Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020.(II.24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 25 - 2020. 06. 20

Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testületének

 1/2020 (II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésérőlNóráp  Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23-24. §-ában, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben (továbbiakban: Ávr.) foglaltak alapján a 2020. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.


A rendelet hatálya

1.§


 A rendelet hatálya kiterjed Nóráp Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak bizottságaira.


A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §


(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi  költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:


  1. költségvetési bevételét                                                                           19.791.942  Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét                                                    19.791.942  Ft-ban

         


  1. költségvetési kiadását                                                                           31.838.502  Ft-ban


 ba) működési költségvetési kiadását                                                   23.645.150  Ft-ban

ebből:

 személyi jellegű kiadások                                                                                  4.586.000  Ft-ban

 munkaadókat terh. járulékok                                                                     818.000  Ft-ban

            dologi kiadások                                                                                        14.505.000  Ft-ban

 ellátottak pénzbeli juttatása                                                                     1.677.000  Ft-ban

 egyéb működési célú kiadások                                                              2.059.150  Ft-ban


bb) felhalmozási költségvetési kiadását                                                              7.001.000 Ft-ban

ebből:


  a beruházások előirányzatát                                                                    200.000 Ft-ban

                                                             

  a felújítások előirányzatát                                                                      6.801.000  Ft-banbc) tartalék                                                                                                571.154 Ft-ban


     c)   finanszírozási kiadását                                                                         621.198 Ft-ban

            ebből:

              ÁHT-én belüli megelőlegezések visszafizetése                                   621.198 Ft-ban


  1. költségvetési egyenlegének összegét: - 12.046.560 Ft-ban állapítja meg


  1. a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 12.046.560  Ft


  1. a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.


  1. az általános tartalék összegét 571.154  Ft-ban hagyja jóvá.


  1.  az Önkormányzat összesített éves létszám előirányzatát 2 főben hagyja jóvá.(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását összesítetten a rendelet  1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.


(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.


(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának az igénybevételét rendeli el.A költségvetés részletezése

3. §


(1) Az Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 3. melléklet mutatja be.

(2)Az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 4. melléklet mutatja be.

(3) A költségvetési hozzájárulásokat az 5. melléklet mutatja be.

(4)A céljellegű támogatásokat részletező kimutatást a 6. melléklet szerint fogadja el.

(5)Az Önkormányzat beruházási kiadásainak célonkénti részletezését a 7. melléklet szerint fogadja el.

(6)Az Önkormányzat felújítási kiadásainak célonkénti részletezését a 8. melléklet szerint fogadja el.

(7)Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással az önkormányzat nem rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület a kiadások között 571.154  Ft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.


Az Önkormányzat  költségvetése

4. §


  A Képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat, valamint a költségvetési szervei összeállított, tartalmi és formai szempontból ellenőrzött költségvetését az önkormányzati rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét követő 30 napon belül a Kincstár területi szervéhez nyújtsa be.A 2020. évi költségvetés végrehajtásával kapcsolatos szabályok

5. §


(1)Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


(2)Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.


(3)Az önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosítható. A költségvetési többlet hasznosításával kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000 forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester az ezzel kapcsolatos intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást adni köteles.


(4)A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.


(5)Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.


6. §


(1)Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.


(2)A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.


(3)A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.


(4)A Képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.


(5)Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.


(6)A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani.


A gazdálkodás szabályai

7. §


(1)A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.


(2)A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.


(3)Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani.


(4)A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §


(1)Az Önkormányzat a költségvetés végrehajtását belső ellenőrzés keretében ellenőrzi. A belső ellenőrzési feladatokat a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása keretében működő ellenőrzési társulás végzi az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.


(2)A jegyző köteles olyan kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a célok eléréséhez. Minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani kell a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzést (FEUVE). A költségvetési szervek vezetői kötelesek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.Átmeneti gazdálkodás

9. §


(1)Az Áht. 25. § (3) alapján – mivel az Önkormányzat 2020. január 1-jéig a költségvetési rendeletét nem alkotta meg – a polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére, és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.


(2)A polgármester a 2020. évi költségvetés elfogadásakor – az (1) bekezdésben foglaltak alapján – a Képviselő-testületnek beszámol, a Képviselő-testület a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat e rendeletbe beépítve fogadja el.Záró rendelkezések

10. §


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Nóráp, 2020. február 11.                              Antalné Ihász Mária                               Kissné Szántó Mária

      polgármester                                            jegyzőZáradék


 A rendelet kihirdetve:

Nóráp, 2020. február 24.


                                                                          Kissné Szántó Mária

                                                                          jegyző           Mellékletek