Nóráp község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (VI.07.) önkormányzati rendelete

Egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2014. 01. 01 - 2015. 02. 28

Szerkesztés...

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2004.(VI.07.) r e n d e l e t e

egyes szociális ellátások helyi szabályairól◙

(egységes szerkezet)


Nóráp   község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 1. §.  (2) bekezdésében, 10. §. (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32.§. (3) bekezdésében 132.§ (3) bekezdés g) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (1) bekezdés b) pontjában, 18. § (2) bekezdésében , Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (4) bekezdésében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 19. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)pontjában, 33. cikk (1) bekezdésében,  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 8. pontjában, 23. §. (5) bekezdés 11. pontjában, valamint az Szt. 25.§. (2) bekezdés bb) pontjában és a 140/R. §-ában  meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:◙


I. Rész

Általános Rendelkezések


1. §

A rendelet célja

E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében – az Önkormányzat anyagi teljesítő képességére is figyelemmel – meghatározza a szociálisan rászorultak részére nyújtandó, illetve nyújtható, pénzbeli, vagy természetbeni ellátások formáit, feltételeit, mértékét, valamint igénybevételük rendjét és garanciáit.         

2. §

A rendelet hatálya

A rendelet hatálya kiterjed     

(1) a) Nóráp község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező

   aa) magyar állampolgárokra,

         ab) állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvánnyal rendelkező   bevándoroltakra,

         ac) a letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre,

         ad) a  magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

     b.) az Szt. által meghatározott egyes ellátások esetében az önkormányzat közigazgatási   területén tartózkodó hajléktalan személyekre.

(2) A rendelet hatálya az Szt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében a rendelet (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló 1993. évi LXXXVI. törvény rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgáraira is.

(3) A rendelet hatálya az Szt. 32/B. § (1) bekezdésében meghatározott időskorúak járadéka és a 41. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ápolási díj tekintetében kiterjed az Európai Gazdasági Térség állampolgárára és – az Szt-ben meghatározott feltételek mellett – a harmadik államból származó hozzátartozójára.3.§

E rendelet alkalmazásában

E rendelet alkalmazásában

(1)◙ Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:

a) rendszeres szociális segély

b) aktív korúak ellátása

c) lakásfenntartási támogatás

d) ápolási díj

e) önkormányzati segély


(2)◙ Az (1) bekezdésben felsorolt pénzbeli ellátások közül a képviselő-testület döntésétől függően  - figyelemmel a fennálló körülményekre – az alábbi ellátásokat részben vagy egészben természetbeni ellátás formájában is nyújthatja:

a) lakásfenntartási támogatás

b) önkormányzati segély


 (3) Szociális rászorultságtól függő természetben nyújtott szociális ellátás: 

      - közgyógyellátás

(4) Személyes gondoskodást nyújtó ellátások:

      - étkeztetés,

      - házi segítségnyújtás,

      - családsegítés

      - ● törölve          


II. Rész

Eljárási rendelkezések

4. §

(1) Az e rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli vagy természetben nyújtott szociális ellátásra jogosultság, a jogosultat érintő jog és kötelezettség megállapítására, továbbá a hatósági ellenőrzésre (a továbbiakban: szociális igazgatási eljárás) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény rendelkezései kell  az Szt.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.●

(2) Az ellátások megállapítása iránti kérelmeket az ellátás formájának megfelelő nyomtatvány kitöltésével Pápakovácsi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal)◙ kell benyújtani.

(3) Ha a szociális ellátásra való jogosultság a jövedelmi, vagy a vagyoni viszonyok függvénye a kérelmező  köteles arra, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat igazolja. A szükséges jövedelemnyilatkozatot a kérelem nyomtatványának, míg a vagyonnyilatkozatot mellékletének kell tartalmaznia

(4) Ha az Szt. másképp nem rendelkezik, a jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző három hónap, egyéb jövedelmeknél pedig egy év.


1 Módosította az 5/2007.(IV.,23,) rendelet

módosította a 4/2009. (IV.16.) rendelet

◙ módosította a 7/2011.(VI.02) önkormányzati rendelet hatályos 2011. június 3-tól(5) Ha a Hivatal◙  tudomása vagy a tényállásra tekintettel beszerzett környezettanulmány megállapításai alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel az (1) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és a családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50%-át, a jövedelem a fenntartási költségek figyelembevételével vélelmezhető.


III. Rész,


Pénzbeli ellátások

Időskorúak járadéka ◙törölve


Aktív korúak ellátása

7. §

A jegyző aktív korúak ellátását állapít meg annak a személynek, aki az Szt. 33. §-37/G §-aiban foglalt feltételeknek megfelel és a módosított 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet 15. §-ában előírt igazolásokat mellékeli kérelméhez.

8.§.

Az önkormányzat az Szt. 37./B. §. (1) bekezdés b/-c) pontja szerinti rendszeres szociális segélyre jogosult személy  részére az együttműködési kötelezettség teljesítésére a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetének Családsegítő és Gyermekjóléti Társulását (8500 Pápa Pálos tér 2.) (továbbiakban együttműködésre kijelölt szerv) jelöli ki.


9.§.

 1. A rendszeres szociális segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személyek a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt kötelesek együttműködni a 8.§-ban meghatározott együttműködésre kijelölt szervvel.
 2. Az együttműködés keretén belül a rendszeres szociális segélyben részesülő,
 3. egészségkárosodottnak nem minősülő személy köteles:

- az együttműködésre kijelölt szervnél nyilvántartásba vetetni magát a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül

- az együttműködésre kijelölt szervvel a beilleszkedést segítő programról írásban megállapodni

- teljesíteni a beilleszkedési programban foglaltakat

- az együttműködésre kijelölt szervnél az általa előírt időpontokban megjelenni

 1. A beilleszkedést segítő programok:

- foglalkoztathatóság javítása, álláskeresésre felkészítés

- szinten-tartás, karbantartás, társadalmi integráció erősítése

- más ellátásba jután segítése


10.§.

(1) A rendszeres segélyben részesülő, egészségkárosodottnak nem minősülő személy együttműködési kötelezettségét megszegi, ha

- az együttműködési kötelezettségre kijelölt szervvel nem veteti nyilvántartásba magát

- írásban nem állapodik meg, vagy az abban foglaltakat nem teljesíti

- az együttműködésre kijelölt szervnél az előírt időpontban nem jelenik meg és távolmaradását nem igazolja

(2) Az együttműködésre kijelölt szerv az együttműködési kötelezettség megszegéséről a megszegést követő 15 napon belül írásban tájékoztatja a jegyzőt.

(3) Az együttműködési kötelezettség megszegése miatt a rendszeres szociális segély megszüntetésére az Szt. 37/F §.(1) bekezdés c) pontját kell alkalmazni.


10/A §

 1. Az aktiv koru ellátásra ● jogosult személy a támogatás jogosultsági feltételeként köteles közvetlen lakókörnyezetének rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.
 2. A lakókörnyezet rendezett
  1. ha a lakóingatlanon lévő épület kívül-belül karbantartott
  2. ha a kert és az udvar megfelelően megművelt vagy legalább gyommentesített
  3. ha az ingatlanon nem található rendezetlenül hagyott háztartási hulladék, szemét, tüzelési melléktermék, fémhulladék
 3. A lakókörnyezet rendezettségét a körjegyző jogosult hivatalból vagy bejelentés alapján    ellenőrizni.
 4. Ha a környezet nem felel meg a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek, írásban felszólítja a juttatásban részesülőt a hiányosságok megszüntetésére, határidő meghatározásával.

Amennyiben a juttatásban részesülő nem tesz eleget a felszólításnak, a teljesítési határidő lejáratát követő 15. naptól a bérpótló juttatás folyósítása – a feltételek teljesítéséig – felfüggesztésre kerül.

■ A 7-10 §-okat a 4/2009. (IV.16.) rendelet állapította meg


Ápolási díj

11. §

Ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak is, aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy otthoni gondozását végzi, amennyiben az ápoló családjában az egy főre számított havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló esetén annak 150 %-át nem haladja meg.

◙ módosította a 7/2011. (VI.02) önkormányzati rendelet hatályos 2011. 06.03-tól

12. §

Az ápolt személy halála esetén az ápolási díj folyósítását a halál időpontját követő második hónap utolsó napjával kell megszüntetni.13. §

A 11. §-ban megállapított ápolási díj összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 80%-ánál kevesebb nem lehet, és az öregségi nyugdíj legkisebb összegét nem haladhatja meg.Önkormányzati◙ segély

14. §

(1) Alkalmanként önkormányzati◙ segély állapítható meg: azon szociálisan rászorult személy részére, aki előre nem tervezhető, nagyobb anyagi kihatással járó váratlan élethelyzetbe kerül és emiatt szociálisan rászorulttá válik, különösen:

 • tartós táppénzes állomány esetén,
 • gyógyszer, gyógyászati segédeszköz beszerzésére,
 • a családban történt haláleset, baleset esetén,
 • átmenetileg ellátatlanná válás esetén.


(2) Az önkormányzati◙ segély elbírálása szempontjából szociálisan rászorultnak tekinthető az a személy, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedülálló esetén 200 %-át.


(3) Az önkormányzati◙ segély alkalmanként - a közgyógyellátásra jogosultságtól is függetlenül - a kérelmező, vagy családja megélhetését veszélyeztető mértékű gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül gyógyszertámogatásként is nyújtható.


(4)◙ Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra igényelt önkormányzati segélyre jogosult az eltemettető, ha az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdijminimum legkisebb összegének háromszorosát. Az kérelemhez csatolni kell a kérelmező nevére kiállított temetési számla eredeti példányát és – ha az elhunyt nem helyi lakos volt – a halotti anyakönyvi kivonatot. A temetési számlát a segély kifizetésének ténye feltüntetése után az eltemettetőnek vissza kell adni. Az elhunyt eltemettetéséhez igényelt önkormányzati segély összege – figyelembe véve a helyben szokásos legolcsóbb temetési költséget - 10.000 Ft


(5) önkormányzati◙ segély évente legfeljebb 5 alkalommal adható.


(6) Az önkormányzati◙ segély rendeltetésszerű felhasználásának biztosítása érdekében a segély alapvető élelmiszerek, és köz- szükségleti cikkek vásárlására jogosító utalványként felhasználható határozattal is nyújtható.


(7) Rendkívüli méltánylást érdemlő esetben (pl.: rendkívüli haláleset, elemi csapás, a családban bekövetkezett betegség) a szociális rászorultság vizsgálata nélkül, az összes körülményekhez igazodó mértékű önkormányzati◙ segély nyújtható.


(7)● törölve.


(8) ◙Jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül a képviselő-testület a gyermekes családok részére  óvodás, általános iskolás, közép- és felsőfokú nappali tanulmányokat folytató gyermekek tankönyvvásárlásához, tanévkezdési költségeihez hozzájárul. A hozzájárulás formájáról és mértékéről a képviselő-testület határozatban dönt.


(9)◙ Jövedelmi viszonyokra tekintet nélkül a Gyvt. 148. §. (5) bekezdésben meghatározott normativ kedvezményben nem részesülő 1-2 gyermekes családok esetén a fizetendő térítési díj 50 %-át, 3 vagy több gyerekes családok esetén a Gyvt. 148. §. (5) bekezdésében meghatározott normativ kedvezményen felül további 15 % kedvezményt biztosít.


15. §

(1) Ha a kérelemre indult szociális igazgatási eljárás tényállásából az önkormányzati◙ segély feltételeinek tartós fennállására lehet következtetni az önkormányzati◙ segély a kérelmező kifejezett kérelmére, a létfenntartás költségeinek részbeni fedezetére havi rendszerességgel is nyújtható.


(2) A havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati◙ segély hat hónapi időtartamra állapítható meg és annak havi összege nem érheti el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%- át.


(3) A havi rendszerességgel nyújtott önkormányzati◙ segély, a jogosult napközbeni ellátásáért fizetendő térítési díj részben, vagy egészben való megfizetésére, természetben is nyújtható.


(4) ◙ törölve


IV. Rész

Természetben nyújtott szociális ellátások


Lakásfenntartási támogatás▲●

16. §

 1. A lakásfenntartási támogatásra  jogosult személy a támogatás jogosultsági feltételeként köteles közvetlen lakókörnyezetének rendben tartásáról folyamatosan gondoskodni.


 1. A lakókörnyezet rendezett
  1. ha a lakóingatlanon lévő épület kívül-belül karbantartott
  2. ha a kert és az udvar megfelelően megművelt vagy legalább gyommentesített
  3. ha az ingatlanon nem található rendezetlenül hagyott háztartási hulladék, szemét, tüzelési melléktermék, fémhulladék


 1. A lakókörnyezet rendezettségét a körjegyző jogosult hivatalból vagy bejelentés alapján    ellenőrizni.


 1. Ha a környezet nem felel meg a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek, írásban felszólítja a juttatásban részesülőt a hiányosságok megszüntetésére, határidő meghatározásával.

            Amennyiben a juttatásban részesülő nem tesz eleget a felszólításnak, a        teljesítési határidő lejáratát követő 15. naptól a bérpótló juttatás folyósítása –          a feltételek teljesítéséig – felfüggesztésre kerül.


 1. A támogatás az év folyamán bármikor benyújtható.  


Temetési segél y ◙ törölve

17. §


*hatályon kívül helyzete a 9/2011. (VIII.17) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011.09.01-től

Módosította a 10/2011. (IX.6.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2011. szeptember 7-től


Közgyógyellátás


18. §

(1) Közgyógyellátásra való jogosultság méltányosságból megállapítható a nem kielégítő egészségi állapotú, szociálisan rászorult személyeknek a havi rendszerességgel fogyasztott és igénybevett gyógyszerek támogatásához.

(2) Közgyógyellátásra való jogosultság szempontjából szociálisan rászorult az a személy:

a)  akinek egyedülállóként, gyermekét egyedül nevelőként az egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át,

b) akinek családjában az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg és a közgyógyellátás körébe tartozó a Veszprém megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Szakigazgatási Szerve által igazolt összes gyógyító ellátás költségének havi összege eléri  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át.

(3)  4  Hatályát veszítette, hatályon kívül  2007. április 23-tól.


V. Rész

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

19. §

Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások körébe tartozó ellátások közül az étkeztetést, a házi segítségnyújtást, a családsegítést biztosítja.

Étkeztetés

20. §

 1. Az önkormányzat napi egyszeri meleg ebédet biztosít azoknak a szociális rászorulóknak, akik önmaguk vagy családtagjaik részére azt tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani:

a) Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte.

b) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése, fogyatékossága miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni.

c) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fogyatékossági támogatásban részesül.

d) Pszichiátriai betegsége, illetve szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.


(2) Az étkeztetés biztosítása iránti kérelmet a Körjegyzőséghez kell benyújtani, melyhez csatolni kell a kérelmező és vele közös háztartásban élő családtagjai jövedelem nyilatkozatát és annak bizonylatait.

(3) Az étkeztetés igénybe vételének engedélyezéséről és a fizetendő térítési díj mértékéről a Polgármester átadott hatáskörben dönt.


◙ módosította a 7/2011. (VI.03.) önkormányzati rendelet hatályos 2011. 06.03-tól

(4)3 ◙ hatályát vesztette 2011. 06.03-tól


Házi segítségnyújtás

21. §

(1) A házi segítségnyújtás módját, formáját, gyakoriságát a gondozó határozza meg – figyelembe véve a gondozott körülményeit és igényeit – az egyszerűsített előgondozás, majd a gondozási-ápolási lap alapján.

(2) A házi gondozói tevékenységet a házi gondozó látja el. A gondozási körzet azonos az önkormányzat illetékességi területével, melynek részletes felsorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Nem részesíthető házi segítségnyújtásban az a személy, akire tekintettel ápolási díjat folyósít az önkormányzat.

(4) A házi segítségnyújtás igénybe vétele térítésmentes.


Családsegítés

22. §

(1) Az önkormányzat által biztosított családsegítés az általános segítő szolgáltatás keretében ellátja az Szt-ben, valamint a végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatokat.

(2) Nóráp Község Önkormányzat társulási megállapodás alapján gondoskodik a családsegítés működtetéséről a külön jogszabályban meghatározott képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával.


22/B. §● törölve


VI. Rész

Hatásköri rendelkezések

23. §

 1. Az e rendeletben meghatározott feladat- és hatásköröket – a (2) bekezdésben foglalt átruházott hatáskörök kivételével – a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület feladat és hatásköréből a polgármesterre ruházza át:

 1. közgyógyellátással
 2. 10.000 Ft-ot meg nem haladó önkormányzati segéllyel
 3. szociális étkeztetéssel kapcsolatos valamennyi hatáskör gyakorlását.5-6-7 Módosította az 5/2007. (IV.23.) rendelet

■ hatályon kívül helyezte a 4/2009. (IV.16.) rendelet

*módosította a9/2011.(VIII.17.) önkormányzati rendelet Hatályos 2011.09.01.-től


Záró rendelkezések

24. §

 1. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés napját  követően indult ügyekben kell alkalmazni.
 2. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének „a szociális ellátások helyi szabályozásáról” szóló 8/2003.(IX.10.) rendelete hatályát veszti.

(3) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Nóráp, 2004. június 4.


            Stankovics Ferenc      sk                                   Feketéné Földi Judit sk

              polgármester                                                         körjegyző


A rendelet kihirdetve:

2004.június 7.

                        Feketéné Földi Judit sk.

                                   Körjegyző


● A rendeletet a 5/2012. (V.08) önkormányzati rendelet módosította (hatályos 2012. május 9-től)

◙ A rendeletet a 13/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos 2014.01.01-től
 1.  melléklet


Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2004.(VI.07.) r e n d e l e t e

egyes szociális ellátások helyi szabályairólNóráp községben a gondozási körzet azonos az Önkormányzat illetékességi területével.  A  gondozási körzet az alábbi utcákat érinti:


 • Kossuth utca
 • Petőfi utca
 • Lovas tanya