Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2005/2002.(XII.1.) önkormányzati rendelete

A környezet védelméről és a hulladékgazdálkodásról

Hatályos: 2021. 01. 01

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2002. (XII.01.)  rendelete

a környezet védelméről és a hulladékgazdálkodásról

(egységes szerkezetben)


Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. (1) bekezdésének c.) pontja, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) és 23 § alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait, a természeti értékek, területek és az épített környezet értékeinek megőrzését, megszervezze a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatást.


Általános rendelkezések

2. §

 1. A rendelet hatálya Nóráp község önkormányzatának közigazgatási területére terjed ki (továbbiakban: község).
 2. A rendelet rendelkezéseit a magánszemélyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok kötelesek betartani.
 3. A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékkal összefüggő tevékenységre.
 4. Értelmező rendelkezéseket az l. sz. melléklet tartalmazza.


Köztisztaságról és köztisztasági szolgáltatásról szóló rendelkezések

3.§

 1. A község köztisztaságának megőrzésében mindenki köteles hathatósan, a tőle elvárható legnagyobb mértékben közreműködni, a települési környezet és a közterületek szennyezését, fertőzését eredményező tevékenységtől, magatartástól tartózkodni.
 2. Szemetet, hulladékot, salakot közterületen tárolni, lerakni, továbbá a közterületet egyéb módon beszennyezni tilos!
 3. Minden olyan területen, illetőleg létesítményben, ahol tömegforgalom bonyolódik le, a tulajdonos illetve bérlő köteles a várható forgalomnak megfelelő mennyiségű, de legalább 1 darab közhasználatú hulladékgyűjtő tartály elhelyezéséről, javításáról, pótlásáról, továbbá rendszeres kiürítéséről és tisztán tartásáról gondoskodni.
 4. Szemetet, hulladékot, építési törmeléket kizárólag erre a célra kijelölt szilárd hulladéklerakó helyen lehet elhelyezni.
 5. Aki a közterületen — engedély nélkül - települési szilárd hulladékot rak le, köteles azt saját költségén eltávolítani. Ha a kötelezett ennek a meghatározott időn belül nem tesz eleget, az elszállításról — a kötelezett költségére — az Önkormányzat gondoskodik.
 6.  Anyagszállításnál, fel— és lerakodásnál a közterületet beszennyezése esetén a szennyeződést okozó köteles megtisztítani és a szemetet eltávolítani. Közterületen szennyező anyagot csak zártrendszerű járművel szabad szállítani.
 7. Az anyag lerakásánál ügyelni kell arra, hogy a közterületen lévő felszerelési és berendezési tárgyak, növények szabadon maradjanak, és ne rongálódjanak.
 8. Építés, bontás, tatarozás esetén a tulajdonos (építtető illetve kivitelező) köteles a közterületet állandóan tisztántartani és a keletkezett szemetet elszállíttatni.
 9. Utcai árusok kötelesek az árusításra kijelölt helyet és annak környékét 3 méteres körzetben állandóan tisztán tartani és az árusításból keletkező hulladékot elszállítani.
 10. Ha a jármű üzemeltetése során a közterület beszennyeződik (pl: olajfolyás) a

 jármű üzembetartója haladéktalanul köteles a szennyeződést eltávolítani.

 1. Tilos közterületen járművet szerelni, mosni!
 2. A közterületen lévő csatornába, vízelvezető árokba, víznyelő aknába szennyvíz, továbbá eldugulást okozó anyag öntése vagy bevezetése tilos.
 3. Tilos állati hullát közterületen elhelyezni vagy elhagyni!
 4. Közterületen bárminemű burkolat (úttest, járda, térburkolat) felbontása csak a körjegyző, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a területileg illetékes Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság engedélyével, az abban foglalt feltételek betartásával történhet.

4.§

 1. Az egyes ingatlanok, ingatlanrészek tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, illetve az azt bármilyen jogcímen használó köteles gondoskodni.
 2. A tulajdonos vagy a használó köteles gondoskodni:
  1. az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 méter széles területsáv) illetőleg a járda és az úttest középtengelye közötti részének tisztántartásáról, legalább hetenkénti takarításáról, a járda melletti zöldsáv gondozásáról, az ingatlan előtti élő sövények, fák ápolásáról.
  2. a járdaszakasz melletti árok és műtárgyai tisztántartásáról, karbantartásáról.
  3. a csapadékvíz zavartalan elfolyásáról, a járműbehajtás átereszeinek tisztántartásáról.
  4. a hó eltakarításáról, a síkosság megszüntetéséről naponta szükség szerint akár napjában többször is.
 3. A szórakoztató-, vendéglátó- és árusító helyek, üzletek környékét (járdaszakasz) a tulajdonosok, illetve a használók kötelesek tisztántartani, a hulladékot eltávolítani, a hó eltakarításáról, a síkosság megszüntetéséről naponta szükség szerint gondoskodni.
 4. Az /1/ és /2/ bekezdésben foglalt kötelezettség a bekerített vagy be nem kerített üresen álló épületek, továbbá beépítetlen ingatlanok tulajdonosaira is vonatkozik.

5.§

 1. A járdáról, gyalogútról lekerülő havat 6 méternél szélesebb közúton a két szélén, ennél keskenyebb közúton a járdán kell összegyűjteni úgy, hogy a gyalogos közlekedést ne akadályozza.
 2. Útkereszteződésben és kanyarokban, továbbá közérdekű létesítményre (vízcsap, közkifolyó, vízelnyelő stb.) hórakást elhelyezni tilos!
 3. Az a tulajdonos, aki a 4.§. /1/ — /3/ bekezdésében meghatározott kötelezettségét felszólításra nem teljesíti, annak költségére a körjegyző a közterület tisztántartását elvégeztetheti.

6.§

Nóráp Község Önkormányzata biztosítja a háztartási hulladék szervezett keretek között történő elszállítását.

 1. – (8) ● hatályon kívül 2011. március 1-től. Módosította a 3/2011(II.17.) önkormányzati rendelet

7.§-10. §

hatályon kívül 2011. március 1-től. Módosította a 3/2011(II.17.) önkormányzati rendelet


Szippantott szennyvíz elhelyezése

11.§

 1. Szennyvizet csak zárt rendszerű szennyvíztárolóban lehet elhelyezni. Tilos ásott kútba (függetlenül attól, hogy a kútban van-e víz, vagy sem), csapadékvíz elvezető csatornába szennyvizet bekötni vagy bevezetni. Tilos a szennyvizet a tárolóból — az elszállítás érdekében történő szippantást kivéve — kivezetni, kiszippantani.
 2. A szippantott szennyvizet tisztítás ás ártalmatlanítás céljából csak szennyvíztisztító telepre lehet szállítani. A szippantott szennyvízelhelyezése Pápa város tisztítótelepén történhet.
 3. A szippantott szennyvíz elhelyezéséért, tisztításáért ártalmatlanítási díjat kell fizetni. A díj fizetésére a szolgáltatást végző kötelezett.

Zaj— és rezgésvédelem

12.§

 1. A község belterülete zajvédelem szempontjából “Lakó— és intézményterület laza beépítéssel” kategóriába tartozik.
 2. A zaj- és rezgéskibocsátással járó szolgáltatási tevékenységeket a 3.sz.melléklet tartalmazza.
 3. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Zöldterületek és zöldfelületek megóvása,

valamint a parlagfű visszaszorítása

13.§

 1. A zöldterület ás zöldfelület tulajdonosa, használója köteles a tulajdonában lévő zöldterületeket és zöldfelületeket gondozni, karbantartani és felújítani.
 2. Tilos a zöldterületek növényzetének, egyéb elemeinek megrongálása, károsítása vagy elpusztítása.
 3. A község területén a fák védelmével kapcsolatban a hatályos jogszabályok előírásait kell alkalmazni.

l4.§

 1. A tulajdonos illetve a használó köteles a tulajdonában, használatában lévő területet folyamatosan a parlagfűtől mentesíteni.
 2. A parlagfű irtását a lehetséges eszközök, illetve engedélyezett növényvédő-szerek felhasználásával lehet elvégezni.
 3. Az /1/ ás /2/ bekezdésben foglalt kötelezettség elmulasztása esetén a hatályos jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni.

A levegő tisztaságának védelme

15.§

A levegő tisztaságának védelme szempontjából a hatályos rendelkezések szerint a község a védett kategóriába tartozik.

Avar ás kerti hulladék égetésének szabályai

16.§

 • hatályon kívül helyezte a 11/2020. (XII.31.) önkormányzati rendelet


17.§


 • hatályon kívül helyezte a 11/2020. (XII.31.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzati Környezetvédelmi Alap

18.§

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete Környezetvédelmi Alapot hoz létre az önkormányzat környezetvédelmi feladatainak ellátása érdekében.

19.§

 1. A Környezetvédelmi Alap forrásai:
  1. a jogerősen kiszabott és befizetett környezetvédelmi bírság önkormányzatot megillető része.
  2. környezetterhelési díjak és igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része.
  3. az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célra elkülönített része.
  4. egyéb az alapot megillető bevételek.
 2. Az Alapba befolyt összeget, amely nem került a tárgyévben felhasználásra, pénzmaradványként és az Alap következő évi forrásaként kell kezelni.A Környezetvédelmi Alap felhasználása

20.§

 1. Az alapot kizárólag környezetvédelmi célokra lehet fordítani, melyek a következők:
  1. levegőtisztaság védelmi
  2. hulladékgazdálkodás és kezelés
  3. zaj— és rezgésvédelem
  4. védett természeti értékek megóvása
  5. zöldterületek védelmének fejlesztése, allergén növények elleni védekezés
  6. vizek és talaj védelme
  7. egyéb környezetvédelmi tevékenység (oktatás, szakmai programokon részvétel, információs rendszer működtetése stb.).
 2. Az Alapból megvalósítandó feladatok meghatározása, módosítása és a végrehajtásról szóló beszámolás a költségvetés tervezéséről, jóváhagyásáról és gazdálkodásáról szóló jogszabályok szerint történik.


Záró rendelkezések

21.§

 1. –(2) ●hatályon kívül 2012. június 27-től Módosította a 7/2012. (VI.26.) önkormányzati rendelet


 1. E rendelet 2003. január 1-én lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejűleg a 3/1991. (XII.19.) sz. rendelettel hatályában fenntartott 1/1979. (II.27.) sz. köztisztasági rendelet, valamint a 4/1994. (IX.1.) sz. „Avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének szabályairól szóló” rendelet hatályát veszti.Nóráp, 2002. szeptember 17.


              Stankovics Ferenc sk                         Koch Nándorné sk.

                  polgármester                                          körjegyző • A rendeletet módosította a 11/2020. (XII.31.) önkormányzati rendelet

1. számú melléklet

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

E rendelet alkalmazásában:

 1. Belterület: minden olyan épülettel beépített ás be nem épített föld, amely a településen az ingatlan-nyilvántartás szerint belterületnek minősül.
 2. Ingatlan tulajdonosa: a tulajdonos a birtokos, a kezelő, a haszonbérlő, a bérlő, a haszonélvező.
 3. Közterület: az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészlet (p1. közút, járda, utca, út, tér, köz, közpark) továbbá az építmények közhasználatra átadott része (p1. épületárkád alatti járda, alul- és felüljáró
 4. Tisztántartás: az egyes ingatlanok, és közterületek tisztítása, hó- és síkosság-mentesítése, illetőleg pormentesítése.
 5. Települési szilárd hulladék: az ingatlanon keletkező háztartási és egyéb szilárd halmazállapotú visszamaradt anyag, a veszélyes hulladék kivételével.
 6. Háztartási hulladék (szemét): a lakásokban, valamint a lakás és pihenés cé1jára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területen keletkezett szilárd hulladék (p1. salak, rongy, söpredék, hamu, korom, edény, eszköz, ablaküveg, papír, konyhai hulladék, kisebb mennyiségű falvakolat, kerti és gazdasági hulladék, falomb, nyesedék), feltéve ha annak kétheti mennyisége nem több 1 db szabvány tárolóedényben tárolt szemét mennyiségénél.

         Nem minősül háztartási szemétnek az emberi ürülék, az állati hulla és trágya, a jég, a sár, a fertőző vagy robbanásveszélyes anyag, tűzveszélyes hulladék és göngyöleg, valamint más egyéb veszélyes hulladék.

 1. Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben felhalmozódott szilárd hulladék (p1. nagyobb méretű berendezést tárgy, lom, bútor, ágybetét, háztartási berendezés és készülék), valamint az azokhoz tartozó területeken illetőleg a közterületen keletkezett szilárd hulladék.
 2. Települési folyékony hulladék: az ingatlanon keletkező ás az ott gyűjtött, tárolt szennyvíz és szennyvíziszap - a közcsatorna-hálózatba vezetett valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységből származó technológiai eredetű szennyvíz és szennyvíziszap kivételével.
 3. Építési törmelék: falvakolat, tégla, kőtörmelék, ha annak mennyisége a 6.) pontban meghatározottat meghaladja.
 4. Avar ás kerti hulladék: falomb és minden kertben termő növényt maradvány.

2. számú melléklet

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS DÍJA ÉS

A KÖZSZOLGÁLTATÓ MEGNEVEZÉSE


hatályon kívül 2011. március 1-től. Módosította a 3/2011(II.17.) önkormányzati rendelet
3. számú melléklet


ZAJ— ÉS REZGÉSKIBOCSÁTÁSSAL JÁRÓ SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK


01          Mezőgazdasági, vadgazdálkodási ás erdőgazdálkodási szolgáltatás

02          Halászati szolgáltatás

04122    Ruházati termékek bérmunkái (18)

04123    Bőrtermékek ás lábbeli termékek bérmunkái (19)

04127   Kiadói szolgáltatás (22)

04128   Hang— ás képfelvételek és számítástechnikai információt hordozók sokszorosítása

04213   Irodagép, számítógép konfigurálása, helyszíni szerelése (300)

04216   Mérés— és irányítástechnikai berendezések konfigurálása, helyszíni szerelése (331)

04220   Ipari termékek összeszerelése, komplettálása, élesztése (29—36)

04340   Ipari híradástechnikai termékek javítása (3222)

04350   Műszeripari termékek javítása (3340)

04390   Egyéb feldolgozóipari termékek javítása, felújítása, karbantartása (17—36)

04411   Felületkezelés, felületbevonás (2852)

04419   Egyéb átalakítással nem járó feldolgozóipari szolgáltatás (20,21,25,26,28)

0449     Egyéb általános feldolgozóipari szolgáltatás (15—36)

06         Építőipari szolgáltatás

0711     Közúti járműkereskedelem (5010)

07121   Személygépkocsi— és motorkerékpár— javítás és karbantartás (5021)

07123  Közúti járművek villamossági felszereléseinek, és a gépkocsi akkumulátorok    javítása    és karbantartása

07124   Közúti jármű abroncsköpeny ás tömlő javítása

07125   Közúti járművek állagmegóvása

0713     Közúti járműalkatrész kereskedelem

0714     Gépjármű Üzemanyag kereskedelem

072       Nagykereskedelem (közúti jármű— ás üzemanyag—kereskedelem nélkül)

073       Kiskereskedelem (gépjármű és Üzemanyag kereskedelem nélkül)

09121   Helyi, kötöttpályás személyszállítás (6021)

09124   Menetrendszerű, közúti, helyi személyszállítás (6024)

0913     Csővezetékes szállítás (6030)

092       Vízi szállítás

0943     Szállítás— ás utazásszervezés, idegenvezetés

0944     Rakománykezelés ás raktározás

0945     Garázsszolgáltatás, parkolás ás járműőrzés (6350)

18         Egyéb közösségi, társadalmi ás személyi szolgáltatás

19         Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatás

20         Egyéb szolgáltatás(A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9025/1991. (SK.12.) KSH közleménye a szolgáltatások jegyzékéről.)