nyírtelekért

forint

Források

2019

2020

2021

Összesen

Saját erő

0

EU-s forrás

9 497 050

1 905 000

11 402 050

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

Bevétel összesen:

9 497 050

1 905 000

0

11 402 050

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

Összesen

Személyi jellegű kiadás

1 772 128

6 627 693

8 399 821

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

2 895 088

107 141

3 002 229

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

Kiadás összesen:

0

4 667 216

6 734 834

11 402 050

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.4.1-19-SB1-2019-00007 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

forint

Források

2019

2020

2021

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

95 000 000

95 000 000

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Bevétel összesen:

0

95 000 000

0

95 000 000

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

Összesen

Személyi jellegű kiadás

3 247 006

1 480 638

4 727 644

Beruházások, beszerzések

83 282 556

83 282 556

Szolgáltatások igénybe vétele

4 007 000

2 982 800

6 989 800

Adminisztratív költségek

0

tartalék

0

Kiadás összesen:

0

7 254 006

87 745 994

95 000 000

Projekt neve, azonosítója:

BMÖGF/5-8/2019 Dózsa György utcai rendelő

forint

Források

2019

2020

2021

Összesen

Saját erő

5 294 000

5 294 000

EU-s forrás

0

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

29 999 334

29 999 334

0

Bevétel összesen:

29 999 334

5 294 000

0

35 293 334

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

Összesen

Személyi jellegű kiadás

0

Beruházások, beszerzések

32 055 431

2 414 374

34 469 805

Szolgáltatások igénybe vétele

823 529

823 529

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

Kiadás összesen:

0

32 055 431

3 237 903

35 293 334

Projekt neve, azonosítója:

BMÖFT/334-10/2020 Dózsa György utca felújítása

forint

Források

2019

2020

2021

Összesen

Saját erő

6 666 182

6 666 182

EU-s forrás

0

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

19 998 548

19 998 548

0

Bevétel összesen:

0

26 664 730

0

26 664 730

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

Összesen

Személyi jellegű kiadás

0

Beruházások, beszerzések

26 287 729

26 287 729

Szolgáltatások igénybe vétele

377 001

377 001

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

Kiadás összesen:

0

0

26 664 730

26 664 730

Projekt neve, azonosítója:

BMÖGF/885-32/2020 Tisztítsuk meg az Országot!

forint

Források

2019

2020

2021

Összesen

Saját erő

0

EU-s forrás

0

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

7 066 784

7 066 784

0

Bevétel összesen:

0

7 066 784

0

7 066 784

Kiadások, költségek

2019

2020

2021

Összesen

Személyi jellegű kiadás

336 510

336 510

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

6 730 274

6 730 274

Adminisztratív költségek

0

Tartalék

0

Kiadás összesen:

0

0

7 066 784

7 066 784

9. számú Tájékoztató tábla. melléklet 9. számú Tájékoztató tábla. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer forint

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2021. évi előirányzat

1

2

3

1.

Helyi adók

231 850 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

231 850 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

10. számú Tájékoztató tábla. melléklet 10. számú Tájékoztató tábla. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ezer forint

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

1

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE

-

Nemleges

11/1. számú Tájékoztató tábla. melléklet 11/1. számú Tájékoztató tábla. melléklet

Nyírtelek Város Önkormányzata 2021. évi létszámkerete (álláshelyek)

Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak