Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2011. (V.31.) önkormányzati rendelete

Pécs helyi jelentőségű védett természeti értékeiről

Hatályos: 2018. 01. 27

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet célja


1. §  A rendelet célja, hogy

a) a földtani, víztani, növénytani, állattani, tájképi és kultúrtörténeti szempontból vagy más közérdekből védelemre érdemes helyi jelentőségű természeti területek és emlékek körét megállapítsa és azokat védetté nyilvánítsa, továbbá

b) a természetvédelem helyi szintű szabályainak megállapításával a város területén található természeti területek és emlékek megőrzéséhez és fenntartható fejlesztéséhez jogi eszközöket biztosítson, és

c) a helyi jelentőségű természeti területek és emlékek jellegzetességeinek, növény- és állatvilágának, földtani, víztani, valamint tájképi és kultúrtörténeti értékeinek megőrzését elősegítse. 

A rendelet hatálya


2. §[1] (1) Jelen rendeletben meghatározott természetvédelemi szabályokat kell alkalmazni Pécs Megyei Jogú Város közigazgatási területén az országos védelem alatt nem álló, a rendelettel védelembe helyezett természetvédelmi területekre (TT)   és természeti emlékekre (TE) (a továbbiakban együtt: természeti érték).

(2)[2]  A  védelembe helyezett természetvédelmi területeket az 1. melléklet tartalmazza.

(3)[3]A védelembe helyezett természeti emlékeket a 2. melléklet tartalmazza

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott természeti értékek térképi megjelölését a rendelet 3. melléklete[4] tartalmazza.

A helyi jelentőségű védett természetvédelmi területek és természeti emlékek kezelésére vonatkozó rendelkezések


3. § (1)[5] Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat)  tulajdonában lévő, védelembe helyezett természeti értékek fenntartásáról, természeti állapotának fejlesztéséről, megőrzéséről az Önkormányzat gondoskodik.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában lévő 2. § (2) bekezdésében meghatározott területek és emlékek kezelője a BIOKOM Kft. (a továbbiakban: kezelő). 

(3) A kezelő köteles: 

a) évente egyszer a kezelésében lévő valamennyi területet és növényanyagot szemrevételezni, a növényállomány védelmének érdekében az esetleges beavatkozásokat elvégezni; 

b) évente egyszer, március 28-ig az előző évben megtett intézkedéseiről írásban a polgármesternek beszámolni; minden évben legkésőbb november 10-ig a következő évben a védettséggel kapcsolatosan felmerülő feladatokról és ezek

c) várható költségigényéről írásban a polgármestert tájékoztatni. 

(4) A nem önkormányzati tulajdonban lévő természeti értékek tulajdonosa, használója évenkénti szemrevételezés, valamint a szükséges beavatkozás elvégzése érdekében köteles az első fokú természetvédelmi hatóság munkatársainak az ingatlanára történő bejutását, előzetes időpont egyeztetés után, biztosítani. A tulajdonos köteles haladéktalanul értesíteni a növényanyagot ért bárminemű kárról, vagy jelentős változásról, azt fenyegető veszélyről a polgármestert. 

(5) A természeti érték tulajdonosa, használója köteles kár- és költségigény nélkül tűrni: 

a) a természetvédelmi hatóságnak a helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek oltalma, tudományos megismerése vagy bemutatása érdekében végzett tevékenységét, 

b) hogy a természetvédelmi hatóság a helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek oltalma, tudományos megismerése érdekében ingatlanát időszakosan használja, olyan mértékben, hogy az a tulajdonos, használó mindennapi életvitelét nem zavarhatja. 

(6) A természeti értékeket az ingatlan tulajdonosának, használójának óvnia kell minden hatástól, mely fennmaradásukat, természeti tulajdonságukat sérti, vagy veszélyezteti. 

(7) A természeti érték területeken élő útsózásra kifejezetten érzékeny fafaj és más növények védelmében a síkosság-mentesítés kizárólag környezetbarát, ezekre a fajokra kíméletes anyag felhasználásával végezhető. 

(8)[6]      A természeti értékek részletes kezelésének terveit a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

A természeti értékek megjelölése


4. § (1) A védetté nyilvánított területeket és emlékeket a védettségről szóló táblákkal kell ellátni. 

(2) A védelmet jelölő táblán fel kell tüntetni a védett természeti terület vagy emlék megnevezését, és a védettség tényét („Természetvédelmi terület”, „Természeti emlék”). 

(3) A védelmet jelölő táblákat a védett természeti érték határainál kell elhelyezni.

A természeti értékekre vonatkozó tilalmak


5. § (1) A védetté nyilvánított természetvédelmi területek és természeti emlékek közelében tilos olyan tevékenységet végezni, amely azok állagát befolyásolja, vagy veszélyezteti. 

(2) Az egyes természeti értékekre vonatkozó részletes tilalmakat és ezeken a területeken az engedéllyel, vagy bejelentési kötelezettséggel  folytatható tevékenységeket, és a védendő értékek megóvása érdekében követendő kezelési módok javaslatait a 4. mellékletben foglalt[7] kezelési tervek tartalmazzák.

(3) A természeti értékek területén tilos: 

a)[8]  a cserjék és a faállomány tördelése, nyesése, valamint Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fás szárú növények védelméről és a területek biológiai aktivitásérték egyensúlyának fenntartásáról szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendeletében meghatá-rozott engedély nélküli kivágása,

b) a lágyszárú növények gyűjtése; 

c) a védetté nyilvánított növényfajok magjának szedése, a cserjék és fák kiemelése, átültetése.

(4)[9] A (3) bekezdés b) és c) pontjában[10] meghatározott tilalmak nem vonatkoznak a fák és cserjék szakszerű kezelésével, valamint az adott területen a védelemmel megóvni kívánt egyéb növényzet érdekében tett fenntartási feladataival járó beavatkozásokra, továbbá erdő-, és vadgazdálkodással kapcsolatos tevékenységekre.

Szabálysértési rendelkezések


6. §[11]

Záró rendelkezések


7. § (1)  Hatályát veszti:

a) a Kálvária-domb védetté nyilvánításáról szóló 1995. évi 23. sz. önkormányzati rendelet, és az azt módosító 8/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet 4. §-a

b) a Tettye - Havihegy védetté nyilvánításáról szóló 1996. évi 68. sz. önkormányzati rendelet, és az azt  módosító 8/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet  5. §-a

c) a a Dömörkapui sziklagyep-karsztbokor erdő védetté nyilvánításáról szóló 1996. évi 69. sz. Ör. És a 8/2011. (II.21.) Önk. r. azt módosító 6. §-a,

d) a Pécs Megyei Jogú Város Tanács Végrehajtó Bizottságának 129/1974. (XII.23.) számú határozatával helyi jelentőségű természetvédelmi területté és természeti emlékké nyilvánított területek és növényegyedek helyi védettségének fenntartásáról szóló 58/2007(12.28.) sz. önkormányzati rendelet.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(3)[12]  E  rendeletnek  a 23/2016. (V.31.) önkormányzati rendelettel (a további-akban: Ör.1) módosított 2. § (2) és (3) bekezdését, 3. § (1) bekezdését, 5. § (3) bekezdés a) pontját, 1., 2., 3. és 4. mellékletét az Ör.1 hatálybalépését követően indult ügyekben kell  alkalmazni.

Dr. Páva Zsolt s.k.                                                                          Dr. Lovász István s.k.

 polgármester                                                                                             jegyző
Záradék:

Megalkotta: a Közgyűlés 2011. május 26-i ülésén.

Kihirdetve: 2011. május 31. napján

[1]

Módosította a 33/2011.(VI.27.) önkormányzati rendelet 1.§-a. Hatályos: 2011. június 28-tól.

[2]

Módosította a 23/2016. (V.31.) Ör. 1. § (1) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

[3]

Módosította a 23/2016. (V.31.) Ör. 1. § (2) bekezdése. Hatályos: 2016. június 1-től.

[4]

Módosította a 23/2016. (V.31.) Ör.  9. § a) pontja. Hatályos: 2016. június 1-től.

[5]

Módosította a 23/2016. (V.31.) Ör.  2. §-a. Hatályos: 2016. június 1-től.

[6]

Módosította a 23/2016. (V.31.) Ör.  9. § b) pontja. Hatályos: 2016. június 1-től.

[7]

Módosította a 23/2016. (V.31.) Ör.  9. § c) pontja. Hatályos: 2016. június 1-től.

[8]

Módosította a 23/2016. (V.31.) Ör.  8. §-a. Hatályos: 2016. július 1-től.

[9]

Módosította a 23/2016. (V.31.) Ör.  9. § d) pontja. Hatályos: 2016. június 1-től.

[10]

Módosította a 23/2016. (V.31.) Ör.  9. § d) pontja. Hatályos: 2016. június 1-től.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 31/2012. (VI. 01.) Ör. 38. § r) pontja. Hatálytalan 2012. június 1. 10 órától.

[12]

Módosította a 23/2016. (V.31.) Ör.  4. §-a. Hatályos: 2016. június 1-től.