Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2017. 05. 27

NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


5/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete Nóráp Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásárólNóráp Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § A rendelet hatálya kiterjed Nóráp Község Önkormányzatára.  


2. § Nóráp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2016. évi zárszámadást 32.805.912 Ft eredeti bevételi és kiadási előirányzattal, 39.070.952 Ft módosított bevételi és kiadási előirányzattal, 37.578.528 Ft  bevételi előirányzat teljesítéssel és 16.742.776 Ft kiadási előirányzat teljesítéssel valamint 20.835.752 Ft maradvánnyal hagyja jóvá.


3. §

     (1)  Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti részletezését és teljesülését, valamint finanszírozási bevételeinek és kiadásainak részletezését és teljesülését az 1. melléklet tartalmazza.

     (2) az önkormányzat működési célú bevételeinek és a kiadásainak mérlegét a 2.1. melléklet mutatja be.

     (3) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2.2 melléklet mutatja be.

     (4) a beruházások kiadásait a 3. melléklet szerint fogadja el.

     (5) a felújítások kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

     (6) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 5. melléklet tartalmazza.

     (7) a céljelleggel juttatott támogatásokat az 6. melléklet mutatja be.

     (8) a vagyonkimutatást (vagyonmérleget) a 7.1-es és 7.2-es melléklet szerint fogadja el.


4.§

      (1) a költségvetési évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése nem vált szükségessé.

     (2)  a közfoglalkoztatottak teljesített létszámkeretét 1 főben határozza meg.

     (3)  az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással nem rendelkezik.

     (4)  az önkormányzat 2016. évi működése  során hitelfelvételre nem került sor.

     (5)  a költségvetési mérleget a 8. melléklet szerint fogadja el.

     (6)  a maradvány kimutatást a 9. melléklet mutatja be.

     (7)  az eredmény kimutatást a 10. melléklet szerint fogadja el.Egyéb rendelkezések

5.§

                                      

  1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
  2. E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016.(II.23.) számú rendelet hatályát veszti.Nóráp, 2017. május 23.             Stankovics Ferenc                                                                     Bóka Istvánné

                 polgármester                                                                                  jegyző

A kihirdetés napja:

Nóráp, 2017. május 26.


  Bóka Istvánné

  jegyző