Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 11. 04 - 2021. 05. 30

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ban, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nóráp Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira.

2. A költségvetés bevételei, kiadásai

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

 • a) költségvetési bevételét 19.791.942 Ft-ban, működési költségvetési bevételét 19.791.942 Ft-ban
 • b) költségvetési kiadását 31.838.502 Ft-ban
  • ba) működési költségvetési kiadását 23.645.150 Ft-ban, ebből személyi jellegű kiadások 4.586.000 Ft-ban, munkaadókat terh. járulékok 818.000 Ft-ban, dologi kiadások 14.505.000 Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatása 1.677.000 Ft-ban, egyéb működési célú kiadások 2.059.150 Ft-ban
  • bb) felhalmozási költségvetési kiadását 7.001.000 Ft-ban, ebből ebből a beruházások előirányzatát 200.000 Ft-ban, felújítások előirányzatát 6.801.000 Ft-ban
  • bc) tartalék 571.154 Ft-ban
 • c) finanszírozási kiadását 621.198 Ft-ban, ebből ÁHT-én belüli megelőlegezések visszafizetése 621.198 Ft-ban
 • d) költségvetési egyenlegének összegét: - 12.046.560 Ft-ban állapítja meg
 • e) a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 12.046.560 Ft
 • f) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
 • g) az általános tartalék összegét 571.154 Ft-ban hagyja jóvá.
 • h) az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát 2 főben hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesítetten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 3. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet mutatja be.

(3) A költségvetési hozzájárulásokat az 5. melléklet mutatja be.

(4) A céljellegű támogatásokat részletező kimutatást a 6. melléklet szerint fogadja el.

(5) Az Önkormányzat beruházási kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.

(6) Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

(7) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület a kiadások között 571.154 Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.

4. Az Önkormányzat költségvetése

4. § A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.

5. A 2020. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.

(4) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

6. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(3) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(4) A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.

6. A gazdálkodás szabályai

7. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.

(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § (1) Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

8. Átmeneti gazdálkodás

9. § (1) Az Áht. 25. § (3) alapján – mivel az Önkormányzat 2020. január 1-jéig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

(2) A polgármester a 2020. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.

9. Záró rendelkezések

10. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

1

2

3

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

15 529 942

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 053 251

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 676 691

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

211 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

211 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 300 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 600 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1 600 000

4.2.

Gépjárműadó

700 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 751 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 750 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

19 791 942

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12 046 560

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 046 560

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

12 046 560

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

31 838 502

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

1

2

3

1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

23 645 150

1.1.

Személyi juttatások

4 586 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

818 000

1.3.

Dologi kiadások

14 505 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 677 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 059 150

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 059 150

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

7 001 000

2.1.

Beruházások

200 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

6 801 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

571 154

3.1.

Általános tartalék

571 154

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

31 217 304

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

621 198

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

621 198

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

621 198

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

31 838 502

2. melléklet

2.2 melléklet

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

1

2

3.

4.

5.

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

15 529 942

Személyi juttatások

4 586 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

211 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

818 000

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

14 505 000

4.

Közhatalmi bevételek

2 300 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 677 000

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

2 059 150

6.

4.-ből EU-s támogatás

Tartalékok

571 154

7.

Egyéb működési bevételek

1 751 000

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.)

19 791 942

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

24 216 304

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

12 046 560

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

12 046 560

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

621 198

21.

Értékpapírok bevételei

Irányítószervi támogatás

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)

12 046 560

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)

621 198

23.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)

31 838 502

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)

24 837 502

24.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

25.

Tárgyévi hiány:

-

Tárgyévi többlet:

2.2 melléklet

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. évi előirányzat

Megnevezés

2020. évi előirányzat

1

2

3

4

5

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

200 000

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

6 801 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

7 001 000

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

7 001 000

27.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

28.

Tárgyévi hiány:

Tárgyévi többlet:

-

3. melléklet

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2021.évi várható

2022. évi
várható

2023.évi várható

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

16 629 942

17 135 702

17 750 138

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 053 251

13 535 141

14 124 551

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1 776 691

1 800 561

1 825 587

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

1 800 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

211 000

511 000

811 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

211 000

511 000

811 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 450 000

2 600 000

2 750 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 700 000

1 800 000

1 900 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

1 700 000

1 800 000

1 900 000

4.2.

Gépjárműadó

750 000

800 000

850 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

1 001 000

1 051 000

1 101 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

1 050 000

1 100 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 000

1 000

1 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Egyéb működési bevételek

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

20 291 942

21 297 702

22 412 138

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

12 546 560

12 785 161

13 182 562

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

12 546 560

12 785 161

13 182 562

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

12 546 560

12 785 161

13 182 562

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

32 838 502

34 082 863

35 594 700

K I A D Á S O K

forintban

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2021.évi várható

2022. évi
várható

2023.évi várható

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai(1.1+…+1.5.)

23 899 240

24 818 135

25 952 231

1.1.

Személyi juttatások

5 151 000

5 435 000

5 783 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

901 000

951 000

1 012 000

1.3.

Dologi kiadások

14 135 000

14 418 000

14 756 000

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 562 240

1 814 135

2 151 231

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 150 000

2 200 000

2 250 000

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kez.váll. kif. ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú tám. ÁH-n belülre

2 150 000

2 200 000

2 250 000

1.11.

- Garancia és kez.váll.kif.ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai(2.1.+2.3.+2.5.)

7 301 000

7 500 000

7 800 000

2.1.

Beruházások

500 000

600 000

800 000

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

6 801 000

6 900 000

7 000 000

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

988 117

1 062 593

1 096 271

3.1.

Általános tartalék

988 117

1 062 593

1 096 271

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

32 188 357

33 380 728

34 848 502

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

650 145

702 135

746 198

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

650 145

702 135

746 198

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Irányító szervi támogatás

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

650 145

702 135

746 198

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

32 838 502

34 082 863

35 594 700

4. melléklet

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 294 162

1 294 162

1 294 162

1 294 162

1 294 162

1 294 162

1 294 162

1 294 162

1 294 162

1 294 162

1 294 161

1 294 161

15 529 942

3.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

18 000

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

211 000

4.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

5.

Közhatalmi bevételek

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

192 000

191 000

191 000

191 000

191 000

2 300 000

6.

Működési bevételek

145 917

145 917

145 917

145 917

145 917

145 917

145 917

145 917

145 916

145 916

145 916

145 916

1 751 000

7.

Felhalmozási bevételek

8.

Működési célú átvett pénzeszközök

9.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

10.

Finanszírozási bevételek

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

1 003 880

12 046 560

11.

Bevételek összesen:

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 652 959

2 651 958

2 651 958

2 651 957

2 651 957

31 838 502

12.

Kiadások

13.

Személyi juttatások

382 000

382 000

382 000

382 000

382 000

382 000

382 000

382 000

382 000

382 000

383 000

383 000

4 586 000

14.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

68 000

69 000

69 000

818 000

15.

Dologi kiadások

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

1 208 750

14 505 000

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

139 000

139 000

139 000

1 677 000

17.

Egyéb működési célú kiadások

171 596

171 596

171 596

171 596

171 596

171 596

171 596

171 596

171 596

171 596

171 595

171 595

2 059 150

18.

Tartalékok

47 597

47 597

47 597

47 597

47 597

47 597

47 595

47 595

47 595

47 595

47 596

47 596

571 154

19.

Beruházások

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

17 000

16 000

16 000

16 000

16 000

200 000

20.

Felújítások

567 000

567 000

567 000

567 000

567 000

567 000

567 000

567 000

567 000

566 000

566 000

566 000

6 801 000

21.

Egyéb felhalmozási kiadások

22.

Finanszírozási kiadások

52 016

52 016

52 016

52 016

52 016

52 016

52 018

51 018

51 017

53 017

51 016

51 016

621 198

23.

Kiadások összesen:

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 653 959

2 652 959

2 651 958

2 651 958

2 651 957

2 651 957

31 838 502

24.

Egyenleg

5. melléklet

Jogcím

2020. évi támogatás összesen

1

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

12 053 251

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

1 676 691

Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatása

1 800 000

Működési célú központosított előirányzatok

Összesen:

15 529 942

6. melléklet

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1.

Rendőrség

működési támogatás

15 000

2.

VM Megyei Katasztrófavédelmi Ig.

működési támogatás

10 000

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Összesen:

25 000

7. melléklet

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

kisvonat vásárlása

200 000

200 000

ÖSSZESEN:

200 000

200 000

8. melléklet

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020. XII.31-ig

2020. évi előirányzat

2020. év utáni szükséglet
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

orvosi rendelő felújítása

6 001 000

6 001 000

szennyvíztelep felújítása

800 000

800 000

ÖSSZESEN:

6 801 000

6 801 000