Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020.(VI.15.) önkormányzati rendelete

Nóráp Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2020. 06. 16

Nóráp község Önkormányzat Polgármesterének

4/2020. (VI.15.) önkormányzati rendelete Nóráp Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásárólNóráp Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény szerinti hatáskörben a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az arra kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A rendelet hatálya kiterjed Nóráp Község Önkormányzatára.  


2. § Nóráp Község Önkormányzatának polgármestere a 2019. évi zárszámadást 30.613.442 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal, 45.308.865 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 42.987.932 Ft  bevételi előirányzat teljesítéssel és 30.693.248 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel valamint 12.294.704 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.


3. §

     (1)  Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

     (2) az önkormányzat működési célú bevételeinek és a kiadásainak mérlegét a 2.1. melléklet mutatja be.

     (3) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.2 melléklet mutatja be.

     (4) a beruházások kiadásait a 3. melléklet tartalmazza.

     (5) a felújítások kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

     (6) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 5. melléklet tartalmazza.

     (7) a céljelleggel juttatott támogatásokat az 6. melléklet mutatja be.

     (8) a vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 7.1-es és 7.2-es melléklet szerint fogadja el.


4.§

      (1) a költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

     (2)  a közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.

     (3)  az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással nem rendelkezik.

     (4)  az önkormányzat 2019. évi működése  során hitelfelvételre nem került sor.

     (5)  a költségvetési mérleget a 8. melléklet szerint fogadja el.

     (6)  a maradvány kimutatást a 9. melléklet mutatja be.

     (7)  az eredmény kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.
Egyéb rendelkezések

5.§

                                         


  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.20.) számú rendelet hatályát veszti.Nóráp 2020. június 11.             Antalné Ihász Mária                                                             Kissné Szántó Mária

                 polgármester                                                                                  jegyzőA kihirdetés napja: Nóráp, 2020. június 15.


                                                                                                            Kissné Szántó Mária

                                                                                                                       jegyző           

Mellékletek