Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről szóló 11/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 08. 22 - 2019. 08. 22

Nóráp Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (VIII.21.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről szóló 11/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról


Nóráp Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§.

A rendelet bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Nóráp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A. § (6) bekezdés c) pontjában biztosított véleményezési jogkörében állami főépítészi hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, a Veszprém Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörben eljáró Veszprémi Járási Hivatala, valamint a 9/2017. (VI.22.) önkormányzati rendeletben meghatározott Partnerek véleményének kérésével a következőket rendeli el:”

2.§. 

A rendelet 1. §. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(2) Rendelet mellékletei:

a)  1. melléklet: Helyi védett épületek, építmények jegyzéke,

b) 2. melléklet: Nóráp településképi szempontból meghatározó területeinek lehatárolása,

c) 3. melléklet: Javasolt növényfajok jegyzéke és telken belüli beültetési útmutató,

d 4. melléklet: Tiltott növényfajok jegyzéke.


(2) A rendelet 21. §. első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:


21. § Az Önkormányzat a településkép szempontjából meghatározó területként jelöli ki a 2. mellékletben feltüntetett területeket:”(3) A rendelet 27. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(2) Kertek zöldfelületének kialakításánál a 3. és 4. melléklet szerinti növénylistákat kell figyelembe venni.”
3. §.


(1) A rendelet 1.§ (1) bekezdése, 4. §. (3) bekezdése, 7. §. (2) bekezdés b)pontja, 11. §. (3) bekezdése, , 15. §-a, 24. §. (1) bekezdése, 29. §. (1) bekezdése hatályát veszti.4. §.


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Nóráp 2019. augusztus 12.Antalné Ihász Mária                                                Kissné Szántó Mária

polgármester                                                          jegyzőA rendelet kihirdetve:


2019. augusztus 21.Kissné Szántó Mária

jegyző